Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)

Mensen op schuin dak met dakpannen plaatsen zonnepanelen
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Dankzij deze set van basisindicatoren over energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, en de energierekening, voor alle wijken en buurten van Schagen, is Schagen beter voorbereid op de energietransitie.

Schagen bereidt zich voor op de energietransitie. De gemeente heeft verschillende instrumenten hiertoe, zoals informatievoorziening, duurzaamheidsleningen en subsidies. Daarnaast maakt de gemeente een plan met welke wijken eerder of later gasvrij kunnen worden gemaakt. Om alle verschillende instrumenten effectief in te kunnen zetten, en voor een goede onderbouwing van de gastransitie, heeft Schagen informatie nodig. Daarom heeft de gemeente het CBS gevraagd een energietransitie-matrix te maken met een breed spectrum van energie-gerelateerde indicatoren, van energielabels tot de energierekening van arme huishoudens.

In de herziene versie is de populatie woningen en huishoudens bij een aantal kenmerken aangepast, waardoor de kwaliteit van de uitkomsten is verbeterd:
- Geregistreerde energielabels: in de herziene versie is gebruik gemaakt van een recenter bestand, namelijk 31 december 2018, waar dat in de vorige versie 31 december 2017 was. Hierdoor wijken de percentages bij het kenmerk ‘Geregistreerd energielabel onbekend’ en ‘Verbetering in label ten opzichte van voorlopig’ licht af;
- Gasverbruik: in de herziene versie zijn woningen die zijn aangesloten op een warmtenet buiten beschouwing gelaten. Hierdoor valt het mediane en gemiddelde gasverbruik hoger uit en wijkt het aandeel top 25% ook af van de vorige versie;
- Gemiddelde energierekening: in de herziene versie zijn woningen die zijn aangesloten op een warmtenet buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn voor de berekening van de energierekening tarieven van het CBS gebruikt , terwijl dit bij de vorige versie de tarieven van RVO waren. Dit leidt tot kleine verschillen met de vorige versie;
- Huishoudens met een laag inkomen: in de herziene versie zijn woningen van huishoudens waaraan geen gas- en/of elektriciteitsaansluiting gekoppeld kon worden wel meegeteld. Hierdoor valt het aantal woningen waarin een huishoudens met een laag inkomen woont in de kolom ‘Aantal woningen’ hoger uit en sluit het beter aan op StatLine. Dit heeft ook gevolgen voor de verdeling van de kenmerken ‘Type woning’ tot en met ‘Betalingsachterstand op de zorgverzekering’. De percentages in deze kolommen wijken af van de eerdere versie;
- Wijk- en buurtindeling: in de herziene versie is gebruik gemaakt van de wijk- en buurtindeling van 2020. In deze indeling is het buitengebied van Schagen anders verdeeld over de wijken.
- Tot slot, is op het tabblad ‘Toelichting’ per kenmerk duidelijker aangegeven hoe deze zijn berekend