Uitsplitsing Overige Toevoegingen Overige Onttrekkingen Woningen 2012-2018

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2012-2018 voor Nederland totaal en per provincie (voorlopige cijfers).

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het mogelijk is de overige toevoegingen en overige onttrekkingen in de woningvoorraad verder op te splitsen in een aantal specifieke groepen. De cijfers zijn het resultaat van een eerste analyse en hebben daarom een voorlopige status.

Overige toevoegingen zijn toevoegingen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd, overige onttrekkingen zijn onttrekkingen aan de woningvoorraad om andere redenen dan sloop. Een belangrijk onderdeel van de overige toevoegingen vormen pandtransformaties. Hierbij worden gebouwen die in eerste instantie (deels of geheel) niet-woonfuncties bevatten omgebouwd tot nieuwe woning(en).

In oktober 2019 is het rapport ‘Transformaties op de woningmarkt 2012-2018’ gepubliceerd waaruit bleek dat van de ruim 27 duizend overige toevoegingen in 2018 bijna de helft een transformatie is. Dat betekent vervolgens dat er ruim 13 duizend woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd anders dan door nieuwbouw of door transformatie. De vraag is waaruit deze overige toevoegingen dan bestaan. Eenzelfde vraag kan gesteld worden bij overige onttrekkingen aan de woningvoorraad. Deze publicatie geeft hierover inzicht.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.