Immigratie in 2006 toegenomen tot ruim 100 duizend

In 2006 vestigden zich 101 duizend immigranten in Nederland, bijna 10 duizend meer dan in 2005. De toename doet zich vooral voor bij Nederlanders die terugkeren en bij immigranten uit de Europese Unie, met name Polen en Duitsland.

Daling immigratie ten einde

De toename van de immigratie in 2006 volgt op vier jaar van daling. Het aantal van 101 duizend ligt echter nog ver onder de topjaren 2000 en 2001, toen ruim 130 duizend immigranten naar ons land kwamen.

Immigratie

Immigratie

Nederlanders vormen grootste groep

Het aantal Nederlanders dat terugkeert is in 2006 met ruim 3 duizend toegenomen tot ruim 23 duizend. Dit komt mede doordat de laatste jaren het aantal emigrerende Nederlanders sterk is toegenomen. Een deel van hen keert, voorzien of onvoorzien, weer terug. Onder de terugkerende Nederlanders bevinden zich ruim 5 duizend allochtonen van de tweede generatie.

Immigratie naar geboorteland

Immigratie naar geboorteland

Veel EU-immigranten afkomstig uit Polen

In 2006 kwamen er 30 duizend EU-burgers naar Nederland, 4 duizend meer dan in 2005. Dit hangt samen met de aantrekkende economie en de versoepelde wetgeving voor arbeidsmigranten.

Het aantal Poolse immigranten nam met 2 duizend toe tot 8 duizend. De Polen zijn daarmee na de terugkerende Nederlanders de grootste groep immigranten. Het aantal mannelijke Poolse immigranten overtreft tegenwoordig het aantal vrouwelijke immigranten. Er komen steeds meer (mannelijke) arbeidsmigranten, terwijl het aantal (vrouwelijke) gezinsvormers afneemt.

 Immigratie naar geboorteland, 2005 en 2006

Immigratie naar geboorteland, 2005 en 2006

Minder toestroom uit traditionele immigratielanden

In 2006 daalde het aantal immigranten uit de traditionele immigratielanden Turkije, Marokko en Suriname licht.  Gezinsvorming of gezinshereniging is voor deze immigranten vaak de drijfveer. De striktere wetgeving over gezinsvorming speelt hier een rol. Het aantal immigranten uit de Antillen en Aruba nam juist licht toe.

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Immi- en emigratie naar geboorteland