Producentenvertrouwen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het Producentenvertrouwen geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in de Nederlandse industrie positief dan wel negatief is. Daarbij geeft het de richting aan waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is samengesteld uit drie deelindicatoren uit de conjunctuurenquête Nederland, maand. Het betreft de antwoorden van bedrijven op de vragen naar de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

Doelpopulatie

Het industriële bedrijfsleven

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

Januari 1985

Frequentie

Per maand

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd via de CBS-website in een StatLine tabel. Naast de indicator voor de gehele industrie, wordt er eveneens voor een aantal branches binnen de industrie een stemmingsindicator samengesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De informatie die wordt gebruikt voor het Ondernemersvertrouwen is afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), voorheen de conjunctuurtest (CT). De saldi van de indicatoren ‘verwachte bedrijvigheid’, ‘oordeel orderpositie’ en ‘oordeel voorraden’ worden gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en vervolgens gemiddeld, om zo het producentenvertrouwen te berekenen.

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor het Producentenvertrouwen; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), voorheen de Conjunctuurtest (CT) vormen de basis.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek, aangaande de industrie: deze ligt op ongeveer 2.100 bedrijfsvestigingen per kwartaal. Doorgaans bedraagt de respons minimaal 1.700 vestigingen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat).

Nauwkeurigheid van de cijfers.

Tijdens het onderzoek wordt onder andere informatie verzameld die betrekking heeft op de verwachte ontwikkelingen van omzet, prijzen en werkgelegenheid in een branche. De eerder door ondernemers verstrekte verwachtingen worden stelselmatig geconfronteerd met de werkelijke ontwikkelingen die via andere enquêtes worden verzameld.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt bij de bronstatistiek gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.