40 procent van bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit de NOW-1 als de NOW-2. Vooral vanuit de sector cultuur, sport en recreatie gebruikten bedrijven beide deelregelingen (58 procent). Met 18 procent maakte ook een minderheid van de deelnemende bedrijven gebruik van zowel TOGS als TVL-1. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 30 september 2020 kregen 110 duizend bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen steun vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2 of beide); 27 procent van alle bedrijven in deze categorie. Daarnaast maakten 96 duizend bedrijven (24 procent) gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) of beide. Bedrijven met 1 werkzame persoon zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Kleine en middelgrote ondernemingen met 2 tot 250 werkzame personen vormen de groep bedrijven die over deze regelingen heen het best vergelijkbaar zijn. Van bedrijven van deze omvang maakten met name bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen gebruik van de NOW. Dit geldt ook voor de TOGS en/of TVL-1. NOW-1 en TOGS behoorden tot het eerste steunpakket van het kabinet vanaf het begin van de coronacrisis tot en met mei. NOW-2 en TVL-1 vielen onder het tweede steunpakket, dat eind september afliep.

NOW-vervolgsteun voor meer dan helft bedrijven in cultuur en verhuur 

Van de bedrijven die steun vanuit de NOW-regeling ontvingen, kreeg 40 procent een bijdrage vanuit zowel NOW-1 als NOW-2, 57 procent alleen vanuit NOW-1 en 3 procent alleen vanuit NOW-2. De meeste bedrijven die van beide regelingen gebruik maakten, zijn actief in de horeca of de handel. Alleen in de cultuursector en in verhuur en overige zakelijke diensten maakte meer dan de helft van de bedrijven met een NOW-regeling gebruik van zowel het eerste als het tweede deel. In de zorg was het aandeel bedrijven, dat alleen deelnam aan NOW-1, met 82 procent het grootst. 

Bedrijven met NOW-1, NOW-2 of beide, 2 tot 250 werkzame personen, tot en met 30 september 2020
 Alleen NOW-1 (% van totaal aantal bedrijven met NOW)Zowel NOW-1 als NOW-2 (% van totaal aantal bedrijven met NOW)Alleen NOW-2 (% van totaal aantal bedrijven met NOW)
Totaal 56,639,93,5
Cultuur, sport
en recreatie
40,158,11,8
Verhuur en overige
zakelijke diensten
40,655,24,2
Vervoer en opslag43,850,35,9
Informatie en communicatie44,950,14,9
Specialistische zakelijke
diensten
47,248,64,2
Nijverheid (geen bouw)47,746,55,8
Horeca52,146,41,5
Onderwijs53,544,12,4
Financiële dienstverlening58,139,22,7
Verhuur en handel
van onroerend goed
62,735,12,2
Bouwnijverheid56,834,78,5
Handel63,833,52,7
Overige dienstverlening74251,1
Landbouw, bosbouw
en visserij
57,22221,1
Gezondheids- en
welzijnszorg
81,916,61,5

Vooral bioscopen en theaters maken gebruik van vervolgsteun 

Ongeveer driekwart van de bioscopen, theaters en zwembaden deed een beroep op NOW-2. Dit zijn de branches die ook eerder relatief veel gebruik maakten van de NOW-regeling. In het algemeen werd minder vaak een beroep op NOW-2 dan op NOW-1 gedaan. Dit geldt met name voor tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers. Bedrijven in deze branches kunnen immers weer klanten ontvangen na een tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown van afgelopen voorjaar. Van NOW-1 maakte 82 procent van de tandartspraktijken gebruik, tegen 5 procent van NOW-2.  In reis- en vervoersbranches vroegen bedrijven juist relatief vaak NOW-2 aan, mede vanwege de terugloop van het toerisme tijdens de coronacrisis. 

