Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 september

Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met september 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over dertien regelingen.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. Beoogd is om regelmatig een cijferoverzicht samen te stellen. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit vijfde rapport bevat cijfers over gebruikers van de eerste en de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0 en NOW-2.0), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-1), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C) de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits en de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren. Het gebruik van de regelingen is in dit vijfde rapport ook naar regio in beeld gebracht.

Twee aanvullende tabellen bevatten een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport die gebruik maken van de NOW-2.0. Deze tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).