Saldo lopende transacties met het buitenland

Saldo van ontvangsten uit en betalingen aan het buitenland uit hoofde van diensten- en inkomenstransacties. Het saldo is opgebouwd uit drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot,
- het saldo van primaire inkomens ontvangen uit of betaald aan het buitenland,
- het saldo van inkomensoverdrachten ontvangen uit of betaald aan het buitenland.
Het uitvoeroverschot is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer overtreft.
Primaire inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend.
Inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het saldo lopende transacties van Nederland met het buitenland wijkt af van het saldo lopende rekening volgens de betalingsbalans op transactiebasis, zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verschillen tussen beide saldi worden vooral veroorzaakt door definitie- en meetverschillen.