Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het doel van de conjunctuurenquête maandreeks is om al enkele werkdagen voor het einde van de verslagmaand de richting aan te geven waarin een aantal belangrijke indicatoren voor de economie van het bedrijfsleven zich ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om omzet, opdrachten/orders, prijzen/tarieven en personeelssterkte.

Doelpopulatie

De bedrijven in de sectoren dienstverlening (SBI 49-96), detailhandel en industrie.

Statistische eenheid

Tot oktober 2008: Bedrijven

Vanaf oktober 2008: Bedrijfsvestigingen.

Aanvang onderzoek

Dienstverlening: april 1992. Tot en met 2006 eens per kwartaal, vanaf 2007 maandelijks.

Detailhandel: april 2008

Industrie: januari 1985. De cijfers staan vanaf februari 1989 op StatLine.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden uiterlijk op de laatste werkdag van de verslagmaand gepubliceerd in een StatLine-tabel via de CBS-website. De cijfers zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek onder actieve lokale bedrijfsvestigingen met 5 of meer werkzame personen, die naar bedrijfsgrootte en regio zijn ingedeeld op basis van hun eigen omvang en vestigingsplaats. Vanwege aansluiting op andere economische statistieken wordt de typering naar bedrijfstak bepaald op basis van de hoofdactiviteit van de bij het CBS gebruikte ‘bedrijfseenheid’. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen worden dus alle vestigingen ingedeeld bij de bedrijfstak die hoort bij de activiteit van het bedrijf als geheel.

Waarnemingsmethode

De gegevens in het onderzoek worden voor het overgrote deel verzameld via digitale enquêtering bij bedrijven. Een marginale hoeveelheid enquêtes wordt op papier afgenomen. De meeste COEN-vragen zijn makkelijk en snel te beantwoorden, omdat het aantal cijfermatige antwoorden waarbij mogelijk de administratie geraadpleegd moet worden heel beperkt is.

Berichtgevers

Tot oktober 2008: Bedrijven

Vanaf oktober 2008: Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproefomvang ligt op ongeveer 6.000 bedrijfsvestigingen. Doorgaans bedraagt de respons minimaal 4.750 vestigingen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Niet (tijdig) responderende bedrijven worden geïmputeerd (geschat).

Nauwkeurigheid van de cijfers.

Tijdens het onderzoek wordt onder andere informatie verzameld die betrekking heeft op de verwachte ontwikkelingen van omzet, prijzen en werkgelegenheid in een branche. De eerder door ondernemers verstrekte verwachtingen worden stelselmatig geconfronteerd met de werkelijke ontwikkelingen die via andere enquêtes worden verzameld. Verder wordt een nauwkeurigheidsmarge berekend, zodat duidelijk in hoeverre de uitkomsten betrouwbaar zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers. Verder worden de uitkomsten stelselmatig geconfronteerd met uitkomsten van vergelijkbare enquêtes in omliggende landen. Het proces rond deze statistiek voldoet aan de ISO-9001-richtlijn.

Overzicht vragen en antwoorden

Bij de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) worden niet in alle branches dezelfde vragen gesteld.
In het vragenoverzicht hieronder staan de vragen die in een bepaalde branche worden gesteld. De antwoordmogelijkheden zijn terug te vinden op pagina 2 van het vragenoverzicht.