Auteur: Math Akkermans en Rianne Kloosterman

Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

Over deze publicatie

Slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit ervaren hun eigen veiligheid en die van hun woonomgeving vaker als ongunstig dan mensen zonder slachtofferervaring. Ze hebben vaker gevoelens van onveiligheid, denken vaker dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt, schatten de kans op (nieuw) slachtofferschap groter in en vertonen vaker vermijdings- en preventief gedrag. Bij geweld, inbraak en beroving is dit verschil in veiligheidsbeleving tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer zijn nog groter. Herhaling van slachtofferschap vergroot de onveiligheidsbeleving en de negatieve gevolgen van slachtofferervaring voor de veiligheidsbeleving houden lang aan.

1 Inleiding

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid waarnemen en ervaren. In dit artikel gaat het daarbij meer specifiek om sociale veiligheid: bedreiging van gezondheid en goederen door handelingen van derden, waardoor de perceptie van de veiligheid negatief beïnvloed wordt. Dit in tegenstelling tot fysieke veiligheid, waarmee rampen, branden, ongevallen en dergelijke worden bedoeld (Elffers en De Jong, 2004).

Veiligheid is een verzamelterm of, zoals Boutellier het noemt, een ‘semantisch sleepnet’ voor problemen die variëren van hondenpoep tot terrorisme en van asociaal gedrag tot georganiseerde misdaad (Boutellier, 2005). Vanderveen omschrijft veiligheidsbeleving als “de beleving van mensen in de ruimte waarin zij zich bewegen, zoals de eigen wijk, die aangetast wordt door potentiële of directe dreiging van personen. De beleving of ook wel subjectieve veiligheid refereert aan de meer of minder bewuste ervaringen en interpretaties van een individu en daarmee samenhangende gedragingen zoals het controleren van de dreiging door zelf voorzorgsmaatregelen te nemen” (Vanderveen, 2002).

Deze omschrijving van veiligheidsbeleving door Vanderveen bevat een drietal onderdelen, namelijk aantasting van de beleving door dreiging, ervaringen en interpretaties van een individu, en daarop gebaseerde gedragingen. Door De Vries worden drie componenten van veiligheidsbeleving onderscheiden (De Vries, 2005):
• De affectieve component. Die wordt bepaald door gevoelens die burgers hebben ten aanzien van (potentiële) dreigingen die zij ervaren in de ruimte waarin ze zich bewegen. Daarbij kan het gaan om gevoelens van angst, maar ook om andere gevoelens zoals onrust (Mellema, 2009);
• De cognitieve component. Dat is de verstandelijke of kenniscomponent. Het gaat daarbij om de waarneming van onveilige situaties en om inschattingen van het risico op slachtofferschap. De gevoelens van onveiligheid staan niet los van de kennis die men heeft van de onveilige situaties en de inschatting om slachtoffer te worden (De Vries, 2005);
• De conatieve component. Deze component omvat de gedragingen op basis van de affectieve en cognitieve component. Vermijdingsgedrag is hiervan het belangrijkste onderdeel, waarbij het kan gaan om het vermijden van bepaalde plekken maar ook om het vermijden van bepaald handelen. Naast vermijdingsgedrag vallen ook beveiligingsmaatregelen onder de gedragscomponent (De Vries, 2005).

Veiligheidsbeleving bestaat niet alleen uit verschillende componenten maar kent ook verschillende niveaus van beïnvloeding. Mellema onderscheidt het samenlevings-, buurt-, en persoonsniveau (Mellema, 2009). Bij het samenlevingsniveau gaat het bijvoorbeeld om (inter)nationale ontwikkelingen in criminaliteit en invloeden vanuit de media. Bij het buurtniveau gaat het onder meer om ontwikkelingen in sociale samenhang en criminaliteit in de eigen woonomgeving. Bij het persoonsniveau ten slotte betreft het individuele factoren die de veiligheidsbeleving beïnvloeden. De belangrijkste factor is slachtofferervaring (Wittebrood, 2006; De Vries, 2005). Daarnaast gaat het om persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd en om individuele kenmerken als persoonlijke weerbaarheid en zelfredzaamheid.

In dit artikel staat de vraag centraal in welke mate de veiligheidsbeleving van Nederlanders op persoonsniveau, en met name naar de belangrijkste factor, slachtofferervaring, verschilt. Hierbij wordt de veiligheidsbeleving onderverdeeld in de affectieve, cognitieve en conatieve component. De slachtofferervaring wordt gedetailleerd naar verschillende soorten slachtofferschap en naar persoonskenmerken.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2019, een nationale slachtoffer- en veiligheidsenquête waaraan ruim 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder hebben deelgenomen. Op basis van dit onderzoek kan een actueel en gedetailleerd beeld worden gegeven van de veiligheidsbeleving van slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit. Daarmee wordt informatie over twee thema’s die beide hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staan, veiligheidsbeleving en slachtofferervaring, in samenhang gepresenteerd.

In dit artikel wordt beschreven hoe de componenten van veiligheidsbeleving verschillen naar slachtofferschap van criminaliteit. Eerst komt in paragraaf 2 de affectieve component aan de orde: hierbij gaat het om gevoelens van onveiligheid. In paragraaf 3 staat de cognitieve component centraal, waarbij het oordeel over de criminaliteit en de inschatting van de kans op slachtofferschap centraal staat. In paragraaf 4 volgt de conatieve component. Hierbij gaat het enerzijds om vermijdingsgedrag en anderzijds om preventie. Ten slotte worden in paragraaf 5 het algemene beeld en de belangrijkste conclusies beschreven.

2. Affectieve component: onveiligheidsgevoelens

2.1 Onveiligheidsgevoelens in buurt

Onveiligheidsgevoelens in buurt onder slachtoffers ruim twee keer zo groot

Onveiligheidsgevoelens in de buurt verschillen fors naar slachtofferschap. Het aandeel dat zich er weleens onveilig voelt, is onder personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van veelvoorkomende criminaliteit ruim dubbel zo groot als onder degenen die in die periode geen slachtoffer waren. Onder slachtoffers van high impact crimes is dit zelfs drie keer zo groot als onder degenen die hier in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer van waren. Ook het aandeel dat zich vaak onveilig voelt verschilt sterk naar slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit en van high impact crimes.

2.1.1 Onveiligheidsgevoelens in buurt naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit en high impact crimes, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitVoelt zich weleens onveilig in buurt27,712,3
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitVoelt zich vaak onveilig in buurt4,11,0
Slachtoffers high impact crimesVoelt zich weleens onveilig in buurt39,913,5
Slachtoffers high impact crimesVoelt zich vaak onveilig in buurt7,71,2

Helft frequente slachtoffers voelt zich weleens onveilig in buurt

Mensen die herhaaldelijk slachtoffer zijn, voelen zich onveiliger in de eigen buurt dan mensen die dat niet zijn. Van degenen die meerdere keren slachtoffer van geweld waren in de afgelopen 12 maanden, voelde de helft zich in de eigen buurt weleens onveilig. Van degenen die één keer geweldsslachtoffer waren, gaf ruim 1 op de 3 dit aan; van degenen die geen slachtoffer waren bijna 1 op de 7. Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar bij slachtoffers van (woning)inbraak. Ook het percentage dat zich vaak onveilig voelt in de buurt verschilt sterk naar frequentie van het slachtofferschap. Zo is dit aandeel onder frequente slachtoffers van woninginbraak bijna vier keer zo groot als onder eenmalige inbraakslachtoffers.

