Gezondheidsenquête vanaf 2010-2013

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een zo volledig mogelijk overzicht geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland.

Doelpopulatie

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een doorlopende Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers – over 2010 eerst voorlopige cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef van personen. De steekproef wordt gelijkmatig verspreid over de maanden van het jaar.

Waarnemingsmethode

Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête in het nieuwe “mixed-mode”design uitgevoerd. Eerst worden de steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd via Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) indien hun telefoonnummer bekend is, en anders via Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Voor personen van 12 jaar of ouder is er een aanvullende vragenlijst, o.a. betreffende mogelijk gevoelige onderwerpen. Hierop kan schriftelijk of via internet worden gerespondeerd.

Zie ook Vragenlijsten Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens

Steekproefomvang

Vanaf 2010 is de netto steekproefomvang jaarlijks circa 15 000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. Daarvan respondeert ongeveer 55 procent ook op de aanvullende vragenlijst voor personen van 12 jaar en ouder.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte en enquêteseizoen. De aanvullende vragenlijst wordt ook gewogen naar roken, langdurige aandoeningen/belemmeringen en opleidingsniveau. Voor meer details zie de nota over de weging van de Gezondheidsenquête vanaf 2010.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges (asymmetrische bij percentages en symmetrische bij gemiddelden) worden in de StatLinetabellen bij de cijfers gegeven. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Als regel zijn de cijfers over 2010 en verder vergelijkbaar met de eerdere cijfers tot en met 2009. De overgang naar de mixed-mode waarneming in 2010 heeft echter voor sommige uitkomsten geleid tot trendbreuken. In 2010 is tevens het vragenblok over “medische consumptie” gereviseerd. Ook hierdoor kunnen trendbreuken opgetreden zijn. In deze nota worden de methodologische onderzoeken samengevat die in verband met deze veranderingen uitgevoerd zijn. Bij de vergelijking van uitkomsten over 2010 met 2009 en voorgaande jaren dient daarom de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden.