Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

1. Inleiding

Het CBS publiceert elke drie jaar de nationale Huishoudensprognose. Deze prognose beschrijft de verwachte ontwikkeling van de bevolking naar huishoudenspositie en van huishoudens naar type en grootte. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit de nieuwe Huishoudensprognose 2021-2070. Daarnaast beschrijft het artikel het model en de gehanteerde veronderstellingen en vindt een vergelijking met de prognose uit 2018 plaats.

De situatie op 1 januari 2021 vormt het startpunt voor deze prognose. Voor de vorige prognose was dat 1 januari 2018 (Van Duin, Te Riele en Stoeldraijer, 2018). De huidige Huishoudensprognose is consistent met de Kernprognose 2021-2070 die tegelijk met deze prognose verschijnt (Stoeldraijer, Van Duin, De Regt, Van der Reijden en Te Riele, 2021). Dat betekent dat de bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht in beide prognoses hetzelfde is.

Opbouw van dit artikel

Paragraaf 2 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen van de Huishoudensprognose 2021-2070 in het kort. Paragraaf 3 geeft een korte beschrijving van het model en een samenvatting van de gehanteerde veronderstellingen. Vervolgens beschrijft paragraaf 4 de ontwikkelingen bij eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en institutionele huishoudens in meer detail. Paragraaf 5 geeft meer uitleg over de onzekerheidsintervallen rond de prognoseresultaten en gaat in op de verschillen met de vorige prognose.