2.1.2 Onveiligheidsgevoelens in buurt naar frequentie slachtofferschap geweld en inbraak, 2019
Categorie 1Categorie 2Een keer slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Meerdere keren slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)
Slachtofffers geweldWeleens onveilig in buurt36,651,113,8
Slachtofffers geweldVaak onveilig in buurt6,512,81,2
Slachtofffers inbraakWeleens onveilig in buurt31,854,914
Slachtofffers inbraakVaak onveilig in buurt4,415,41,3

Onveiligheidsgevoelens slachtoffers in buurt houden lang aan

Het effect van slachtofferschap van high impact crimes op de onveiligheidsgevoelens in de buurt blijkt lang aan te houden. Dit effect is weliswaar het grootst wanneer het slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden plaatsvond, maar ook mensen die 1 tot 5 jaar geleden slachtoffer waren voelen zich nog steeds relatief onveilig. Zo voelde van degenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van geweld waren 43 procent zich weleens onveilig in de buurt; van degenen die 1 tot 5 jaar geleden geweldsslachtoffer waren, was dit nog altijd 34 procent. Bij slachtoffers van beroving of zakkenrollerij zijn de verschillen vergelijkbaar. Bij de slachtoffers van inbraak houden de onveiligheidsgevoelens minder lang aan. Mogelijk speelt hierbij mee dat geweld en beroving door de toepassing van (dreiging met) lichamelijk geweld een grotere inbreuk op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer maken dan inbraak, waarbij geweld niet aan de orde hoeft te zijn.

2.1.3 Onveiligheidsgevoelens in buurt naar tijdstip slachtofferschap geweld, inbraak, beroving of zakkenrollerij, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Slachtoffer 1 tot 5 jaar geleden (%)Geen slachtoffer in afgelopen 5 jaar (%)
Slachtofffers geweldWeleens onveilig in buurt42,834,412,8
Slachtofffers geweldVaak onveilig in buurt9,25,81
Slachtofffers inbraakWeleens onveilig in buurt37,525,212,9
Slachtofffers inbraakVaak onveilig in buurt7,13,51,1
Slachtofffers beroving of zakkenrollerijWeleens onveilig in buurt32,126,313,4
Slachtofffers beroving of zakkenrollerijVaak onveilig in buurt6,53,61,2

Vrouwelijke en niet-westerse slachtoffers voelen zich meest onveilig in buurt

Bijna 1 op de 3 vrouwen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer was van veelvoorkomende criminaliteit, voelt zich weleens onveilig in de buurt (zie tabel 1a in bijlage). Dit is ongeveer dubbel zo hoog als onder vrouwen die de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer van criminaliteit zijn geweest. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers met onveiligheidsgevoelens is bijna 10 procentpunt groter dan bij mannelijke slachtoffers.
Onder slachtoffers met een niet-westerse migratieachtergrond is het aandeel dat zich weleens onveilig voelt in de buurt nog iets hoger, namelijk ruim 1 op de 3. Dat is eveneens twee keer zo veel als onder personen met een niet-westerse achtergrond die geen slachtoffer waren. Het aandeel niet-westerse slachtoffers dat zich onveilig voelt is ongeveer 10 procentpunt groter dan het aandeel slachtoffers met een Nederlandse achtergrond. Bekend is dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld genomen jonger zijn dan personen met een Nederlandse achtergrond en in sociaaleconomisch zwakkere buurten wonen. Dat zijn factoren die de veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden (Kloosterman en Moons, 2017). Wanneer gecorrigeerd wordt voor persoonskenmerken en buurtkenmerken verdwijnen de verschillen in onveiligheidsgevoelens van slachtoffers tussen de herkomstgroepen. Binnen de groepen blijven de verschillen in onveiligheidsgevoelens tussen slachtoffers en niet-slachtoffers bestaan. De buurtkenmerken die in dit artikel zijn onderzocht, zijn het percentage huishoudens met een laag inkomen, het percentage personen met een WW-uitkering, het percentage personen met een niet-westerse migratieachtergrond, stedelijkheid en ervaren sociale overlast (zie technische toelichting).

2.1.4 Onveiligheidsgevoelens in buurt naar persoonskenmerken en slachtofferschap, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% weleens onveilig in buurt)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% weleens onveilig in buurt)
GeslachtMannen23,28,9
GeslachtVrouwen32,615,5
Leeftijd15 tot 25 jaar27,814,5
Leeftijd25 tot 45 jaar28,213,1
Leeftijd45 tot 65 jaar27,811,6
Leeftijd65 jaar of ouder26,111,0
MigratieachtergrondNederlands25,711,2
MigratieachtergrondWesters29,514,2
MigratieachtergrondNiet-westers36,617,6
Seksuele geaardheidHomo's27,216,4
Seksuele geaardheidHeteromannen21,37,9
Seksuele geaardheidLesbiennes31,417,8
Seksuele geaardheidHeterovrouwen31,914,8

2.2 Onveiligheidsgevoelens in algemeen

Algemene onveiligheidsgevoelens bij helft slachtoffers veelvoorkomende criminaliteit

Ook de onveiligheidsgevoelens in het algemeen, dus los van een specifieke locatie of context, zijn onder slachtoffers van criminaliteit duidelijk hoger dan onder personen die geen slachtoffer zijn geweest. Bijna de helft van degenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van veelvoorkomende criminaliteit voelt zich weleens onveilig, tegen 29 procent van degenen die dat niet waren. De onveiligheidsgevoelens onder de slachtoffers van high impact crimes zijn nog hoger: 58 procent voelt zich weleens onveilig. Ook het aandeel dat zich vaak onveilig voelt verschilt naar slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit en van high impact crimes. Net zoals onveiligheidsgevoelens in de buurt houden ook algemene onveiligheidsgevoelens van slachtoffers lang aan (zie tabel 4a, bijlage).

3. Cognitieve component: oordeel over criminaliteit en inschatting kans op slachtofferschap

3.1 Oordeel over criminaliteit in buurt

2 op 10 slachtoffers criminaliteit denken dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt

Het oordeel over de criminaliteit in de buurt is onder slachtoffers duidelijk negatiever dan onder degenen die geen slachtoffer zijn geweest. Twee op de tien slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit hebben het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt, tegen minder dan 1 op de 10 van de personen die geen slachtoffer waren. Eveneens 2 op de 10 slachtoffers denken dat de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, tegen bijna 1 op de 10 van degenen die in die periode geen slachtoffer waren.
Bij high impact crimes zijn de verschillen nog groter. Van de slachtoffers van deze misdrijven oordeelden ongeveer 3 op de 10 negatief over het plaatsvinden en de ontwikkeling van de criminaliteit in de buurt, tegen ongeveer 1 op de 10 van degenen die geen slachtoffer waren.

3.1.1 Oordeel veiligheid in buurt naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit en high impact crimes, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitHeeft het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt in de buurt19,26,9
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitDenkt dat criminaliteit in buurt in afgelopen 12 maanden is toegenomen21,29,1
Slachtoffers high impact crimesHeeft het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt in de buurt27,27,9
Slachtoffers high impact crimesDenkt dat criminaliteit in buurt in afgelopen 12 maanden is toegenomen30,510

Kwart niet-westerse slachtoffers denkt dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt

Van de slachtoffers met een niet-westerse migratieachtergrond heeft 26 procent het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt in de eigen buurt, tegen 10 procent van degenen met dezelfde achtergrond die geen slachtoffer zijn (zie tabel 1b in bijlage). Van de slachtoffers met een Nederlandse achtergrond denkt 17 procent dat er veel criminaliteit plaatsvindt. Slachtoffers met een westerse achtergrond nemen met 22 procent een tussenpositie in. Wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in persoonskenmerken en buurtkenmerken hebben slachtoffers met een Nederlandse achtergrond juist vaker een negatief oordeel over de criminaliteit in hun buurt dan slachtoffers met een migratieachtergrond (zie technische toelichting). Binnen de herkomstgroepen daarentegen blijft het verschil in het oordeel over de veiligheid tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer waren, bestaan.
Daarnaast oordelen 25- tot 45-jarigen vaker negatief over de criminaliteit in de buurt. Bij deze groep is het percentage met een negatief oordeel over de criminaliteit in de buurt onder slachtoffers twee à drie keer zo groot als onder degenen die geen slachtoffer waren.

