Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL), lonen en arbeidsduur

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beschrijving van lonen en arbeidsduurgegevens van werknemers. De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Werkgelegenheid en Lonen, een grootschalige enquête waarmee gegevens van bedrijven en instellingen worden verzameld.

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland met personeel.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

De EWL is voor het eerst gehouden in 1995. In 2006 is de EWL beëindigd.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gegevens over verslagjaar t worden voor het eerst gepubliceerd in t+1 als voorlopige cijfers. In t+2 worden de nader voorlopige cijfers gepubliceerd. Deze zijn te beschouwen als definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Gestratificeerde tweetrapssteekproef. In de eerste trap wordt een steekproef van bedrijven getrokken, in de tweede trap een steekproef van werknemers.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van bedrijven en instellingen en rechtstreekse elektronische gegevensverzameling uit loon- en salarisadministraties.

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel of salarisadministratiekantoren.

Steekproefomvang

Ongeveer 25 duizend bedrijven en instellingen; circa 3,9 miljoen banen van werknemers.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie van de verschillende loon- en arbeidsduurvariabelen en er wordt gekeken of de ontwikkelingen van de loon- en arbeidsduurgegevens plausibel zijn.

Weging

Om de nauwkeurigheid van de uitkomsten te verbeteren werd tot en met 1999-voorlopig herwogen met de uitkomsten van de Arbeidsrekeningen. Met deze herweging werd onder meer gecorrigeerd voor het niet waarnemen van banen van werknemers bij bedrijven die in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) als bedrijven zonder personeel getypeerd zijn. Vanaf 1999-nader voorlopig herzien wordt niet meer herwogen naar Arbeidsrekeningen. In plaats daarvan worden de betreffende banen bijgeraamd op basis van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en actuele ABR-informatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van steekproef-, meet- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Van 1995 tot en met 1999-voorlopig zijn de gegevens volgtijdelijk vergelijkbaar. Vanaf 1999-nader voorlopig wordt niet meer herwogen naar Arbeidsrekeningen. Vanaf 1999-nader voorlopig tot en met het laatste verslagjaar zijn de gegevens volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie van de verschillende loon- en arbeidsduurvariabelen en er wordt gekeken of de ontwikkelingen van de variabelen plausibel zijn.