Landelijke Monitor Leegstand

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een Landelijke Monitor Leegstand samengesteld. Dit betreft een actualisatie en uitbreiding van de Leegstandsmonitor Overijssel. Gegevens in de landelijke monitor zijn beschikbaar voor 2015 en 2016 (peildatum 1 januari).

De Leegstandsmonitor gaat over alle soort vastgoed. Of een vastgoedobject leeg staat of niet is bepaald op basis van de registraties BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen), WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BRP (Basisregistratie Personen) en HR (Handelsregister). Een verblijfsobject behorend tot de voorraad vastgoed volgens de BAG staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is of de gebruiker is onbekend, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister. Er is niet in de praktijk getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en /of dat er een bedrijf of instelling actief is.

Op 24 februari 2017 zijn de maatwerkcijfers vervangen door nieuwe, herziene, cijfers.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke cijfers zijn samengesteld, is namelijk een onjuistheid ontdekt in de cijfers. Er zijn vastgoedobjecten uitgesloten uit de vastgoedvoorraad die niet uitgesloten hadden moeten worden. Het betreft vooral kantoren en industrie in de gemeente Rotterdam. Hierdoor is voor Rotterdam een te lage leegstand gerapporteerd. Dit heeft ook beperkt effect op provinciecijfers en de cijfers naar type vastgoed. Op de leegstandcijfers over heel Nederland is er nagenoeg geen effect. Zie voor een uitgebreidere uitleg deze toelichting