3.1.2 Oordeel veiligheid in buurt naar persoonskenmerken en slachtofferschap, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% heeft het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt in buurt)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% heeft het idee dat er veel criminaliteit plaatsvindt in buurt)
GeslachtMannen19,06,3
GeslachtVrouwen19,37,4
Leeftijd15 tot 25 jaar18,58,2
Leeftijd25 tot 45 jaar22,69,2
Leeftijd45 tot 65 jaar18,06,4
Leeftijd65 jaar of ouder14,13,8
MigratieachtergrondNederlands17,46,2
MigratieachtergrondWesters21,77,6
MigratieachtergrondNiet-westers26,010,3
Seksuele geaardheidHomo's22,79,0
Seksuele geaardheidHeteromannen18,56,2
Seksuele geaardheidLesbiennes16,79,8
Seksuele geaardheidHeterovrouwen19,57,6

3.2 Inschatting kans op slachtofferschap

Ruim 4 op de 10 slachtoffers van woninginbraak verwachten opnieuw slachtoffer te worden

De kans om slachtoffer te worden van bepaalde misdrijven wordt door mensen die hiervan al slachtoffer zijn geweest veel groter ingeschat dan door mensen die dat niet waren. Zo achten ruim 4 op de 10 personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van woninginbraak de kans (heel) groot om hiervan in de komende 12 maanden zelf (opnieuw) slachtoffer te worden, tegen minder dan 1 op de 10 personen die geen inbraakslachtoffer waren. Bij de inschatting van de kans op beroving op straat is het verschil nog groter. Ook voor wat de verwachte kans op mishandeling betreft, bestaat een groot verschil tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer waren.

3.2.1 Inschatting kans op slachtofferschap in komende 12 maanden naar slachtofferschap1), 2019
 Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)
Kans op mishandeling20,51,8
Kans op woninginbraak43,37,2
Kans op beroving op straat (met geweld)41,11,6
Kans op zakkenrollerij (zonder geweld)14,02,4
1) Het gaat telkens om slachtoffers van de overeenkomstige delictsoort.

6 op de 10 frequente inbraakslachtoffers rekenen op nieuwe woningbraak

De inschatting van de kans op slachtofferschap is beduidend hoger onder mensen die meerdere keren slachtoffer zijn geweest. Van degenen die in de afgelopen 12 maanden meerdere keren slachtoffer waren van woninginbraak, denken bijna 6 op de 10 dat de kans (heel) groot is dat in de komende 12 maanden opnieuw bij hen ingebroken wordt. Van degenen bij wie één keer werd ingebroken, gaven bijna 4 op de 10 dit aan; van degenen die geen slachtoffer waren minder dan 1 op de 10. Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar bij slachtoffers van mishandeling. Bij de inschatting van de kans op zakkenrollerij zijn de verschillen kleiner.

3.2.2 Inschatting kans op slachtofferschap in komende 12 maanden naar frequentie slachtofferschap 1)2), 2019
 Een keer slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)Meerdere keren slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)
Kans op mishandeling15,829,41,8
Kans op woninginbraak38,558,17,2
Kans op zakkenrollerij (zonder geweld)13,119,62,4
1) Het gaat om slachtoffers van de overeenkomstige delictsoort. 2) Kans op beroving op straat ontbreekt in verband met te weinig waarnemingen.

Inschatting kans op slachtofferschap halveert indien langer geleden slachtoffer

Het aandeel dat denkt in de komende 12 maanden zelf slachtoffer te worden van bepaalde misdrijven neemt duidelijk af naarmate het misdrijf waarvan men slachtoffer werd, langer geleden is. Zo bedroeg het percentage dat de kans op woninginbraak (heel) groot acht onder degenen die 1 tot 5 jaar geleden inbraakslachtoffer waren bijna de helft van degenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren. Bij mishandeling en beroving is het percentage dat de kans op slachtofferschap groot acht onder minder recente slachtoffers ruim de helft lager dan bij recente slachtoffers. Bij de kans op zakkenrollerij op straat is dit verschil naar verhouding iets minder groot.

3.2.3 Inschatting kans op slachtofferschap in komende 12 maanden naar tijdstip slachtofferschap1), 2019
 Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% (heel) groot)Slachtoffer 1 tot 5 jaar geleden (% (heel) groot)Geen slachtoffer in afgelopen 5 jaar (% (heel) groot)
Kans op mishandeling17,18,21,3
Kans op woninginbraak43,323,85,6
Kans op beroving op straat (met geweld)10,64,81,4
Kans op zakkenrollerij (zonder geweld)15,99,52,0
1) Bij 'kans op mishandeling' gaat het om slachtoffers van geweld. Bij 'kans op woninginbraak' gaat het om slachtoffers van woninginbraak. En bij 'kans op beroving' en 'kans op zakkenrollerij' gaat het om slachtoffers van beroving of zakkenrollerij.

4. Conatieve component: vermijdingsgedrag en preventie

4.1 Vermijdingsgedrag

Vermijdingsgedrag slachtoffers criminaliteit minstens twee keer zo groot

Het vermijdingsgedrag verschilt fors naar slachtofferschap. Het aandeel dat zegt dat het vaak voorkomt dat ze omlopen of omrijden in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden is onder personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van veelvoorkomende criminaliteit drie keer zo groot als onder degenen die hiervan in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer waren. Onder slachtoffers van high impact crimes is dit zelfs vier keer zo groot als onder degenen die hiervan in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer waren. In absolute zin gaat het echter, ook bij de slachtoffers, om een klein deel dat vaak omloopt of omrijdt. Het percentage dat ’s avonds vaak niet opendoet uit veiligheidsoverwegingen is bij slachtoffers van zowel veelvoorkomende criminaliteit als van high impact crimes ongeveer dubbel zo groot als bij degenen die hier geen slachtoffer van waren.

4.1.1 Vermijdingsgedrag naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit en high impact crimes, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitLoopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden5,41,7
Slachtoffers veelvoorkomende criminaliteitDoet 's avonds niet open uit veiligheidsoverwegingen12,27,2
Slachtoffers high impact crimesLoopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden8,12
Slachtoffers high impact crimesDoet 's avonds niet open uit veiligheidsoverwegingen16,27,6

Kwart frequente slachtoffers doet ’s avonds vaak niet open

Mensen die herhaaldelijk slachtoffer zijn, vertonen duidelijk meer vermijdingsgedrag dan mensen die dat niet zijn. Van degenen die meerdere keren slachtoffer van bijvoorbeeld inbraak waren, doet ruim een kwart vaak ’s avonds uit veiligheidsoverwegingen niet open, van degenen die één keer slachtoffer hiervan waren gaf bijna 1 op de 6 dit aan, en van degenen die geen slachtoffer waren minder dan 1 op de 10. Bij de slachtoffers van geweld is sprake van vergelijkbare verschillen.
Voor het item ‘omlopen of omrijden in de buurt’ zijn de verschillen naar herhaald slachtofferschap verhoudingsgewijs nog iets groter. Zo is het aandeel dat vaak onveilige plekken mijdt onder frequente slachtoffers ruim dubbel zo groot als onder eenmalige slachtoffers.

4.1.2 Vermijdingsgedrag naar frequentie slachtofferschap geweld en inbraak, 2019
Categorie 1Categorie 2Een keer slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)Meerdere keren slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)
Slachtoffers geweldLoopt of rijdt om in eigen buurt612,52,1
Slachtoffers geweldDoet 's avonds niet open12,719,57,7
Slachtoffers inbraakLoopt of rijdt om in eigen buurt6,315,32,1
Slachtoffers inbraakDoet 's avonds niet open15,626,27,7

Vermijdingsgedrag slachtoffers geweld houdt lang aan

Slachtoffers van geweldsdelicten blijven ook jaren nadat ze slachtoffer waren meer vermijdingsgedrag vertonen. Het aandeel dat vaak omloopt of omrijdt in de buurt om onveilige plekken te vermijden is onder personen die 1 tot 5 jaar geleden slachtoffer waren, niet veel lager dan onder degenen die dit in de afgelopen 12 maanden waren. Hetzelfde geldt voor het aandeel dat ’s avonds vaak niet opendoet. Ook bij slachtoffers van beroving of zakkenrollerij zijn de verschillen in het aandeel dat ‘s avonds vaak niet opendoet klein. Bij inbraak is het verschil in vermijdingsgedrag naar tijdstip van slachtofferschap groter. Zo is het percentage dat ’s avonds vaak niet opendoet onder degenen die 1 tot 5 jaar geleden slachtoffer waren duidelijk lager dan onder degenen die dit in de afgelopen 12 maanden waren.

