Auteur: Jacqueline van Beuningen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Over deze publicatie

In 2018 heeft 45 procent van de volwassenen, die de mogelijkheid hadden, wel eens een herhaalrecept via internet aangevraagd en iets minder dan een derde maakte wel eens online een afspraak met de huisarts. Van degenen die dit niet deden, was bijna twee derde bereid om dit te doen als het mogelijk was. Vier op de tien zouden vragen willen stellen via mail of de website van de huisartspraktijk. Daarnaast hadden acht op de tien volwassenen van het Landelijk Schakelpunt (LSP) gehoord. Zes op de tien die ermee bekend waren, hebben toestemming gegeven om gegevens te delen via dit platform, 14 procent heeft geen toestemming gegeven of is hier niet om gevraagd en het overige kwart wist niet meer of zij hebben toegestemd. De groep die toestemming heeft geweigerd, maakte zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en onvoldoende gegevensbeveiliging.

1. Inleiding

Dit artikel gaat over het gebruik van en opvattingen over eHealth. Hieronder worden onlinetoepassingen verstaan die de gezondheid of gezondheidszorg ondersteunen. Het nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL), definiëren dit als volgt: ‘eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’ (Nictiz en NIVEL, 2016, p.8). Hieronder vallen bijvoorbeeld online aanvraag van herhaalrecepten en consulten meteen arts via internet, maar ook elektronische dossiervoering en informatie-uitwisseling.

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben in een brief uit 2014 doelstellingen met betrekking tot het gebruik en de beschikbaarheid van eHealth toepassingen geformuleerd (Schippers en van Rijn, 2014). Hierbij wordt met name gefocust op de chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Zo zou ten eerste binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige patiënten toegang moeten hebben tot bepaalde medische gegevens over zichzelf. Ten tweede zou drie kwart van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen, die dit willen of kunnen, zelf gezondheidsmetingen zoals van de bloeddruk, gewicht of bloedsuiker moeten kunnen uitvoeren, eventueel met monitoring op afstand door een zorgverlener. Ten derde zou iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt de mogelijkheid moeten hebben om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te kunnen communiceren.
Het behalen van deze doelstellingen wordt door Nictiz en Nivel in de eHealth-monitor bijgehouden. Uit deze monitor blijkt dat zorggebruikers meestal wel bereid zijn om eHealth te gebruiken, maar vaak niet op de hoogte zijn van de beschikbare toepassingen. Na ervaring te hebben opgedaan met een bepaalde eHealth-toepassing zijn zowel zorgverleners als -gebruikers er positiever over. Volgens het CBS maakte in 2018 een kwart van de personen van 12 jaar of ouder gebruik van internet om een afspraak te maken meteen medisch specialist (StatLine, 2018). Dit was in 2012 nog een op de tien. De mogelijkheden voor inzage in medische gegevens zijn de laatste jaren toegenomen, chronisch zieken houden vaker hun gezondheidswaarden bij, maar beeldbellen en het gebruik van domotica voor communicatie met de zorgverlener zijn niet toegenomen (Nictiz en Nivel, 2017). Onder domotica wordt technologie verstaan die het makkelijker maakt voor mensen om zaken in huis, zoals verlichting, te bedienen.

Volgens eerder onderzoek kan eHealth de efficiëntie van de zorg verbeteren, het contact tussen patiënt en arts vergemakkelijken en de patiënt meer controle geven over zijn behandeling (Dedding et al., 2011). Er zijn echter ook zorgen over privacyschending en de beveiliging van gevoelige medische gegevens die via internet worden gedeeld (Wilkowska en Ziefle, 2012). Bovendien heeft de patiënt enerzijds ICT-vaardigheden nodig om met de nieuwe toepassingen om te kunnen gaan en anderzijds de motivatie om dit te willen proberen (Meuter et al., 2005).

