Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager in eerste kwartaal 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral doordat een kwart minder aardgas is verbruikt. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Uitstoot broeikasgassen per klimaatakkoordsector, eerste kwartaal
   CO2 (megaton CO2-equivalent)Overige broeikasgassen (megaton CO2-equivalent)
Totaal IPCC2022*36,56,6
Totaal IPCC2021*41,56,8
Totaal IPCC
Industrie2022*11,11,5
Industrie2021*13,11,5
Gebouwde omgeving2022*8,50,2
Gebouwde omgeving2021*9,60,2
Elektriciteit2022*7,80,1
Elektriciteit2021*9,10,1
Landbouw2022*2,24,7
Landbouw2021*2,84,8
Mobiliteit2022*6,90,2
Mobiliteit2021*6,90,2

Minder aardgasverbruik

In de elektriciteitssector, de landbouwsector, de industrie en de gebouwde omgeving verminderden de CO2-emissies. Dat komt vooral doordat minder aardgas is verbruikt. De hoge aardgasprijzen speelden een rol, maar ook was het eerste kwartaal van 2022 relatief warmer dan hetzelfde kwartaal in 2021. Dit laatste heeft vooral een dempend effect op het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving.

De elektriciteitssector heeft door een productiedaling 14 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Ondanks het feit dat er meer steenkolen zijn verstookt in plaats van aardgas. Ook de toename van de productie uit hernieuwbare bronnen droeg bij aan de lagere uitstoot. De lagere elektriciteitsproductie ging gepaard met minder elektriciteitsverbruik, dat onder andere veroorzaakt werd door de hogere energieprijzen.

Uitstoot mobiliteit ongeveer gelijk gebleven

De uitstoot van broeikasgassen door mobiliteit was in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer hetzelfde als in hetzelfde kwartaal van 2021. Daarmee lag de uitstoot door mobiliteit nog steeds onder het pre-coronaniveau. Het verbruik van benzine was 8 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, terwijl het verbruik van diesel 4 procent lager was.

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa meegenomen. In het bericht hieronder worden de CO2 emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO2 fors lager terwijl Nederlandse economie groeit

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 9,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode met 7 procent groeide. Voor vrijwel alle sectoren van de economie geldt dat de productie fors hoger lag, terwijl de CO2-emissies lager waren.

De transportsector vormt hierop de grootste uitzondering. Deze sector heeft 13,5 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder, de toegevoegde waarde groeide met 15,7 procent. De toename van de emissies is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De CO2-emissies van de Nederlandse luchtvaart waren 49 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de emissies door de binnenvaart waren hoger, ruim 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De zeevaart stootte in het eerste kwartaal minder uit dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2022
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-5,9
Nederlandse economie-9,97
Transportsector13,515,7
Huishoudens-8,3
Overige dienstverlening-10,38,2
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-10,48,3
Landbouw-16-1,9
Delfstoffenwinning, industrie
en bouwnijverheid
-17,64,2

De CO2-emissies zijn een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. Verdere toelichting op de IPCC richtlijnen is hier te vinden.