Sterkste banengroei in ruim vier jaar tijd

© ANP

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2015 met 48 duizend toegenomen. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe. Ook kwamen er 11 duizend vacatures bij. Het aantal werklozen nam met 5 duizend af tot 600 duizend. Het aantal banen is voor het eerst opgelopen tot meer dan 10 miljoen.  Dit maakt CBS bekend.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, in het vierde kwartaal toe tot 9 998 duizend. Niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden telde Nederland voor het eerst meer dan 10 miljoen banen.

Het aantal voltijd- en deeltijdbanen nam, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 48 duizend toe vergeleken met een kwartaal eerder. Dit is de grootste groei sinds de eerste helft van 2011. Er is nu zeven kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met bijna 200 duizend toenam.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoensgecorrigeerd

42 duizend werknemersbanen erbij

Het aantal banen van werknemers steeg in het vierde kwartaal met 42 duizend naar 7,9 miljoen. Dat is nog altijd 173 duizend minder dan eind 2008 toen het aantal banen van werknemers op recordhoogte stond. In het laatste kwartaal van 2015 had 72 procent van alle werknemers een vast contract. Dit aandeel is de afgelopen jaren afgenomen. Daartegenover staat een groei in het aandeel werknemers met een flexibele aanstelling. Dat aandeel bedroeg eind vorig jaar 28 procent.

Lichte groei bij zelfstandigen

De banengroei van zelfstandigen was in het laatste kwartaal 5 duizend. Er zijn nu ruim 2,1 miljoen banen van zelfstandigen. Eén op de vijf banen in Nederland is een zelfstandigenbaan. Het aantal zelfstandigen neemt al jarenlang toe, vooral vanwege de groei van het aantal zzp’ers dat eigen arbeid aanbiedt. Het merendeel van deze zzp’ers – bijna 6 op de 10 – is een man. De grootste beroepsgroepen van vrouwelijke en mannelijke zzp’ers-eigen arbeid zijn respectievelijk kappers of schoonheidsspecialisten en software- of applicatieontwikkelaars.

Banen van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak, 4e kwartaal t.o.v. 3e kwartaal 2015, seizoensgecorrigeerd

Banengroei vooral dankzij uitzendkrachten

Vooral de uitzendkrachten dragen bij aan de banengroei, net zoals in de afgelopen kwartalen. Het aantal werknemersbanen bij uitzendbureaus nam afgelopen kwartaal met 20 duizend toe. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 75 duizend, oftewel 12 procent.

De werkgelegenheid trekt ook aan in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. In de laatste drie maanden van 2015 kwamen hier 12 duizend banen bij. Ook in de zakelijke dienstverlening blijft het aantal banen stijgen.

In de bouwnijverheid bleef het aantal banen stabiel. Dat is voor het eerst in jaren. Sinds eind 2008 zijn er in de bouwnijverheid 114 duizend banen verloren gegaan. Dat is een afname van 18 procent. In de zorg gingen duizend banen verloren. De afgelopen drie jaren verdwenen er in totaal 67 duizend banen in de zorg, ruim 4 procent van alle banen in deze bedrijfstak.

Meer gewerkte uren

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal in totaal 3,2 miljard uur. Dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur per week gewerkt, al heeft een substantiële groep mensen meer dan één baan. De gemiddelde werkende is daarom 27 uur per week aan het werk.

Toename vacatures

Na een minimale stijging van duizend vacatures in het derde kwartaal, stijgen de vacatures met bijna 11 duizend naar 143 duizend in het vierde kwartaal. Dit is het tiende kwartaal op rij dat er een stijging is van het aantal vacatures. De laatste 2,5 jaar kwamen er ruim 50 duizend bij.

Het aantal ontstane vacatures blijft op hetzelfde niveau als het vorige kwartaal, 204 duizend. Er werden 11 duizend minder vacatures vervuld, namelijk 199 duizend. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2014 zijn de ontstane vacatures toegenomen met 33 duizend. Vooral in de handel is een toename te zien: 6 duizend. Vergeleken met een jaar eerder zijn er het afgelopen kwartaal 28 duizend vacatures meer vervuld.

De meeste bedrijfstakken laten eind december een lichte stijging zien in het aantal vacatures. In de informatie- en communicatiebranche en in de horeca kwamen er per saldo de meeste vacatures bij: bijna 2 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. De zorg en de zakelijke dienstverlening tonen de hoogste toename in het aantal nieuw ontstane vacatures ten opzichte van het derde kwartaal, namelijk 2 duizend.

Gekeken naar de verhouding vacatures versus banen zijn de meeste vacatures te vinden in de informatie- en communicatiesector. In deze bedrijfstak zijn er nu 48 vacatures per duizend banen van werknemers. Dat zijn er 3 meer per duizend banen dan in het derde kwartaal. In de energievoorziening steeg het aantal vacatures per duizend banen het meest vergeleken met het derde kwartaal, van 19 naar 31.

Vacatures naar bedrijfstak, seizoensgecorrigeerd

 
600 duizend werklozen

Het vierde kwartaal van 2015 telde 600 duizend werklozen, 5 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het werkloosheidspercentage nam vorig jaar af van 7,1 in het eerste kwartaal tot 6,7 in het laatste. De werkloosheid daalde vooral onder mannen van 25 tot 45 jaar: van 5,5 naar 4,5 procent.

Zeven kwartalen daling werkloosheid

Sinds het tweede kwartaal van 2014 was het aantal werklozen iedere keer lager dan een kwartaal eerder. In die periode vonden ieder kwartaal meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden. Zo ook in het vierde kwartaal van 2015. Toen vonden 128 duizend werklozen een betaalde baan, terwijl 104 duizend werkenden werkloos werden. Dit had bij elkaar een neerwaartse invloed op de werkloosheid van 24 duizend.

Tegelijkertijd is er sinds het laatste kwartaal van 2014 sprake van een opwaarts effect op de werkloosheid: het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verlaat is kleiner dan het aantal mensen dat de arbeidsmarkt opkomt en werkloos wordt. In het afgelopen kwartaal verlieten 176 duizend werklozen de arbeidsmarkt, tegenover 195 duizend toetreders die op zoek gingen naar werk. Daarmee was het opwaartse effect (19 duizend) kleiner dan de eerdergenoemde neerwaartse invloed, waardoor de werkloosheid daalde.

Stroomschema

Minder langdurig werklozen dan eind 2014

Het aantal langdurig werklozen is in een jaar tijd iets gedaald. In het vierde kwartaal van 2015 waren 240 duizend werklozen twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Dat zijn ongeveer evenveel mensen als een kwartaal eerder, maar bijna 30 duizend minder dan in het laatste kwartaal van 2014.

Van de werkloze 45-plussers is 61 procent al een jaar of langer op zoek naar werk. Bij jongere en 25- tot 45-jarige werklozen liggen de percentages op respectievelijk 14 en 35. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2014 nam het aandeel werklozen dat al een jaar of langer werkloos was vooral af onder 45-minners. Onder mensen van 45 jaar en ouder bleef het aandeel langdurig werklozen onveranderd.