4.1.3 Vermijdingsgedrag naar tijdstip slachtofferschap geweld, inbraak, beroving of zakkenrollerij, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% komt vaak voor)Slachtoffer 1 tot 5 jaar geleden (% komt vaak voor)Geen slachtoffer in afgelopen 5 jaar (% komt vaak voor)
Slachtoffers geweldLoopt of rijdt om in eigen buurt8,86,71,8
Slachtoffers geweldDoet 's avonds niet open15,613,87,4
Slachtoffers inbraakLoopt of rijdt om in eigen buurt8,54,41,9
Slachtoffers inbraakDoet 's avonds niet open18,212,57,2
Slachtoffers beroving of zakkenrollerijLoopt of rijdt om in eigen buurt8,95,41,9
Slachtoffers beroving of zakkenrollerijDoet 's avonds niet open14,8137,5

1 op de 8 slachtoffers met niet-westerse achtergrond mijdt vaak onveilige plekken in buurt

Van de slachtoffers van criminaliteit met een niet-westerse migratieachtergrond zegt 12 procent dat ze vaak omlopen of omrijden in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden. Van degenen met deze achtergrond die geen slachtoffer waren, zegt 4 procent dit. Van de slachtoffers met een Nederlandse achtergrond mijdt 4 procent vaak onveilige plekken. Het verschil tussen slachtoffers met een niet-westerse achtergrond en slachtoffers met een Nederlandse achtergrond blijft bestaan wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in persoonskenmerken en buurtkenmerken tussen de herkomstgroepen (zie technische toelichting). Het verschil in het mijden van plekken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers binnen de herkomstgroepen blijft eveneens bestaan na correctie voor persoonskenmerken en buurtkenmerken.
Ook vrouwen en jongeren die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren vertonen met ruim 7 procent relatief vaak vermijdingsgedrag in de buurt. Deze aandelen zijn ongeveer drie keer zo groot als onder degenen die geen slachtoffer waren.

4.1.4 Vermijdingsgedrag naar persoonskenmerken en slachtofferschap, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% Loopt/rijdt vaak om in buurt om onveilige plekken te vermijden)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% Loopt/rijdt vaak om in buurt om onveilige plekken te vermijden)
GeslachtMannen3,60,8
GeslachtVrouwen7,42,5
Leeftijd15 tot 25 jaar7,73,2
Leeftijd25 tot 45 jaar5,41,7
Leeftijd45 tot 65 jaar4,41,4
Leeftijd65 jaar of ouder4,61,2
MigratieachtergrondNederlands4,11,3
MigratieachtergrondWesters5,92,3
MigratieachtergrondNiet-westers11,93,7
Seksuele geaardheidHomo's5,32,2
Seksuele geaardheidHeteromannen2,70,7
Seksuele geaardheidLesbiennes1)3,8
Seksuele geaardheidHeterovrouwen7,02,3
1) Geen cijfers beschikbaar i.v.m. te weinig waarnemingen.

1 op de 5 oudere slachtoffers doet ’s avonds vaak niet open

Van de 65-plussers die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren, zegt 21 procent ’s avonds vaak niet open te doen te doen om dat ze het niet veilig vinden, tegen 12 procent van degenen die geen slachtoffer waren in deze leeftijdsgroep (zie tabel 1c in bijlage). Van de slachtoffers in de jongste leeftijdsgroep doet 10 procent ’s avonds vaak niet open.
Van de slachtoffers met een niet-westerse achtergrond doet 20 procent ’s avonds vaak niet open, terwijl 10 procent van degenen die geen slachtoffer waren met die achtergrond dat zegt. Van de slachtoffers met een Nederlandse achtergrond zegt 11 procent vaak niet open te doen. Net als bij het mijden van onveilige plekken blijven de verschillen tussen slachtoffers met een niet-westerse achtergrond en slachtoffers met een Nederlandse achtergrond bestaan wanneer gecontroleerd wordt voor persoonskenmerken en buurtkenmerken (zie technische toelichting). Het verschil in het ’s avonds opendoen tussen slachtoffers en niet-slachtoffers binnen de herkomstgroepen blijft eveneens bestaan na correctie voor persoonskenmerken en buurtkenmerken.

4.2 Preventie inbraak en diefstal

Slachtoffers inbraak en diefstal gedragen zich voorzichtiger

Mensen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van inbraak en diefstal vertonen vaker preventief gedrag dan mensen die dat niet waren. Zo laat van de inbraakslachtoffers 57 procent ’s avonds vaak het licht branden bij afwezigheid, tegen 45 procent van degenen die geen slachtoffer waren. Van de slachtoffers van beroving (op straat) laat ongeveer de helft vaak waardevolle spullen thuis, tegen 3 op de 10 van degenen die hier in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer van waren.

4.2.1 Preventief gedrag inbraak en diefstal naar slachtofferschap inbraak en diefstal1), 2019
Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% vaak)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% vaak)
Laat 's avonds licht branden bij afwezigheid57,344,9
Zet fiets in bewaakte stalling42,336,6
Neemt waardevolle spullen mee uit auto78,069,2
Laat waardevolle spullen thuis48,429,4
1) Bij de weergegeven vormen van preventief gedrag gaat het achtereenvolgens om slachtoffers van inbraak, van fietsendiefstal, van diefstal uit/vanaf de auto, en van beroving.

Slachtoffers woninginbraak hebben meer preventieve voorzieningen rond woning

Mensen bij wie in de afgelopen 12 maanden is ingebroken hebben thuis vaker extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren dan mensen bij wie dat in de afgelopen 12 maanden niet is gebeurd. Ook beschikken ze vaker over een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Verhoudingsgewijs is het verschil het grootst tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer waren voor wat betreft de aanwezigheid van een alarminstallatie en vooral voor camerabewaking. De aanwezigheid van (rol)luiken voor ramen of deuren en van buitenverlichting (met of zonder bewegingssensor) verschilt niet wezenlijk tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer waren.

4.2.2 Beveiligingsmaatregelen woning naar slachtofferschap inbraak, 2019
Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% aanwezig)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (% aanwezig)
Extra veiligheidssloten 72,063,3
(Rol)luiken 22,920,6
Buitenverlichting zonder sensor51,550,3
Buitenverlichting met sensor45,242,6
Alarminstallatie19,212,2
Camerabewaking22,711,0
Politiekeurmerk Veilig Wonen14,99,0

Slachtoffers woninginbraak nemen extra beveiligingsmaatregelen

Van degenen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van een of meerdere woninginbraken had op het moment van de (laatste) inbraak ruim de helft extra veiligheidssloten op ramen en deuren; sinds de laatste inbraak is dat percentage gestegen naar bijna driekwart. Het aandeel waar buitenverlichting (zonder sensor) aanwezig is, verdubbelde van een kwart naar ruim de helft. Voor alle onderzochte beveiligingsmaatregelen geldt, dat de aanwezigheid ervan na de woningbraak is toegenomen.

