Verdere daling werkloosheid

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Meer 45-plussers aan het werk
© ANP
De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5 procent. Het aantal werkenden nam met 108 duizend toe, meldt CBS. UWV telde eind augustus 427 duizend WW-uitkeringen.

Acht jaar geleden (augustus 2008) bereikte het werkloosheidpercentage met 3,6 het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfeneenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid met 7,9 procent van de beroepsbevolking. Sindsdien is de werkloosheid gedaald tot 5,8 procent.
Vandaag verschijnt de digitale publicatie De arbeidsmarkt in cijfers. Deze geeft een uitgebreid overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015.

UWV: minder WW-uitkeringen aangevraagd

UWV verstrekte tot en met augustus dit jaar 334 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 56 duizend minder (-14,4 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers bleef de daling beperkt tot 8,2 procent. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf en de metaalindustrie, lieten dit jaar een daling zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Met name vanuit de sectoren bouwnijverheid (-28,9 procent), grafische industrie (-25,4 procent) en zorg en welzijn (-24,6 procent) kreeg UWV minder aanvragen voor een uitkering.

UWV: lopende WW-uitkeringen nemen gestaag af

Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind augustus bijna 427 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend (-1,2 procent) minder dan in juli. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst (-2,5 procent). Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als bouwnijverheid (-5,2 procent) en landbouw (-5,1 procent). Vanuit de sector onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen toe met 6,9 procent. Dit is het gevolg van het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. Het gaat hierbij vooral om leraren basisonderwijs en docenten algemene vakken.

Sterke daling werkloosheid 45-plussers in afgelopen zes maanden

De afname van de werkloosheid was het afgelopen half jaar het sterkst onder 45-plussers. Meer dan de helft van de daling kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. Sinds de piek van het totaal aantal werklozen in februari 2014 daalde de werkloosheid vooral onder 25- tot 45-jarigen. Het aantal werkloze 45-plussers bleef twee jaar lang vrijwel ongewijzigd. In het afgelopen half jaar daalde de werkloosheid echter ook onder 45-plussers. Eerder rapporteerde CBS al dat de werkloosheid onder 55-plussers lager is dan een jaar geleden, maar dat het aandeel langdurig werklozen nog niet is afgenomen.

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in augustus 66,0 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen half jaar is het aantal mensen met betaald werk met 108 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 521 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Werkloosheid daalt sneller

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft daarnaast onverminderd hoog. Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe omdat het aantal toetreders nog steeds groter is dan het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat.

stromen op de arbeidsmarkt