Lichte toename werkenden, minder werklozen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag. In diezelfde periode nam de beroepsbevolking met gemiddeld 5 duizend per maand af. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld 7 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder. Dat meldt CBS vandaag op basis van gegevens over de periode februari-april.

De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Minder mensen treden toe tot de arbeidsmarkt dan eind vorig jaar het geval was. Er zijn nu minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten. Sinds de tweede helft van 2014 nam de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend in omvang toe doordat meer mensen beschikbaar kwamen en werk vonden of op zoek gingen naar werk, zoals CBS 13 mei bekendmaakte in de publicatie over de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal.

Tevens is het aantal WW-uitkeringen gedaald. Vorige maand stond de teller op 427 duizend, 16 duizend minder dan in maart, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Twee derde van de bevolking heeft betaald werk

Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hadden er in april 8,3 miljoen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de bevolking.

Afgelopen maand waren in totaal 625 duizend mensen werkloos: zij waren beschikbaar voor en op zoek naar een baan, maar konden er geen vinden. De overige 3,8 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar hadden geen baan en waren daar ook niet naar op zoek. Dit is de zogeheten niet-beroepsbevolking.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

Meer jongeren en 45-plussers met een baan

Zowel het aantal werkende jongeren als 45-plussers is gestegen. Vooral meer vrouwen hadden een baan. In de periode februari-april groeide het aantal 15-25-jarigen met een baan gemiddeld met 7 duizend per maand. 61,4 procent van de jongeren had in april werk, tegen 60,4 procent drie maanden geleden. De netto arbeidsparticipatie onder 15-25-jarigen was een jaar geleden nog 58,2 procent. Deze stijging betrof zowel kleine banen als banen van 12 uur of meer per week

Aantal werkzame jongeren met een kleine en grote baan (15 tot 25 jaar, seizoensgecorrigeerd)

Vergrijzing

De afgelopen drie maanden steeg het aantal 45-plussers met werk met 4 duizend per maand. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Waar het aantal mensen tussen 45 en 75 jaar al jaren toeneemt, slinkt de groep 25-45-jarigen. Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep. Het aandeel 45-plussers met werk is in de afgelopen maanden vrijwel niet veranderd (55,3 procent).

Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd (gemiddelde maandmutatie over drie maanden)

Daling werkloosheid vooral bij jongeren

De aantrekkende economie en herstel van de arbeidsmarkt is vooral zichtbaar bij jongeren. In de afgelopen 12 maanden is voor 15-25-jarigen het werkloosheidspercentage het sterkst gedaald, van 13,2 naar 10,9 procent. Onder 25-45-jarigen daalde het percentage werklozen van de beroepsbevolking minder hard.
Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers is nauwelijks veranderd. Bovendien zijn relatief veel van de werkloze 45-plussers langdurig werkloos.

Helft werkt in deeltijd

Binnen de EU is de arbeidsdeelname in Nederland, op Zweden na, het hoogst. Nederland kent wel een relatief hoge arbeidsparticipatie, maar vrijwel de helft van de Nederlanders doet dit in deeltijd. Als het gaat om deeltijdwerk staat Nederland binnen de EU aan de top. Vooral onder vrouwen in Nederland is het aandeel parttimers hoog.

Netto arbeidsparticipatie (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur, 2014

Opnieuw sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen is voor de derde maand op rij afgenomen. UWV telde in april 427 duizend WW-uitkeringen, 3,7 procent minder dan in maart. Alle sectoren vertoonden een daling. In de sectoren landbouw en bouwnijverheid was de afname relatief het grootst.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Daling vooral in noordelijke provincies

Vooral in de noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen nam het aantal uitkeringen sterk af. Dat is in deze provincies vooral te danken aan de sectoren landbouw en bouwnijverheid en in Friesland ook aan de horeca. Net zoals vorige maand daalde het aantal uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar het sterkst (-12,1 procent).
Ook ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,7 procent. Vergeleken met april vorig jaar is alleen bij 50-plussers nog sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen (+ 6 procent).

In 2015 minder nieuwe uitkeringen dan in 2014

UWV verstrekte tot en met april dit jaar 214 duizend nieuwe uitkeringen. Dat is 1,1 procent minder dan vorig jaar. Alleen aan 50-plussers zijn dit jaar tot dusver meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan in 2014.

Veel meer werkhervattingen dan vorig jaar

UWV beëindigde in de eerste vier maanden van dit jaar 228 duizend uitkeringen, 8,2 procent meer dan vorig jaar. Het aantal uitkeringen dat door werkhervatting is beëindigd steeg met 11,9 procent tot 114 duizend. Het aantal werkhervattingen van personen afkomstig uit de sectoren bouwnijverheid (-3 procent) en onderwijs (-2 procent) nam af.

Bronnen:
StatLine beroepsbevolking maandcijfers (ILO)
Nieuwsflits arbeidsmarkt (UWV)
Technische toelichting
Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking