Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. De Wmo vervangt de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten en voegt hieraan de functie huishoudelijke hulp en een aantal kleine subsidieregelingen rond wonen, welzijn en zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) toe. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor het verstrekken van thuiszorg en hulpmiddelen aan ouderen, zieken en gehandicapten. Het Rijk betaalt hiervoor een bedrag dat is overgeheveld uit de AWBZ naar het gemeentefonds.