Top 10 gebruik NOW-regelingen naar branche, bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen, 30 sept 2020Top 10 gebruik NOW-regelingen naar branche, bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen, 30 sept 2020 NOW-1 NOW-2 Zwembaden 94,8% Tandartspraktijken 82,1% Theaters 86,3% Kappers 78,1% Praktijken tandheelspecialisten 79,6% Musea 77,3% Winkels in optische artikelen 75,2% Hotel-restaurants 84,0% Bioscopen 80,0% Sportvelden e.a. 75,6% Bioscopen 75,7% Ongeregeld personen wegvervoer 52,4% Zwembaden 75,6% Reisbemiddelings- bureaus 46,9% Reisorg. bureaus 47,1% Veldvoetbal 46,2% Musea 42,7% Hotel, restaurants 48,5% Sportvelden e.a. 44,9% Theaters 74,4% 1 4 2 7 6 8 10 3 5 9 1 4 2 7 6 8 10 3 5 9Top 10 gebruik NOW-regelingen naar branche, bedrijven met 2 tot 250werkzame personen, 30 sept 2020NOW-1NOW-2Zwembaden94,8%Tandartspraktijken82,1%Theaters86,3%Kappers78,1%Praktijkentandheelspecialisten79,6%Musea77,3%Winkels inoptische artikelen 75,2%Hotel-restaurants84,0%Bioscopen80,0%Sportvelden e.a.75,6%Bioscopen75,7%Ongeregeld personen wegvervoer52,4%Zwembaden75,6%Reisbemiddelings-bureaus46,9%Reisorg. bureaus47,1%Veldvoetbal46,2%Musea42,7%Hotel, restaurants48,5%Sportvelden e.a.44,9%Theaters74,4%1427681035914276810359

Veel horecaondernemers namen deel aan de TOGS-regeling. Bij de restaurants en cafés gaat het om negen op de tien bedrijven. Bij TVL-1 springen met name uitgaansgelegenheden eruit zoals kermisattracties, theaters en bioscopen. Net als bij NOW-1 versus NOW-2 behoorden winkels tot de grootste gebruikers bij TOGS, maar niet bij TVL-1. Zo klopte ruim 90 procent van de kappers aan voor TOGS en slechts 4 procent voor TVL-1. Bij reis- en vervoersbranches is het beeld omgekeerd. Alleen kermisexploitanten en taxivervoerders deden vaak een beroep op beide regelingen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.

Top 10 gebruik TOGS en TVL-1 naar branche, bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen, 30 sept 2020Top 10 gebruik TOGS en TVL-1 naar branche, bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen, 30 sept 2020 TOGS TVL-1 R e s t a u r a n t s 91,9% H o t e l- r e s t a u r a n t 90,1% K a p pe r s 91,5% S c h o e n e n w i n k e l s 87,1% K erm i s a t t r a c t i e s 87,5% F i t n e s sc e n t r a 87,0% V er v oer per t axi 85,5% C af é s 90,4% W i n k e l s i n o p t i s c h e arti k e l e n 89,4% K l ed i n gw i n k e l s 86,3% K erm i s a t t r a c t i e s 59,3% T h e a t e r s 45,6% O n g . pe r s o n e n w e g v er v oer 57,6% R e i s o r g . b u r e a u s 37,3% B i n n e n v a art 40,3% V e r h u ur k l ed i n g e.a. 36,6% O r g . c o n g r e s , b e u r s 36,0% V er v oer per t axi 45,4% R e i sb e m idd e l i n g 36,4% B i o sc o p e n 55,7% 1 4 2 7 6 8 10 3 5 9 1 4 2 7 6 8 10 3 5 9Top 10 gebruik TOGS en TVL-1 naar branche, bedrijven met 2 tot 250werkzame personen, 30 sept 2020TOGSTVL-1Restaurants91,9%Hotel-restaurant90,1%Kappers91,5%Schoenenwinkels87,1%Kermisattracties87,5%Fitnesscentra87,0%Vervoer per taxi85,5%Cafés90,4%Winkels inoptische artikelen89,4%Kledingwinkels86,3%Kermisattracties59,3%Theaters45,6%Ong. personenwegvervoer57,6%Reisorg. bureaus37,3%Binnenvaart40,3%Verhuur kleding e.a.36,6%Org. congres, beurs36,0%Vervoer per taxi45,4%Reisbemiddeling36,4%Bioscopen55,7%1427681035914276810359