Hoe is de financiële welvaart verdeeld?

Referenties

Bos (2015). Een welvaartsindicator voor sociale statistieken. CBS-notitie, verkrijgbaar op aanvraag.

Bos, W., M. van den Brakel en F. Otten (2018). Meten van inkomen en inkomensongelijkheid. Statistische Trends, juni 2018.

Brakel, M. van den, K. Gidding en B. Huynen (2018). Financiële situatie van een- entweeverdieners. Statistische Trends, augustus 2018.

CBS (2019a). Welvaart in Nederland 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2019b). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire, Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS StatLine (2019a). Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerkenhttp://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?dl=23294.

CBS StatLine (2019b). Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken,vermogensbestanddelen.

OECD (2013). Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth. OECD Publishing.

SCP (2018). De SCP-methode voor het meten van armoede. Herijking en revisie. SCP rapport. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wingen, M., M. Berger-Van Sijl, A. Kunst en F. Otten (2010). Inkomen en vermogen alsindicatoren van gezondheidsverschillen. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010.