4.2.3 Beveiligingsmaatregelen inbraakslachtoffers voor en na inbraak1), 2019
Categorie 2Voorafgaand aan de inbraak (% aanwezig)Na de inbraak (% aanwezig)
Extra veiligheidssloten 55,772
(Rol)luiken 15,722,9
Buitenverlichting zonder sensor2651,5
Buitenverlichting met sensor31,845,2
Alarminstallatie1319,2
Camerabewaking14,122,7
Politiekeurmerk Veilig Wonen10,114,9
1) Het gaat om de laatste inbraak. Personen die in de afgelopen 12 maanden meerdere keren slachtoffer van woninginbraak waren, kunnen dus bij de eerdere inbraken al extra beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.5. Samenvatting en conclusie

De veiligheidsbeleving van slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit is vaker negatief dan die van personen die hiervan geen slachtoffer waren. De algemene en aan de eigen buurt gerelateerde gevoelens van onveiligheid zijn groter, het oordeel over de stand van zaken en de ontwikkeling van de criminaliteit in de buurt is ongunstiger, en vooral de kans om opnieuw slachtoffer te worden van misdrijven wordt door slachtoffers hoger ingeschat. Ook vertonen slachtoffers meer vermijdingsgedrag, zowel thuis als in de woonomgeving. Als het gaat om preventie van inbraak en diefstal, gedragen slachtoffers van deze misdrijven zich voorzichtiger en treffen ze vaker beveiligingsmaatregelen in en rond hun woning.

5. Veiligheidsbeleving naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit, 2019
Categorie 1Categorie 2Slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)Geen slachtoffer in afgelopen 12 maanden (%)
AffectiefVoelt zich wel eens onveiligheid in algemeen4829,3
AffectiefVoelt zich vaak onveiligheid in algemeen3,91
AffectiefVoelt zich wel eens onveilig in buurt27,712,3
AffectiefVoelt zich vaak onveiligheid in buurt4,11
CognitiefVeel criminaliteit in buurt 19,26,9
CognitiefCriminaliteit in buurt is toegenomen21,29,1
CognitiefKans op mishandeling (heel) groot 20,51,8
CognitiefKans op woninginbraak (heel) groot 43,37,2
CognitiefKans op beroving op straat (heel) groot 41,11,6
CognitiefKans op zakkenrollerij (heel) groot 142,4
ConatiefLoopt of rijdt vaak om in buurt5,41,7
ConatiefDoet 's avonds vaak niet open12,27,2
ConatiefLaat waardevolle spullen vaak thuis3328,9


Bij de high impact crimes geweld, inbraak en beroving zijn de verschillen in veiligheidsbeleving naar slachtofferschap nog groter dan bij veelvoorkomende criminaliteit als geheel, zowel wat betreft de affectieve, cognitieve als conatieve component.

Herhaling van slachtofferschap vergroot de onveiligheidsbeleving aanzienlijk en de gevolgen van slachtofferervaring op de veiligheidsbeleving houden lang aan. De veiligheidsbeleving van slachtoffers is het meest negatief onder vrouwen, jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Binnen deze groepen is de veiligheidsbeleving van slachtoffers negatiever dan die van degenen die geen slachtoffer waren. 

Niet alleen slachtoffers van traditionele criminaliteit maar ook slachtoffers van digitale criminaliteit, zoals online bedreiging met geweld en online stalken, hebben vaker een negatieve veiligheidsbeleving dan mensen die hiervan geen slachtoffer waren.

Technische toelichting

Gegevensbron

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2019 (CBS, 2019). De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête onder de bevolking in Nederland van 15 jaar en ouder over thema’s als leefbaarheid en overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en aanverwante onderwerpen. De dataverzameling van de Veiligheidsmonitor vindt plaats in de maanden augustus tot en met november door middel van internetvragenlijsten en papieren vragenlijsten. In 2019 deden in totaal ruim 135 duizend mensen mee aan het onderzoek. De publicatie Veiligheidsmonitor 2019 is op de CBS-website beschikbaar.

Vragenlijst

De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor is modulair opgebouwd en bevat de volgende vraagblokken:
1. Leefbaarheid woonbuurt
2. Beleving overlast in de buurt
3. Veiligheidsbeleving
4. Slachtofferschap
5. Tevredenheid laatste politiecontact
6. Oordeel functioneren politie in de buurt
7. Oordeel functioneren politie algemeen
8. Oordeel functioneren gemeente
9. Preventie
10. Onveilige plekken
11. Respectloos gedrag
12. Achtergrondkenmerken.

De onderzoeksthema’s die in dit artikel zijn beschreven, zijn gebaseerd op vraagstellingen uit vragenblok 3, veiligheidsbeleving, voor wat betreft paragraaf 2, 3 en 4.1 in dit artikel en daarnaast uit vragenblok 9, preventie, voor wat betreft paragraaf 4.2. Het slachtofferschap is bepaald op basis van vraagstellingen uit vragenblok 4, slachtofferschap. Voor de uitsplitsing van onderzoeksresultaten naar persoonskenmerken is gebruik gemaakt van vraagstellingen uit vragenblok 12, achtergrondkenmerken en van registerinformatie. Op de CBS-website is de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2019 beschikbaar.

Begrippen slachtofferschap criminaliteit

Veelvoorkomende criminaliteit
Hieronder worden in de Veiligheidsmonitor verstaan de volgende delicten (strafbare feiten) gericht tegen burgers: geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling, seksuele delicten), vermogensdelicten (inbraak, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit/vanaf auto, diefstal andere voertuigen, zakkenrollerij/beroving, overige diefstal) en vandalismedelicten (vernielingen aan voertuigen, overige vernielingen).

High impact crimes
In het veiligheidsbeleid worden binnen de veelvoorkomende criminaliteit high impact crimes onderscheiden. Dit zijn misdrijven die een grote inbreuk maken op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Het gaat dan om de specifieke misdrijfcategorieën geweld, inbraak en beroving. In dit artikel is het om methodologische redenen niet mogelijk om bij de verbijzondering van de veiligheidsbeleving naar frequentie van slachtofferschap en naar tijdstip van slachtofferschap de onderzoeksresultaten weer te geven voor het totaal van de high impactcrimes, maar wel voor (een deel van) de onderliggende misdrijfcategorieën geweld, inbraak en beroving (zie figuren 2.1.2, 2.1.3, 4.1.2 en 4.1.3).

Betrouwbaarheidsmarges

Uitkomsten die op basis van steekproefonderzoek zoals de Veiligheidsmonitor verkregen worden zijn schattingen waarop betrouwbaarheidsmarges van toepassing zijn. Bij de Veiligheidsmonitor wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Dit betekent dat bij herhaald uitvoeren van het onderzoek het werkelijke percentage in 95 van de 100 steekproeven zal liggen tussen de grenzen van de marges die horen bij dit percentage. Bij de Veiligheidsmonitor 2019 is in het algemeen sprake van kleine betrouwbaarheidsmarges. Dit komt door het grote aantal waarnemingen van ruim 135 duizend personen die aan het onderzoek hebben meegedaan. Puntschattingen die op een dergelijke steekproefomvang zijn gebaseerd hebben een marge van plus of min 0,27 procentpunt bij een schatting van 50 procent. Dit betekent dat met een waarschijnlijkheid van 95 procent de werkelijke waarde van deze schatting ligt tussen de 49,73 procent en de 50,27 procent. Wanneer zoals in dit artikel onderzoeksuitkomsten uitgesplitst worden naar specifieke groepen, zoals slachtoffers en niet- slachtoffers en binnen de groep slachtoffers nog verder verbijzonderd worden naar slachtoffergroepen en naar persoonskenmerken, zijn de marges groter door het lagere aantal waarnemingen dat hiervoor beschikbaar is.
De betrouwbaarheidsmarges die horen bij de in dit artikel gepresenteerde percentages zijn opgenomen in de bijlagen. Alle verschillen die zijn beschreven zijn statistisch significant, dat wil zeggen dat ze rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges met een hoge mate van waarschijnlijkheid (in dit geval 95 procent) niet toe te schrijven zijn aan toeval.

