Ondernemersvertrouwen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het Ondernemersvertrouwen geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven positief dan wel negatief is op het gebied van de commerciële situatie, waaronder het economisch klimaat.  

Doelpopulatie

Totaal bedrijfsleven met uitzondering van financiële bedrijven en nutsbedrijven.

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

Januari 2012 

Frequentie

  • Per maand uitgezonderd de aggregaten (per kwartaal):
  • Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven)
  • A Landbouw, bosbouw en visserij
  • B Delfstoffenwinning
  • F Bouwnijverheid
  • 46 Groothandel en handelsbemiddeling 

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd via de CBS-website in twee StatLine tabellen. Naast de indicator voor Nederland onderverdeeld naar bedrijfstakken wordt er eveneens een stemmingsindicator samengesteld naar regio (provincies). Er is ook een derde variant van het ondernemersvertrouwen beschikbaar via MKB-Statline, naar bedrijfsgrootte (mkb). 

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De informatie die wordt gebruikt voor het Ondernemersvertrouwen is afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Per bedrijfstak worden de saldi van de ontwikkeling en verwachting van het economisch klimaat gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Na correctie worden de saldi gemiddeld, om zo het ondernemersvertrouwen voor een bedrijfstak en provincie te berekenen. Het ondernemersvertrouwen van de bedrijfstakken/provincies wordt gewogen gemiddeld om het ondernemersvertrouwen voor Nederland als geheel te berekenen. 

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor het Ondernemersvertrouwen; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) vormen de basis. 

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek: het CBS verstuurt ongeveer 7500 enquêtes. Daarnaast wordt voor de gegevens over de bouwsector gebruik gemaakt van enkele honderden enquêtes die door het EIB worden afgenomen. 

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat). 

Weging

De uitkomsten worden gewogen met het aantal werkzame personen..

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten zijn marges beschikbaar met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De methode bij de statistische verwerking van de gegevens binnen de bronstatistiek is erop gericht om de volgtijdelijke en onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen. 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt bij de bronstatistiek gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.