Meer ziekteverzuim bij ernstig overgewicht

In de nieuwe CBS-publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2007 doet het CBS in zeven artikelen verslag over uiteenlopende onderwerpen over recente ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en zorg. De belangrijkste conclusies zijn:

-   Werknemers met ernstig overgewicht verzuimen vaker en langer van
    hun werk.

-   Sterke toename ouderenzorg.

-   Afnemende verschillen in sterfte tussen allochtonen en autochtonen.

-   Extra levensjaren van vrouwen geen gezonde levensjaren.

-   De uitgaven aan zorg stijgen in 2006 met ruim 5 procent

Meer ziekteverzuim bij ernstig overgewicht en roken

Werknemers met ernstig overgewicht blijken aantoonbaar meer werkdagen te verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Ze zijn niet alleen vaker, maar ook langer ziek. Ook rokende werknemers verzuimen significant meer dan niet-rokers en ex-rokers. Zij verzuimen vooral vaker.  

Ouderenzorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen

Sinds 2000 is de hoeveelheid ouderenzorg jaarlijks met gemiddeld ruim 4 procent gegroeid. Er is een duidelijke verschuiving van zorg met verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis naar zorg aan huis (extramurale zorg). De hoeveelheid extramurale zorg is jaarlijks met gemiddeld bijna 10 procent gestegen, die van verpleeg- en verzorgingshuiszorg met 2 procent. Opvallend is dat de hoeveelheid zorg sneller stijgt dan het aantal patiënten. De gemiddelde hoeveelheid zorg per persoon neemt dus toe. 

Verschillen in sterfte tussen allochtonen en autochtonen nemen af

In de afgelopen jaren is het sterfterisico fors gedaald. Dit komt vooral doordat er minder mensen sterven aan hart- en vaatziekten. Voor niet-westerse allochtonen was de daling van het sterfterisico zelfs sterker dan voor autochtonen. Hierdoor zijn de verschillen naar herkomst afgenomen. Toch zijn de verschillen in sterfterisico tussen allochtonen en autochtonen nog steeds groot. Zo was de sterfte van niet-westers allochtone zuigelingen in de periode 2002-2006 nog een kwart tot een derde hoger dan die van autochtone zuigelingen. Bij jonge kinderen bleef het verschil eveneens groot. Onder adolescenten en jongvolwassenen vallen vooral de Antilliaanse mannen op door hun relatief hoge sterftecijfers. 

De extra levensjaren van vrouwen zijn geen gezonde levensjaren

De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte en bij 65 jaar is voor vrouwen hoger dan voor mannen, maar vrouwen brengen deze extra levensjaren niet altijd door in goede gezondheid. Het aantal jaren dat mannen en vrouwen in als goed ervaren gezondheid en zonder beperkingen doorbrengen, blijkt nagenoeg gelijk te zijn. De levensverwachting zonder chronische aandoeningen is voor mannen zelfs hoger dan voor vrouwen. 

Uitgaven aan zorg stijgen in 2006 met ruim 5 procent

In 2006 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 72,2 miljard euro. Per hoofd van de bevolking komt dat neer op 4 400 euro. Dat is 5,3 procent meer dan in 2005. De stijging is vooral toe te schrijven aan meer zorg, toegenomen loonkosten van de zorginstellingen, hogere tarieven van de vrijeberoepsbeoefenaren en een nieuw financieringssysteem bij huisartsen. 

Verder in Gezondheid en zorg in cijfers 2007

-   Kwaliteitsindicatoren voor de gezondheidszorg, 1995-2005

-   Combinaties van chronische ziekten bij ziekenhuispatiënten van 55 jaar  
     en ouder