Betaalde arbeidsduur (ako)

In het Arbeidskostenonderzoek (ako) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (ako), verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren.
Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van
betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door de Nationale rekeningen (NR) van het CBS wordt gehanteerd. Anders dan in de Nationale rekeningen worden verlof- en feestdagen in het arbeidskostenonderzoek wel aangemerkt als betaalde arbeidsuren.