Analysemethode

Door middel van bivariate analyses is gekeken in welke mate de veiligheidsbeleving en preventie verschillen naar slachtofferschap. Daarnaast is in de analyses bekeken in hoeverre deze relatie verschilt naar individuele kenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, seksuele geaardheid) en buurtkenmerken (percentage huishoudens met een laag inkomen, percentage personen met een werkloosheidsuitkering, percentage personen met een niet-westerse migratieachtergrond, ervaren sociale overlast in de buurt en stedelijkheid) (CBS, 2018). In sommige gevallen bestaat er een samenhang tussen deze kenmerken. Zo is er een verband tussen leeftijd en veiligheidsbeleving (hoe jonger des te groter de kans op een negatieve veiligheidsbeleving) en een verband tussen leeftijd en slachtofferschap (hoe jonger des te groter de kans om slachtoffer te worden). Ook is er een verband tussen buurtkenmerken en veiligheidsbeleving (hoe zwakker de sociaaleconomische positie van een buurt des te groter de kans op een negatieve veiligheidsbeleving) en een verband tussen buurtkenmerken en slachtofferschap (hoe zwakker de sociaaleconomische positie van een buurt des te groter de kans op slachtofferschap). In multivariate logistische regressieanalyses is gekeken of de verschillen naar achtergrondkenmerken in stand blijven wanneer gecorrigeerd wordt voor deze samenhangen tussen de kenmerken. De in dit artikel beschreven verschillen blijven na correctie voor deze samenhangen bestaan, tenzij anders aangegeven.

Referenties

Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig; over bestuur, bescherming en burgerschap. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 
CBS (2020). Veiligheidsmonitor 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS

CBS (2018). Kerncijfers Wijken en Buurten 2018. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS. 

Elffers, H. en W. de Jong (2004). ‘Nee, ik voel me nooit onveilig’. Determinanten van sociale onveiligheidsgevoelens. Leiden: NSCR.

Kloosterman, R. en E. Moons (2017). Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen. In Sociaaleconomische trends. Den Haag/Heerlen: CBS

Mellema, K. (2009). Angstige Allochtonen: Een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van niet-westerse allochtonen in Nederland. Enschede: Universiteit van Twente.

Vanderveen, G. (2002). Beleving van veiligheid in de buurt: relaties tussen persoon, buurt en samenleving, in Tijdschrift voor Veiligheid & Veiligheidszorg, 1(1), 32-46.

Vries, M.S. de (2005). De beleving van veiligheid: Een onderzoek naar de aard en context van de veiligheidsbeleving van burgers. Enschede: Instituut voor Maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, Universiteit van Twente.

Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden, SCP, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

StatLine

CBS StatLine (2020a). Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

CBS StatLine (2020b).(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken


Tabellenbijlage

1a. Onveiligheidsgevoelens naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit, 2019
Onveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurt
Weleens (%)MargeVaak (%)MargeWeleens (%)MargeVaak (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer29,30,41,00,112,30,31,00,1
TotaalSlachtoffer48,01,03,90,427,70,94,10,4
ManGeen slachtoffer20,40,50,60,18,90,30,70,1
ManSlachtoffer39,01,43,10,523,21,23,30,5
VrouwGeen slachtoffer37,80,51,30,115,50,41,20,1
VrouwSlachtoffer57,71,44,80,632,61,35,00,7
15 tot 25 jaarGeen slachtoffer37,31,11,30,314,50,80,90,2
15 tot 25 jaarSlachtoffer53,42,64,31,027,82,33,50,9
25 tot 45 jaarGeen slachtoffer33,20,81,10,213,10,51,30,2
25 tot 45 jaarSlachtoffer50,21,83,60,728,21,64,30,8
45 tot 65 jaarGeen slachtoffer27,80,60,90,111,60,41,00,1
45 tot 65 jaarSlachtoffer45,91,63,80,727,81,54,30,7
65 jaar of ouderGeen slachtoffer21,80,60,70,111,00,40,70,1
65 jaar of ouderSlachtoffer40,02,24,41,126,12,04,21,0
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer28,90,40,80,111,20,30,70,1
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer47,31,13,00,425,71,03,10,4
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer30,71,21,20,314,20,91,30,3
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer49,03,04,61,329,52,74,81,3
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer30,21,32,20,417,61,12,40,4
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer50,93,28,01,736,63,18,81,7
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer32,63,41,01,016,42,71,61,1
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer49,96,65,12,827,25,84,52,4
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer20,00,50,50,17,90,30,60,1
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer37,91,62,20,521,31,32,50,5
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer40,74,12,11,417,83,22,41,5
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer53,39,54,03,631,48,63,73,5
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer39,40,61,20,114,80,51,10,1
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer58,81,64,40,731,91,54,60,7

1b. Oordeel over criminaliteit in buurt naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit, 2019
Criminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurt
Veel (%)MargeIs toegenomen (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer6,90,29,10,2
TotaalSlachtoffer19,20,821,20,8
ManGeen slachtoffer6,30,38,80,3
ManSlachtoffer19,01,121,31,2
VrouwGeen slachtoffer7,40,39,40,3
VrouwSlachtoffer19,31,121,01,1
15 tot 25 jaarGeen slachtoffer8,20,710,60,7
15 tot 25 jaarSlachtoffer18,52,019,42,0
25 tot 45 jaarGeen slachtoffer9,20,510,20,5
25 tot 45 jaarSlachtoffer22,61,520,91,5
45 tot 65 jaarGeen slachtoffer6,40,39,80,4
45 tot 65 jaarSlachtoffer18,01,323,51,4
65 jaar of ouderGeen slachtoffer3,80,35,80,3
65 jaar of ouderSlachtoffer14,11,618,51,8
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer6,20,29,00,2
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer17,40,821,20,9
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer7,60,78,80,7
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer21,72,419,12,3
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer10,30,810,00,8
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer26,02,822,92,6
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer9,02,010,62,4
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer22,75,219,04,8
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer6,20,38,90,4
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer18,51,220,61,3
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer9,82,510,52,6
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer16,76,722,77,9
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer7,60,39,70,4
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer19,51,321,01,3

1c.Vermijdingsgedrag en preventie naar slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit, 2019
Loopt of rijdt om in buurtLoopt of rijdt om in buurtDoet 's avonds niet openDoet 's avonds niet openLaat waardevolle spullen thuisLaat waardevolle spullen thuisLaat 's avonds licht branden bij afwezigheidLaat 's avonds licht branden bij afwezigheid
Komt vaak voor (%) MargeKomt vaak voor (%) MargeVaak (%)MargeVaak (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer1,70,17,20,228,90,445,20,4
TotaalSlachtoffer5,40,512,20,733,00,944,81,0
Geslacht: ManGeen slachtoffer0,80,13,90,225,00,541,20,6
Geslacht: ManSlachtoffer3,60,68,30,829,01,341,71,4
Geslacht: VrouwGeen slachtoffer2,50,210,40,332,60,549,00,5
Geslacht: VrouwSlachtoffer7,40,816,41,137,41,448,01,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaarGeen slachtoffer3,20,45,30,518,80,934,51,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaarSlachtoffer7,71,49,51,522,42,137,62,5
Leeftijd: 25 tot 45 jaarGeen slachtoffer1,70,25,40,420,70,732,20,8
Leeftijd: 25 tot 45 jaarSlachtoffer5,40,910,71,226,21,632,71,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaarGeen slachtoffer1,40,25,90,333,20,652,30,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaarSlachtoffer4,40,711,91,141,01,655,41,6
Leeftijd: 65 jaar of ouderGeen slachtoffer1,20,212,20,538,60,757,20,7
Leeftijd: 65 jaar of ouderSlachtoffer4,61,020,91,946,12,359,92,2
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer1,30,16,70,229,50,448,40,4
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer4,10,410,50,732,51,047,11,1
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer2,30,47,60,630,11,140,01,2
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer5,91,313,72,035,52,838,82,9
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer3,70,510,10,923,91,229,41,3
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer11,92,219,62,533,73,038,23,2
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer2,21,35,21,625,73,236,43,5
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer5,32,511,34,130,65,938,36,5
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer0,70,13,20,224,40,541,90,6
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer2,70,56,80,828,11,441,91,6
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer3,81,79,82,630,03,840,54,0
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer..9,85,843,89,343,09,3
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer2,30,29,10,433,00,649,70,6
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer7,00,915,11,236,71,648,11,6

