Leegstand vastgoed licht gedaald in 2015

© ANP
Van alle verblijfsobjecten in Nederland was 3 procent niet in gebruik op 1 januari 2016. Een jaar eerder was dit nog 4 procent. Er stonden vooral minder woningen leeg. Onder kantoren was de leegstand het hoogst. Ook zorginstellingen en industrieel vastgoed waren relatief vaak niet in gebruik. Dit meldt het CBS op basis van de eerste Landelijke Monitor Leegstand.

Begin 2016 stonden bijna 279 duizend objecten leeg, ongeveer 7,5 duizend minder dan een jaar eerder. Uitgedrukt in vierkante meters bedroeg de leegstand 6 procent. In oppervlakte waren bijna 71 miljoen vierkante meters niet in gebruik, 712 duizend vierkante meter minder dan een jaar eerder. Van administratieve leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en er geen gebruiker of economische activiteit bekend is.

Het CBS heeft de leegstand samen met Geonovum en het Kadaster onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. De volledige leegstandsmonitor voor alle Nederlandse gemeenten is beschikbaar als interactief dashboard.

Leegstand in Nederland, 1 januari

   2015 2016 
 Aantal objecten (x 1 000)  286  279
 Aantal vierkante meters (x mln)  72  71
     
 Aandeel objecten  4% 3% 
 Aandeel vierkante meters  6% 6% 

 

Onder kantoren leegstand het hoogst

Onder vastgoed met een kantoor-, industrie- of gezondheidsfunctie was de leegstand verhoudingsgewijs het hoogst. Van de kantoren was 27 procent niet in gebruik in 2016, wat neerkwam op een oppervlakte van 11,5 miljoen vierkante meter. Dat is 19 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland. Van de objecten voor industrie en gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen en praktijkruimten, was 18 procent zonder gebruiker.

Van de winkels was 14 procent niet in gebruik in 2016. Dit betekent dat van de 152 duizend winkels er bijna 21 duizend leegstonden. Dit is iets meer (1 procentpunt) dan een jaar eerder. Ook de leegstand van kantoren en logies nam licht toe. Bij het overige vastgoed bleef het aandeel leegstaande objecten ongewijzigd.

Het aantal woningen dat in 2016 leeg stond was relatief laag, zo’n 2 procent werd niet gebruikt. In totaal hadden bijna 177 duizend woningen geen bewoner in 2016; bijna 8,5 duizend minder dan een jaar eerder. Leegstaande woningen maken een aanzienlijk deel uit van de 279 duizend leegstaande vastgoedobjecten in Nederland (63 procent).

Twee derde objecten staat lang leeg

Twee derde van de leegstaande vastgoedobjecten op 1 januari 2016 stond een jaar eerder ook al leeg. In oppervlakte kwam zelfs 76 procent van de leegstand in 2016 ook begin 2015 voor. Bij woningen kwam het het minst voor dat leegstaande objecten een jaar eerder ook niet gebruikt werden. Dat gold voor 59 procent van de leegstaande woningen die begin 2016 leegstonden. Acht op de tien in 2016 leegstaande industriële panden, sportaccommodaties, kantoren en onderwijsgebouwen stonden begin 2015 ook al leeg.

Leegstand naar vastgoedtype
 1 januari 20151 januari 2016
Totaal43
Kantoor2627
Industrie1818
Gezondheid1818
Winkel1314
Sport1414
Bijeenkomsten1313
Onderwijs1212
Logies78
Woning22

Aanzienlijke regionale verschillen

In Nederland stond 27 procent van het aantal kantoren leeg in 2016, een toename met 1 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. In Limburg, Noord-Holland en Flevoland waren drie op de tien kantoren niet in gebruik. De kantorenleegstand was met 15 procent het laagst in Zeeland.

Tussen 2012 en 2016 zijn jaarlijks minder nieuwe kantoren gebouwd, terwijl de nieuwbouw van het totale vastgoed alleen in 2013 en 2014 een dip vertoonde. In 2015 is het aantal nieuw gebouwde kantoren met circa 30 procent gedaald ten opzichte van 2014, terwijl voor alle vastgoed sprake was van bijna 4 procent groei. Voor kantoren heeft dit zich niet vertaald in daling van de leegstand.

Leegstand kantoren, per 1 januari 2016
 Leegstaande kantoren
Nederland27
Limburg30
Noord-Holland30
Flevoland30
Overijssel29
Noord-Brabant27
Utrecht27
Zuid-Holland25
Gelderland24
Friesland23
Drenthe22
Groningen17
Zeeland15

Grote winkelleegstand in Limburgse gemeenten

Op 1 januari 2016 stonden bijna 21 duizend winkelpanden leeg in Nederland (14 procent). Dat is een procentpunt meer dan in 2015. Veel winkels zijn recent leeg komen te staan, onder andere door faillissementen van grote winkelketens.

Van de achttien gemeenten waar tenminste een kwart van de winkels geen gebruiker had in 2016, lagen de meeste in Limburg (7). In die provincie is ook de totale leegstand met 17 procent het hoogst. In Heemstede en Urk was de winkelleegstand met 3 procent het laagst.