Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Bijlage 1 Coronafactor per prognosegroep

Tabel B1 geeft de gemiddelde coronafactor per prognosegroep weer voor de periode april tot en met oktober 2020. Deze coronafactor wordt berekend vanaf april en niet vanaf maart aangezien de eerste lock down vanwege het corona-virus in Nederland halverwege maart ingevoerd werd. Oktober 2020 is de eindmaand van de berekening aangezien toen de meest recente immigratiecijfers beschikbaar waren voor het opstellen van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

B.1.1 Coronafactor voor immigratie, april - oktober 2020
PrognosegroepCoronafactor
West-Europese landen EU (incl. VK)0,93
Midden- en Oost-Europese landen EU0,82
Overig Europa0,74
Marokko0,61
Turkije0,69
Antillen0,93
Indonesië0,63
Suriname0,94
Afrika0,47
Oostelijk Azië0,67
Aziatisch Midden-Oosten0,44
Latijns-Amerika0,61
Overig buiten Europa0,57

Indien de coronafactor 1 is, betekent dit dat de immigratie in 2020 exact hetzelfde was als in 2019 (rekening houdend met trendverschillen en verschillen in economische situatie). Dit zou betekenen dat corona geen (cijfermatige) invloed heeft gehad op de immigratie. Hoe lager de coronafactor hoe sterker het effect van corona op het aantal immigranten.

Gemiddeld genomen heeft corona cijfermatig het minste invloed gehad op de immigratie uit de oude EU-lidstaten (EU-West), de Nederlandse Antillen en Suriname. Uit deze landen is gemiddeld genomen minder dan 10 procent van de immigratie niet gekomen als gevolg van corona.

Het effect van corona was daarentegen het sterkst voor Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten. Meer dan de helft van de immigratie die je normaal zou verwachten uit deze landen heeft niet plaatsgevonden als gevolg van de coronapandemie. Zoals in dit artikel beschreven is asielimmigratie een bepalend onderdeel van de immigratie uit deze landen. Het sterke effect van corona op de immigratie vanuit deze landen kan verklaard worden door feitelijk minder asielaanvragen en mogelijk ook door achterstanden in de verwerking van asielaanvragen als gevolg van capaciteitsproblemen bij de IND. Dit laatste is minder waarschijnlijk aangezien ook de maandelijkse data van asielaanvragen een afname van het aantal asielaanvragen in deze periode laten zien (CBS StatLine, 2020e).