Overheidsuitgaven

In de overheidsuitgaven zijn begrepen de uitgaven van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Bij de gemeenten zijn de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen meegeteld. De grote groep stichtingen, verenigingen en naamloze vennootschappen die in sterke mate door de overheid wordt gecontroleerd of gesubsidieerd, valt hier buiten de overheid. Om dubbeltellingen te voorkomen zijn de bedragen gecorrigeerd voor onderlinge stromen tussen de verschillende overheidslagen. De gegevens van de overheidsuitgaven over 2007 hebben een voorlopig karakter. Voor de jaren 2002 - 2006 gaat het om definitieve uitkomsten.