Meer geld naar gevangeniswezen en rechtspleging

In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid 11,3 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2006. Vooral het gevangeniswezen en de rechtspleging kostten meer.

Overheidsuitgaven openbare orde en veiligheid

Overheidsuitgaven openbare orde en veiligheid

Gevangeniswezen fors duurder

Vorig jaar zijn de overheidsuitgaven voor het gevangeniswezen met bijna 12 procent gestegen tot 2,3 miljard euro. Deze stijging had voor een derde te maken met de inkoopplaatsen voor forensische zorg. De financiering hiervan is vanaf 2007 overgeheveld van de AWBZ naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Verder stegen bij deze dienst de loonkosten met ruim 50 miljoen euro door de contractuele loonstijging en de uitbreiding van de formatie met 500 voltijdbanen. Ten slotte trok de DJI meer geld uit voor verbetering van de brandveiligheid van justitiële inrichtingen en inhuur van personeel.

Uitgaven voor rechtspleging nemen sneller toe

De kosten voor rechtspleging zijn in 2007 met 6,4 procent toegenomen tot bijna 2,2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de stijging ruim 3 procent. De verdubbeling van de groei komt vooral door de uitbreiding van het ondersteunende personeel van rechtscolleges. Ondanks een lichte afname van het aantal toegewezen advocaten stegen de kosten voor rechtsbijstand. Verder gingen er extra middelen naar het Openbaar Ministerie voor personeel, informatietechnologie en verbeterprogramma’s voor opsporing en vervolging.

Meer geld voor politie

In 2007 vormde de politie de grootste uitgavenpost (4,8 miljard euro) voor openbare orde en veiligheid. De kosten van de politie zijn in het afgelopen jaar met 5,6 procent toegenomen. Dit hing samen met de contractuele loonstijging en de uitbreiding van de politiesterkte met bijna 1 100 voltijdbanen tot 54,7 duizend in 2007. Verder is meer uitgegeven aan inhuur van automatiseringsdeskundigen en  aanschaf van vervoermiddelen en overig materieel. 

Brandweeruitgaven blijven gelijk

Voor de brandweer en de rampenbestrijding trok de overheid vorig jaar 1,1 miljard euro uit. Dat is vrijwel hetzelfde bedrag als een jaar eerder. In de periode 2002-2006 stegen de brandweeruitgaven jaarlijks nog met gemiddeld ruim 7 procent. Dit hing samen met een toename van het aantal beroepskrachten, hogere onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en de kwaliteitsverbetering van het materiaal.  

Overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid per inwoner en inflatie

Overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid per inwoner en inflatie

Per inwoner gemiddeld 690 euro aan openbare orde en veiligheid.

De openbare orde en veiligheid kostten gemiddeld 690 euro per inwoner. In 2002 was dat 538 euro per inwoner. Dit betekent een groei van ruim 28 procent in vijf jaar tijd. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen is de groei 18,8 procent.  

Fred Arkesteijn en Wouter Jonkers

Bron: Overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid