Incidentele loonontwikkeling

Wat behelst het onderzoek

Doel

Beschrijven van het verschil tussen de ontwikkeling van de verdiende lonen en die van de lonen zoals overeengekomen in cao’s.

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland met personeel.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

1996.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden jaarlijks gepubliceerd en kunnen worden beschouwd als definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De verdiende lonen zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL), de cao-lonen uit de statistiek Indexcijfers van cao-lonen.

Waarnemingsmethode

De incidentele loonontwikkeling wordt als volgt berekend. Eerst worden mutaties van de verdiende lonen en cao-lonen afzonderlijk bepaald. Vervolgens worden deze twee mutaties met elkaar vergeleken.  De methode voor de incidentele uur- en maandloonontwikkeling is beschreven in de Sociaal-economische maandstatistiek van juni 2001, pagina 23-29. De incidentele jaarloonontwikkeling is in een apart artikel opgenomen.

Berichtgevers

N.v.t.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Gecontroleerd wordt of de ontwikkeling van de lonen plausibel is. Waar nodig wordt de ontwikkeling aangepast. De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor loonsverhogingen die in cao’s met terugwerkende kracht over een jaarovergang heen zijn afgesloten.

Weging

De gegevens uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) zijn opnieuw opgehoogd nadat ze per periode (twee opeenvolgende jaren) op werknemersniveau volgtijdelijk vergelijkbaar zijn gemaakt.

De nieuwe ophoging gaat in twee stappen:

  1. Ophoging binnen het bedrijf: door per in de steekproef opgenomen werknemer een gewicht vast te stellen;
  2. Ophoging per steekproefcel ( = een verzameling van soortgelijke bedrijven): door per waargenomen bedrijf een gewicht samen te stellen.

Door deze nieuwe ophoging zijn de EWL-uitkomsten van het nieuwe jaar (t) vergelijkbaar met die van het oude jaar (t-1).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij het onderzoek kan sprake zijn van steekproeffouten, meetfouten, en non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gebruikte gegevens uit de Enquête werkgelegenheid en lonen zijn per periode op werknemersniveau volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. Dit houdt in dat de gegevens van het oude jaar (t-1) zijn aangepast aan de geldende standaard bedrijfsindeling (SBI) in het nieuwe jaar (t). Deze aanpassing is gemaakt om te corrigeren voor de mogelijke vertekening van de loonontwikkeling die tussen twee opeenvolgende jaren ontstaat als gevolg van bedrijfsfusies, bedrijfssplitsingen en bedrijven die van economische activiteit zijn veranderd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Gecontroleerd wordt of de ontwikkeling van de lonen plausibel is.