Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21

grafiek
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gegevens over GGD testdata voor COVID-19 in beeld gebracht voor arbeidsmigranten. Onder arbeidsmigranten worden hier verstaan niet-Nederlandse werknemers uit EU/EFTA-landen die maximaal 5 jaar in Nederland wonen, ten minste twee derde van hun verblijf werkzaam als werknemer waren, met een basisloon van maximaal 130% van het wettelijk minimumloon.

De tabellen bevatten achtergrondkenmerken van de totale Nederlandse bevolking van 18 tot 67 jaar, uitgesplitst naar niet-Nederlandse werknemers uit EU/EFTA-landen, wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, in de periode augustus 2020 tot en met augustus 2021. Gegevens zijn weergegeven per Veiligheidsregio.

De populatie in tabel 1 betreft alle personen ingeschreven in Nederland op 1 januari 2021.

De populatie in tabel 2 betreft alle personen die in 2020 voorkwamen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en daarnaast in 2020 werkzaam als werknemer zijn geweest. Het gaat hier om personen die een niet-Nederlandse nationaliteit hebben en niet als ingezetene in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven, maar wel als niet-ingezetene (in de RNI).

In deze beschrijvende tabel worden cijfers over arbeidsmigranten getoond en over de totale bevolking 18 tot 67 jaar. Verklaringen voor eventuele verschillen door verschillen in achtergrondkenmerken, zoals inkomen, zijn niet onderzocht.

De Nederlandse overheid wil het inzicht vergroten in de verspreiding van COVID-19 en in de maatschappelijke en medische gevolgen van de Coronacrisis. Doel is een betere bestrijding van de crisis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd om op continue basis informatie samen te stellen ten behoeve van een op maat ondersteuning van de COVID-19-bestrijding. Basis voor deze informatie vormt een combinatie van de GGD-testdata met CBS-data. Het CBS beschikt over vele andere databronnen over de Nederlandse bevolking waarmee deze data verrijkt kunnen worden. Ministeries en andere partijen kunnen vragen indienen die worden onderzocht met deze verrijkte data.