Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid 1997-2009

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een zo volledig mogelijk overzicht geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en preventief gedrag van de Nederlandse bevolking.

Doelpopulatie

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Tot en met 1996 betrof dit een opzichzelfstaand onderzoek. Met ingang van 1 januari 1997 maakt deze enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) als de module Gezondheid. In de periode 1997-2004 heeft een aanvullend vragenblok met betrekking tot het thema `kwaliteit van de arbeid` deel uit gemaakt van deze module.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Van 1981 tot en met 1996: steekproef van huishoudens; vanaf 1997: steekproef van personen.
De steekproef wordt gelijkmatig verspreid over de maanden van het jaar.

Waarnemingsmethode

Van 1981 tot en met 1989: vraaggesprekken bij de respondent thuis met papieren vragenlijst.
Vanaf 1990: vraaggesprekken bij de respondent thuis met een laptop: Computer Assisted Personal  Interviewing (CAPI). Voor personen van 16 jaar of ouder (vanaf 1997 12 jaar of ouder) is er een aanvullende schriftelijke vragenlijst, o.a. betreffende mogelijk gevoelige onderwerpen.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens

Steekproefomvang

De netto steekproefomvang bedraagt jaarlijks circa 10 000 personen .
De jaarlijkse non-respons bedraagt ongeveer 35-40%.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking is jaarlijks een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid en provincie. Voor meer informatie over de weging vanaf 1997 zie de POLS-toelichting.                                   

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarge bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) kan worden berekend door middel van de standaardfout die er in de tabellen bij staat. Vermenigvuldigd met 1,96 geeft deze de 95%-betrouwbaarheidsmarge; vermenigvuldigd met 1,65 de 90%-betrouwbaarheidsmarges.
Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In het algemeen zijn de cijfers over de periode 1981-heden vergelijkbaar. De POLS gezondheidsmodule komt vrijwel overeen met de vragenlijst van de voormalige Gezondheidsenquête.
Met ingang van 2001 zijn de onderdelen `gezondheid en aandoeningen` en `leefstijlen en preventieve maatregelen` gereviseerd. Nadere informatie hierover is te vinden in de nota “Plausibiliteit nieuwe metingen algemene gezondheid en leefstijlen 2001”.