Cao-lonen, indexcijfers (reeks 2000=100)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Kwantificering van de contractuele loon-, loonkosten- en arbeidsduurontwikkeling van werknemers in Nederland die onder een cao vallen.

Doelpopulatie

Werknemers in Nederland die onder collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vallen.

Statistische eenheid

Cao-lonen van werknemers in Nederland.

Aanvang onderzoek

Begonnen in 2000.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd in de vorm van indexcijfers, waarbij 2000 op 100 is gesteld.

De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerst gepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao’s. Wanneer alle cao's zijn afgesloten zijn de indexcijfers definitief. De voorlopige cijfers (‘huidige cijfers’) zijn met een sterretje * gekenmerkt.

Naast maandcijfers zijn er ook kwartaalcijfers en jaarcijfers, berekend als het gemiddelde van het desbetreffende kwartaal of jaar. Behalve indexcijfers worden ook jaarmutaties gepubliceerd.

Uitkomsten over de contractuele loonkosten en het percentage afgesloten cao’s worden minder gedetailleerd gepubliceerd dan de uitkomsten over de cao-lonen en de contractuele arbeidsduur.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

Het verzamelen van loon- en arbeidsduurgegevens zoals die staan vermeld in de te volgen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) bij berichtgevers.

De indexcijfers contractuele loonkosten zijn gebaseerd op de cao-loonbedragen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen.

De statistiek is uitgebreid beschreven in de Sociaal-economische maandstatistiek van juli 2003, pagina 30 e.v. . Daarnaast is er een toelichting beschikbaar op de berekeningswijze van de contractuele loonkosten.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen en werkgeversorganisaties betrokken bij het afsluiten van cao’s.

Steekproefomvang

Nederland telt ruim 900 cao’s. In de statistiek Indexcijfers van cao-lonen zijn ruim 250 cao's opgenomen, inclusief de arbeidsvoorwaardenovereenkomsten die gelden voor de overheid. Hieronder bevinden zich in beginsel alle grotere cao’s (vanaf 2500 werknemers) en een steekproef van de kleinere cao’s. Ongeveer 95 procent van alle cao-werknemers is direct in de uitkomsten vertegenwoordigd.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De per cao gemeten loonontwikkelingen worden samengevoegd en gewogen met behulp van loonsommen. Hierin zijn ook werknemers meegenomen die geen voltijdbaan hebben én werknemers die niet onder een cao vallen. In 2000 hadden zes van de tien werknemers een voltijdbaan en vielen ongeveer acht van de tien werknemers onder de werkingssfeer van een cao.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Als een indexcijfer gepubliceerd wordt, zijn daarin alle cao's verwerkt waarvan de cijfers bekend zijn. Cao’s waarvan de looptijd verstreken is, en waarvoor nog geen nieuwe cao is overeengekomen, tellen niet mee vanaf de maand dat de nieuwe cao had moeten ingaan. Ook voorlopige onderhandelingsakkoorden tellen niet mee. Uit het percentage afgesloten cao's blijkt op hoeveel procent van de cao's de uitkomsten berusten. Cao's kunnen ook met terugwerkende kracht worden afgesloten. Elke erop volgende maand worden daarom de indexcijfers opnieuw samengesteld en gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van de reeks 2000=100 vormen een volgtijdelijk vergelijkbare reeks. Vanwege een gewijzigde berekeningsmethode bestaan tussen de reeksen 1990=100 en 2000=100 verschillen. De verschillen tussen beide reeksen staan in een afzonderlijk artikel beschreven.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maandelijks wordt nagegaan of nieuwe informatie over cao’s of contractuele loonkosten beschikbaar is.

Eens in de tien jaar worden de basisgegevens voor de reeksen met cao-gegevens opnieuw vastgesteld. In juli 2003 zijn voor het eerst de uitkomsten over cao-lonen en de contractuele arbeidsduur gepubliceerd voor de reeks 2000=100. De indexcijfers contractuele loonkosten 2000=100 zijn in mei 2004 voor het eerst op StatLine gepubliceerd.