Rijksuitgaven opnieuw met ruim 6 procent gestegen

In 2007 gaf het Rijk 150 miljard euro uit. Dat is 6,3 procent meer dan in 2006, en dezelfde groei als een jaar eerder. In de twee afgelopen jaren nam het bruto binnenlands product  jaarlijks met gemiddeld 5,1 procent toe. De inkomsten van het Rijk waren in 2007 ruim 3 miljard euro hoger dan de uitgaven.

Rijksuitgaven en –inkomsten

Rijksuitgaven en –inkomsten

Hogere bijdrage aan gemeenten

Net als in voorgaande jaren vormde in 2007 algemeen bestuur de grootste post (37,7 miljard euro) in de rijksuitgaven. Hieronder vallen uitgaven aan overheidsbestuur, de Eerste en Tweede Kamer en de adviescolleges van parlement en regering. De uitgaven voor algemeen bestuur zijn in 2007 met 2,4 miljard euro toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Hiervan had 1,4 miljard euro betrekking op de vergoeding die gemeenten uit het gemeentefonds ontvingen voor de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Rijksuitgaven per beleidsterrein

Rijksuitgaven per beleidsterrein

Uitgaven kinderopvang fors gestegen

In 2007 stegen de uitgaven voor sociale voorzieningen het meest, namelijk met 2,8 miljard euro. Hiervan hing 1,1 miljard euro samen met hogere uitgaven voor kinderopvang. Dit wordt echter voor twee vijfde gefinancierd uit de opbrengsten van de verplichte werkgeversbijdrage aan kinderopvang. Aan het AOW-fonds is 0,6 miljard euro extra verstrekt, zodat de AOW-premie ongewijzigd kon blijven. Ook ging er meer geld naar zorgtoeslagen (0,3 miljard euro), kinderbijslag en jonggehandicapten met een uitkering (elk 0,2 miljard euro). Omdat in 2007 het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald, namen de bijstandsuitgaven met 0,3 miljard euro af.

Toename rijksuitgaven per beleidsterrein

Toename rijksuitgaven per beleidsterrein

Meer geld voor economische aangelegenheden

De uitgaven voor economische aangelegenheden lagen in 2007 1,3 miljard euro hoger dan in 2006.
Zo is voor de vermindering van files, onderhoud van infrastructuur en de ontwikkeling van de OV-chipkaart 0,9 miljard euro extra uitgetrokken. De schade-uitkeringen uit de exportkredietverzekering kostten het Rijk per saldo 0,7 miljard euro meer. Naar de Betuwe-route en de HSL-Zuid ging 0,3 miljard euro minder.

Rentelasten gestegen na jarenlange daling

In 2007 namen de rente-uitgaven voor het eerst sinds 1998 weer toe, met 0,5 miljard euro. Dit was het gevolg van een hoger renteniveau in het afgelopen jaar. De rentelasten in de totale rijksuitgaven zijn echter nog ruim de helft minder dan tien jaar geleden (7 procent in 2007 tegenover 15 procent in 1998).

Fred Arkesteijn

Bron: Rijksuitgaven en –inkomsten naar beleidsterrein