EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Technische toelichting

1. Analyses

Door middel van bivariate analyses is nagegaan of geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond van belang zijn als het gaat om (de mening over) eHealth. Daarnaast is gekeken of de ervaren gezondheid van mensen van belang is en of het uitmaakt of mensen in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek naar de huisarts zijn geweest. Alleen significante relaties (p <0,05) worden in dit artikel besproken. Met meervoudige regressieanalyses is getoetst of de bivariate verbanden blijven bestaan als gecorrigeerd wordt voor de andere hierboven genoemde achtergrondkenmerken.

2. Vraagstellingen

Mogelijkheid

Er is gevraagd naar de mogelijkheden voor het gebruiken van eHealth door middel van de volgende vraag:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of het bij uw huisarts mogelijk is om deze via internet te regelen?
— Het aanvragen van een herhaalrecept bij uw huisarts
— Het maken van een afspraak met uw huisarts
— Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij uw huisarts via e-mail of de website van de praktijk
— Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij uw huisarts via een online video-gesprek waarbij uw huisarts en u elkaar kunnen zien, bijvoorbeeld via Skype

Antwoordcategorieën zijn ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet ik niet’.

Gebruik

Aan de personen die de mogelijkheid hebben om bovenstaande zaken via internet te regelen, is gevraagd of zij deze gebruiken:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of u deze zelf weleens via internet heeft geregeld bij uw huisarts?

Dit wordt voor ieder van de vier opties, die zijn gegeven bij de vraag naar de mogelijkheden, gevraagd met de antwoordcategorieën ‘ja’, ‘nee’ en ‘niet van toepassing, ik heb geen toegang tot internet’.

Bereid

Daarnaast is aan iedereen die geen gebruik maakt van de toepassingen gevraagd of zij daartoe bereid zijn:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of u hiervoor internet in de toekomst zou gebruiken als dit mogelijk is bij uw huisarts?

Dezelfde vier opties zijn gegeven als bij de vragen over mogelijkheden en gebruik met de antwoorden ‘ja’, ‘misschien’ en ‘nee’.

Daarnaast is van vier additionele zaken gevraagd of men bereid is dit zelf thuis te doen en of men dit via internet wil doorgeven aan de huisarts met de vragen:
Stel u moet regelmatig uw gewicht doorgeven aan uw huisarts. Bent u dan bereid om dit via internet te doen?

Stel u moet regelmatig uw bloeddruk/ bloedsuikerspiegel/ cholesterol meten en u heeft een apparaat waarmee u dit zelf vanuit thuis kunt doen. Zou u dit dan zelf vanuit thuis doen of gaat u hiervoor liever naar de huisarts?

Indien men bereid is bovenstaande te meten, is daarna gevraagd:
Bent u dan bereid om de waarden van uw bloeddruk/ bloedsuikerspiegel/cholesterol via internet door te geven aan uw huisarts?

Landelijk Schakelpunt

Er is een aantal vragen gesteld over het Landelijk Schakelpunt.

Het Landelijk Schakelpunt, voorheen elektronisch patiëntendossier, is een digitaal systeem waarmee medische gegevens van patiënten snel uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende zorgverleners. Als u hiervoor toestemming geeft, betekent dit dat huisartsen, apothekers en medisch specialisten het dossier van de huisarts en het overzicht van uw medicijngebruik kunnen inzien als dit nodig is voor uw behandeling.

Had u al eens van het Landelijk Schakelpunt of het elektronisch patiëntendossier gehoord?

De antwoordmogelijkheden voor deze en de volgende drie vragen zijn: ‘ja’, ‘nee’, ‘weet ik niet’, ‘wil ik liever niet zeggen’.
Hoewel het elektronisch patiëntendossier tegenwoordig Landelijk Schakelpunt heet, blijven we in deze vragenlijst spreken van elektronisch patiëntendossier omdat meer mensen deze term kennen.

Indien men ervan gehoord heeft:
Heeft u toestemming gegeven voor het delen van uw medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier?

Indien men geen toestemming heeft gegeven:
Is wel ooit aan u gevraagd om toestemming te geven om uw medische gegevens te delen via het elektronisch patiëntendossier?

Indien men er niet van gehoord heeft, niet om toestemming is gevraagd of dit niet weet:
Zou u bezwaar hebben om uw medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt of het elektronisch patiëntendossier?

Indien men bezwaar heeft:
Waarom zou u hier bezwaar tegen hebben? (open vraag)

Indien het wel gevraagd is en er geen toestemming gegeven is:
Kunt u toelichten waarom u geen toestemming hiervoor heeft gegeven? (open vraag)

Hierna volgt een aantal stellingen over het elektronisch patiëntendossier. Kunt u telkens aangeven in hoeverre u het eens of oneens met de stelling bent/ als u toestemming zou geven voor het delen van uw medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier? Antwoorden variëren van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Deze vragen zijn gesteld aan de mensen die toestemming hebben gegeven of er geen bezwaar tegen hebben.

Ik maak me zorgen/ zou me zorgen maken dat mijn medische gegevens op straat komen te liggen.

Ik denk dat huisartsen, apothekers en medisch specialisten zorgvuldig (zouden) omgaan met mijn medische gegevens in het elektronisch patiëntendossier.

Ik wil zelf mijn medische gegevens via internet kunnen bekijken/ Ik zou zelf mijn medische gegevens via internet willen kunnen bekijken.

Ik denk dat de kwaliteit van de zorg beter wordt door het elektronisch patiëntendossier.

Ik denk dat de zorg efficiënter wordt door het elektronisch patiëntendossier.

Daarnaast is een aantal extra stellingen opgenomen over specifieke organisaties:
In hoeverre bent u bezorgd/ zou u bezorgd zijn dat de volgende organisaties medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier te zien krijgen?
— zorgverzekeraars
— organisaties die levensverzekeringen verstrekken
— hypotheekverstrekkers
— werkgevers

Antwoordmogelijkheden gaan van ‘zeer bezorgd’ tot ‘niet bezorgd’.

Indien men zich om bovenstaande partijen zorgen maakt:
U heeft net aangegeven dat u bezorgd bent/ zou zijn dat zorgverzekeraars/ organisaties die levensverzekeringen verstrekken/ hypotheekverstrekkers/ werkgevers medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier onder ogen zullen krijgen. Waarom bent u hier bezorgd over/ zou u hier bezorgd over zijn? (open vraag)

Zoeken naar gezondheidsinformatie op internet

Tot slot is gevraagd naar het zoeken naar gezondheidsinformatie:
Hoe vaak zoekt u als u gezondheidsklachten heeft naar informatie hierover op internet? Antwoorden variëren van ‘altijd’ tot ‘nooit’.