Loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, 2013

Maatwerktabel over de loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn (exclusief de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk) in 2013. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over werknemers, de inkomens van zelfstandigen blijven buiten beschouwing. De tabel bevat informatie over het basisloon in het jaar 2013 van de hoofdbaan van werknemers in deze sector. Het basisloon is vergelijkbaar met het contractloon, maar exclusief 'bijzondere beloningen' (zoals bonussen en vakantiegeld) en exclusief overwerkloon. In de tabellen wordt ook een beeld geschetst van de loonverdeling wanneer medisch specialisten en werknemers in welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening buiten beschouwing worden gelaten. Opdrachtgever: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).