2a. Onveiligheidsgevoelens naar slachtofferschap high impact crimes, 2019
Onveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurt
Weleens (%)MargeVaak (%)MargeWeleens (%)MargeVaak (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer30,90,31,20,113,50,31,20,1
TotaalSlachtoffer57,72,07,31,139,92,07,71,1
ManGeen slachtoffer21,90,50,70,110,00,30,90,1
ManSlachtoffer50,62,76,41,434,52,66,31,3
VrouwGeen slachtoffer39,50,51,60,116,80,41,50,1
VrouwSlachtoffer66,82,78,51,647,02,99,51,8
15 tot 25 jaarGeen slachtoffer39,21,11,60,315,90,81,10,2
15 tot 25 jaarSlachtoffer58,15,06,32,335,94,86,12,2
25 tot 45 jaarGeen slachtoffer34,90,71,30,214,50,51,50,2
25 tot 45 jaarSlachtoffer60,93,67,01,941,83,67,51,9
45 tot 65 jaarGeen slachtoffer29,30,61,10,112,80,41,20,1
45 tot 65 jaarSlachtoffer59,43,27,91,843,13,38,71,9
65 jaar of ouderGeen slachtoffer22,60,60,90,111,60,40,80,1
65 jaar of ouderSlachtoffer47,04,28,12,834,94,08,22,6
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer30,40,40,90,112,20,30,80,1
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer56,12,25,61,037,22,25,91,0
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer32,81,11,40,315,60,91,60,3
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer56,06,210,33,844,66,29,23,5
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer31,91,22,60,419,21,02,80,4
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer66,15,613,33,949,66,015,34,0
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer34,63,11,30,917,02,51,71,0
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer61,711,911,37,243,512,19,26,5
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer21,50,50,60,19,00,30,70,1
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer48,63,14,61,231,42,84,71,2
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer41,63,92,01,219,63,12,21,3
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer........
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer41,20,61,40,216,20,41,30,1
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer69,13,28,02,047,13,58,82,1

2b. Oordeel over criminaliteit in buurt naar slachtofferschap high impact crimes, 2019
Criminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurt
Veel (%)MargeIs toegenomen (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer7,90,210,00,2
TotaalSlachtoffer27,21,830,51,8
ManGeen slachtoffer7,30,39,70,3
ManSlachtoffer26,42,430,42,5
VrouwGeen slachtoffer8,40,310,30,3
VrouwSlachtoffer28,42,730,62,7
15 tot 25 jaarGeen slachtoffer9,20,611,20,7
15 tot 25 jaarSlachtoffer25,14,328,84,6
25 tot 45 jaarGeen slachtoffer10,50,511,20,5
25 tot 45 jaarSlachtoffer31,63,429,93,4
45 tot 65 jaarGeen slachtoffer7,30,310,90,4
45 tot 65 jaarSlachtoffer27,32,933,23,1
65 jaar of ouderGeen slachtoffer4,30,36,20,3
65 jaar of ouderSlachtoffer20,73,628,63,8
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer7,10,29,90,2
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer24,31,930,52,0
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer8,90,79,60,7
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer34,65,931,15,7
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer11,70,811,20,8
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer36,15,929,85,5
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer10,11,811,22,1
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer39,611,830,410,8
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer7,20,39,70,4
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer25,62,730,02,8
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer10,72,412,02,5
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer....
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer8,60,310,60,4
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer28,53,231,43,2

2c. Vermijdingsgedrag en preventie naar slachtofferschap high impact crimes, 2019
Loopt of rijdt om in buurtLoopt of rijdt om in buurtDoet 's avonds niet openDoet 's avonds niet openLaat waardevolle spullen thuisLaat waardevolle spullen thuisLaat 's avonds licht branden bij afwezigheidLaat 's avonds licht branden bij afwezigheid
Komt vaak voor (%) MargeKomt vaak voor (%) MargeVaak (%)MargeVaak (%)Marge
TotaalGeen slachtoffer2,00,17,60,229,20,344,90,4
TotaalSlachtoffer8,11,116,21,535,71,951,42,0
Geslacht: ManGeen slachtoffer1,00,14,20,225,30,541,00,5
Geslacht: ManSlachtoffer6,21,411,21,732,22,547,92,7
Geslacht: VrouwGeen slachtoffer2,90,210,80,333,00,548,70,5
Geslacht: VrouwSlachtoffer10,61,922,62,440,32,855,92,9
Leeftijd: 15 tot 25 jaarGeen slachtoffer3,70,45,80,519,20,934,61,0
Leeftijd: 15 tot 25 jaarSlachtoffer8,82,79,52,624,84,343,55,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaarGeen slachtoffer2,00,25,90,421,20,632,00,7
Leeftijd: 25 tot 45 jaarSlachtoffer9,12,216,32,829,63,440,53,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaarGeen slachtoffer1,60,26,40,333,90,652,40,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaarSlachtoffer7,21,715,82,543,53,361,33,2
Leeftijd: 65 jaar of ouderGeen slachtoffer1,30,212,60,439,00,657,20,7
Leeftijd: 65 jaar of ouderSlachtoffer7,12,325,23,747,44,265,14,1
Migratieachtergrond: NederlandsGeen slachtoffer1,50,16,90,229,70,448,00,4
Migratieachtergrond: NederlandsSlachtoffer6,11,014,11,535,22,152,82,2
Migratieachtergrond: WestersGeen slachtoffer2,50,48,20,630,61,139,51,1
Migratieachtergrond: WestersSlachtoffer11,13,818,14,642,46,247,66,2
Migratieachtergrond: Niet-westersGeen slachtoffer4,50,511,00,825,11,230,01,2
Migratieachtergrond: Niet-westersSlachtoffer15,84,524,55,133,65,647,26,0
Seksuele geaardheid: HomoGeen slachtoffer2,51,15,71,526,32,936,53,2
Seksuele geaardheid: HomoSlachtoffer8,46,019,29,532,810,941,811,9
Seksuele geaardheid: HeteromanGeen slachtoffer0,80,13,50,224,70,541,60,6
Seksuele geaardheid: HeteromanSlachtoffer4,51,39,01,831,32,848,63,1
Seksuele geaardheid: LesbienneGeen slachtoffer3,31,49,42,331,93,640,33,8
Seksuele geaardheid: LesbienneSlachtoffer........
Seksuele geaardheid: HeterovrouwGeen slachtoffer2,70,29,50,433,30,649,30,6
Seksuele geaardheid: HeterovrouwSlachtoffer9,62,121,62,940,93,457,13,5

3a. Onveiligheidsgevoelens naar frequentie slachtofferschap, 20191)
Onveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurt
Weleens (%)MargeVaak (%)MargeWeleens (%)MargeVaak (%)Marge
Een keer slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden47,03,35,01,431,83,14,41,3
Meerdere keren slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden61,45,915,04,654,96,115,44,4
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden31,50,31,30,114,00,31,30,1
Een keer slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden58,13,55,21,636,63,46,51,7
Meerdere keren slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden73,33,711,52,751,14,312,82,8
Geen slachtoffer geweld in afgelopen in afgelopen 12 maanden31,20,31,30,113,80,31,20,1
Een keer slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden51,76,05,92,729,35,47,13,3
Meerdere keren slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden75,87,013,35,546,18,69,94,6
Geen slachtoffer mishandeling in afgelopen in afgelopen 12 maanden31,70,31,30,114,30,31,40,1
Een keer slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden51,53,74,91,829,43,44,21,6
Meerdere keren slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden67,49,39,95,534,69,17,04,8
Geen slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen in afgelopen 12 maanden31,60,31,30,114,20,31,40,1
1) Slachtoffers van beroving ontbreken in verband met te weinig waarnemingen.

