Emancipatie-opinies (EMOP)

Wat behelst het onderzoek?

Achtergrond

In het onderzoek Emancipatieopinies (EMOP) worden elke twee jaar opvattingen van de Nederlandse bevolking over emancipatieonderwerpen bevraagd.

Doel

Vaststellen van (ontwikkelingen in) opvattingen over onder meer de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en seksuele omgangsvormen en huiselijk geweld.

Doelpopulatie

Personen van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het EMOP-onderzoek is gestart in 2000 en is tot en met 2020 tweejaarlijks uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vanaf 2022 heeft het CBS de regie overgenomen, waarbij grotendeels gebruik gemaakt is van de vragenlijst zoals deze is opgesteld door het SCP.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De vragen worden voorgelegd aan een representatieve steekproef uit de bevolking van 16 jaar of ouder. De steekproef is aselect getrokken uit het LISS-panel van CenterData.

Waarnemingsmethode

Het onderzoek wordt uitgevoerd met CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). CenterData draagt zorg voor de dataverzameling, die tweejaarlijks in het voorjaar (maart/april) plaatsvindt. Geselecteerde panelleden ontvangen een uitnodiging om in te loggen op de vragenlijstpagina. De panelleden die niet hebben gerespondeerd (of de vragenlijst niet hebben afgerond), krijgen tijdens de veldwerkperiode tot tweemaal een herinnering per e-mail om alsnog mee te doen. Panelleden ontvangen een kleine vergoeding voor het invullen van een vragenlijst, die een geschatte invultijd van dertig minuten heeft.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

De netto steekproefomvang bedraagt circa 2 000 personen.

Controle- en correctiemethoden

Het responsbestand wordt na controle opgeleverd door CenterData. Na oplevering wordt door het CBS een analyse op volledigheid en plausibiliteit uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto EMOP-steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast met een wegingsfactor. Ondervertegenwoordigde groepen worden in de uitkomsten via de wegingsfactor zwaarder meegeteld, oververtegenwoordigde minder zwaar. Met poststratificatie wordt gewogen naar bevolkingstotalen van de kenmerken geslacht (2 categorieën), leeftijd (5 categorieën) en opleidingsniveau (3 categorieën).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Controle- en correctiemethoden en weging verkleinen de verschillen tussen geschatte steekproefuitkomsten en de werkelijke uitkomsten van de hele populatie. Verder speelt het toeval een rol in de uitkomsten: een andere steekproef was immers mogelijk geweest. Een bandbreedte (marges) om een geschatte uitkomst geeft met een bepaalde betrouwbaarheid (meestal 95 procent) wat de onder- en bovengrens van werkelijke uitkomst is. De bandbreedte is groter naarmate het aantal waarnemingen kleiner is. In het EMOP-onderzoek worden verschillen tussen groepen getoetst op basis van marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers uit de tweejaarlijks gehouden EMOP-onderzoeken zijn niet geheel vergelijkbaar met elkaar. Voor 2018 werden verschillende waarnemingsmethoden ingezet, terwijl de dataverzameling vanaf dat jaar volledig online is. Daarnaast wordt het EMOP-onderzoek sinds 2022 uitgevoerd door het CBS, waar de regie voorheen bij het SCP lag. Door aanpassingen in onder meer waarnemingsmethoden, vragen en dataverwerking kunnen trendbreuken zijn opgetreden.

Meer informatie

Databestanden 2000 tot en met 2016 zijn beschikbaar via Data Archiving and Networked Services (DANS).
Databestanden vanaf 2018 zijn beschikbaar via CenterData, en vanaf 2022 via CBS Microdata Services.