3b. Oordeel over criminaliteit naar frequentie slachtofferschap, 20191)
Criminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtKans op woninginbraakKans op woninginbraakKans op mishandelingKans op mishandelingKans op zakkenrollerijKans op zakkenrollerij
Veel (%)MargeIs toegenomen (%)Marge(Heel) groot (%)Marge(Heel) groot (%)Marge(Heel) groot (%)Marge
Een keer slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden21,82,731,43,138,53,2
Meerdere keren slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden46,16,242,86,158,16,0
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden8,20,210,30,27,20,2
Een keer slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden24,73,224,13,1
Meerdere keren slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden33,94,034,74,0
Geen slachtoffer geweld in afgelopen in afgelopen 12 maanden8,10,210,40,2
Een keer slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden23,45,420,24,8 15,84,5
Meerdere keren slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden34,08,229,47,5 29,47,8
Geen slachtoffer mishandeling in afgelopen in afgelopen 12 maanden8,40,210,70,2 1,80,1
Een keer slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden17,42,918,02,9 13,12,6
Meerdere keren slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden29,98,932,69,2 19,67,4
Geen slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen in afgelopen 12 maanden8,40,210,60,2 2,40,1
1) Slachtoffers van beroving ontbreken in verband met te weinig waarnemingen.

3c. Vermijdingsgedrag en preventie naar frequentie slachtofferschap, 20191)
Loopt of rijdt om in buurtLoopt of rijdt om in buurtDoet 's avonds niet openDoet 's avonds niet openLaat waardevolle spullen thuisLaat waardevolle spullen thuisLaat 's avonds licht branden bij afwezigheidLaat 's avonds licht branden bij afwezigheid
Komt vaak voor (%) MargeKomt vaak voor (%) MargeVaak (%)MargeVaak (%)Marge
Een keer slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden6,31,715,62,336,83,156,33,3
Meerdere keren slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden15,34,826,25,541,36,160,36,0
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden2,10,17,70,229,30,344,90,4
Een keer slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden6,01,712,72,232,63,345,43,6
Meerdere keren slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden12,52,919,53,536,84,149,64,3
Geen slachtoffer geweld in afgelopen in afgelopen 12 maanden2,10,17,70,229,30,345,10,4
Een keer slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden6,52,712,63,935,45,842,16,0
Meerdere keren slachtoffer mishandeling in afgelopen 12 maanden12,36,217,76,934,68,044,88,6
Geen slachtoffer mishandeling in afgelopen in afgelopen 12 maanden2,10,17,80,229,40,345,20,4
Een keer slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden6,52,011,72,432,33,543,13,6
Meerdere keren slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen 12 maanden12,66,920,48,048,99,853,29,7
Geen slachtoffer zakkenrollerij in afgelopen in afgelopen 12 maanden2,10,17,80,229,40,345,20,4
1) Slachtoffers van beroving ontbreken in verband met te weinig waarnemingen.

4a. Onveiligheidsgevoelens naar tijdstip slachtofferschap, 2019
Onveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in het algemeenOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurtOnveilig in eigen buurt
Weleens (%)MargeVaak (%)MargeWeleens (%)MargeVaak (%)Marge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden50,62,97,51,637,52,87,11,5
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden44,01,33,30,525,21,13,50,5
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar30,30,41,10,112,90,31,10,1
Slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden64,62,67,91,542,82,79,21,6
Slachtoffer geweld 1 tot 5 jaar geleden59,21,85,70,834,41,75,80,9
Geen slachtoffer geweld in afgelopen 5 jaar29,80,31,00,112,80,31,00,1
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 12 maanden55,93,27,71,932,13,16,51,7
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving 1 tot 5 jaar geleden53,51,64,00,726,31,43,60,6
Geen slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 5 jaar30,20,41,10,113,40,31,20,1

4b. Oordeel over criminaliteit in buurt naar tijdstip, 2019
Criminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurtCriminaliteit in buurt
Veel (%)MargeIs toegenomen (%)Marge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden27,82,634,22,8
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden16,90,917,81,0
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar7,40,29,60,2
Slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden28,72,528,62,5
Slachtoffer geweld 1 tot 5 jaar geleden21,11,421,91,5
Geen slachtoffer geweld in afgelopen 5 jaar7,50,29,80,2
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 12 maanden21,52,722,82,8
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving 1 tot 5 jaar geleden17,11,217,41,2
Geen slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 5 jaar7,90,210,20,2

4c. Vermijdingsgedrag en preventie naar tijdstip slachtofferschap, 2019
Loopt of rijdt om in buurtLoopt of rijdt om in buurtDoet 's avonds niet openDoet 's avonds niet openLaat waardevolle spullen thuisLaat waardevolle spullen thuisLaat 's avonds licht branden bij afwezigheidLaat 's avonds licht branden bij afwezigheid
Komt vaak voor (%) MargeKomt vaak voor (%) MargeVaak (%)MargeVaak (%)Marge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden8,51,818,22,237,92,857,32,9
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden4,40,512,50,833,71,254,11,3
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar1,90,17,20,228,90,344,10,4
Slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden8,81,615,62,034,42,647,22,7
Slachtoffer geweld 1 tot 5 jaar geleden6,71,013,81,332,41,742,01,8
Geen slachtoffer geweld in afgelopen 5 jaar1,80,17,40,229,20,345,30,4
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 12 maanden8,92,014,82,335,73,145,43,2
Slachtoffer zakkenrollerij/ beroving 1 tot 5 jaar geleden5,40,813,01,132,91,543,21,6
Geen slachtoffer zakkenrollerij/ beroving in afgelopen 5 jaar1,90,17,50,229,20,345,30,4

5. Kans op slachtofferschap in komende 12 maanden naar slachtofferschap overeenkomstig delict, 2019
Kans op woninginbraakKans op woninginbraakKans op mishandelingKans op mishandelingKans op berovingKans op berovingKans op zakkenrollerijKans op zakkenrollerij
(Heel) groot (%)Marge(Heel) groot (%)Marge(Heel) groot (%)Marge(Heel) groot (%)Marge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden43,32,9
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden7,20,2
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden23,81,1
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar5,60,2
Slachtoffer mishandeling20,54,0
Geen slachtoffer mishandeling1,80,1
Slachtoffer beroving41,110,4
Geen slachtoffer beroving 1,60,1
Slachtoffer zakkenrollerij 14,02,4
Geen slachtoffer zakkenrollerij 2,40,1

6a. Preventieve voorzieningen in/rond woning naar slachtofferschap inbraak, 2019
VeiligheidsslotenVeiligheidssloten(Rol)luiken(Rol)luikenBuitenverlichting zonder sensorBuitenverlichting zonder sensorBuitenverlichting met sensorBuitenverlichting met sensor
Aanwezig (%)MargeAanwezig (%)MargeAanwezig (%)Marge% aanwezigMarge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden72,02,722,92,551,52,945,22,9
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden63,30,420,60,350,30,442,60,4
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden71,61,223,11,150,41,348,71,3
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar62,50,420,40,350,30,442,00,4

6b. Preventieve voorzieningen aan de woning naar slachtofferschap inbraak, 2019
AlarminstallatieAlarminstallatieCamerabewakingCamerabewakingPolitiekeurmerk Veilig WonenPolitiekeurmerk Veilig Wonen
Aanwezig (%)MargeAanwezig (%)MargeAanwezig (%)Marge
Slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden19,22,322,72,514,92,1
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 12 maanden12,20,211,00,29,00,2
Slachtoffer inbraak 1 tot 5 jaar geleden20,31,016,70,912,60,8
Geen slachtoffer inbraak in afgelopen 5 jaar11,40,210,50,28,60,2