Dit onderzoek richt zich op (bereidheid tot) gebruik, mogelijkheden en opvattingen over eHealth onder de volwassen bevolking. In het eerste deel van de resultaten wordt specifiek ingegaan op de volgende eHealth-toepassingen: het aanvragen van herhaalrecepten via internet, online een afspraak maken met de huisarts, vragen stellen over bestaande klachten aan de huisarts via internet en thuis gezondheidsmetingen verrichten om deze via internet aan de huisarts door te geven. Daarnaast wordt beschreven in welke mate mensen zelf op zoek gaan naar informatie op internet als zij gezondheidsklachten hebben. Hoewel dit strikt genomen niet onder eHealth-toepassingen valt, is het in dit kader wel interessant om mee te nemen in dit artikel.
Het tweede deel van de resultaten gaat in op het Landelijk Schakel Punt (LSP), als een van de huidige toepassingen van eHealth. Allereerst wordt antwoord gegeven op de vraag hoe groot het aandeel volwassenen is dat toestemming heeft gegeven voor het delen van medische gegevens via het LSP. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre mensen die niet om toestemming gevraagd zijn hiervoor open staan. Tevens worden in dit deel opvattingen over het LSP besproken, de voor- en nadelen die mensen zien en de zorgen en bezwaren die er leven. Van vier typen organisaties wordt gevraagd of mensen zich zorgen maken over inzage in het LSP door deze partijen. Het gaat hierbij om zorgverzekeraars,organisaties die levensverzekeringen aanbieden, hypotheekverstrekkers en werkgevers.Er wordt steeds bekeken of er verschillen zijn naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst. Ook wordt gekeken naar de relatie met huisartscontact en ervaren gezondheid indien dit relevant is.

2. Resultaten

2.1 EHealth-toepassingen: mogelijkheid, gebruik en bereidheid

Een derde weet niet of online herhaalrecept aanvragen mogelijk is

Bijna de helft van de volwassenen geeft aan dat het mogelijk is om bij de huisarts via internet een herhaalrecept aan te vragen. Daarnaast zegt 17 procent geen mogelijkheid te hebben om online een herhaalrecept aan te vragen en een derde weet niet of deze mogelijkheid bestaat. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar en 75-plussers weten vaak niet of deze mogelijkheid er is bij hun huisarts. De huisarts kan patiënten wijzen op de eHealth-mogelijkheden in zijn of haar praktijk. Contact met de huisarts kan er daarom voorzorgen dat mensen beter op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Mensen die in de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de huisarts weten inderdaad vaker of het mogelijk is om online een herhaalrecept aan te vragen; van hen weet 51 procent dat het kan, 19 procent weet dat het niet kan en 30 procent weet niet of dit kan of niet. Van degenen die niet bij de huisarts zijn geweest, weet 43 procent niet of onlineherhaalrecepten kunnen worden aangevraagd.

Van de mensen die aangeven dat zij online een herhaalrecept kunnen vragen bij hun huisarts, zegt 45 procent dit wel eens te doen. De 55- tot 75-jarigen doen dit vaker dan jongere leeftijdsgroepen. Dit komt niet door gezondheidsverschillen of door verschil in huisartscontact. Mogelijke verschillen in medicijngebruik kunnen niet worden meegenomen als verklaring, want hier zijn geen gegevens over beschikbaar in het onderzoek. Ook personen met een Nederlandse achtergrond doen dit vaker dan personen met een westerse migratieachtergrond, maar er is geen significant verschil tussen mensen met een Nederlandse en niet-westerse achtergrond. Mensen die in het afgelopen jaarcontact hebben gehad met de huisarts maken ook vaker gebruik van online aanvraag van herhaalrecepten dan mensen die dat niet hebben gehad.

Van degenen die geen herhaalrecept via internet aan kunnen vragen, niet weten of dit kan of geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid, zegt twee derde bereid te zijn om dit te doen als dit in de toekomst zou kunnen. Nog eens 17 procent zou hier misschien toe bereid zijn, de overige 18 procent zou dit niet doen. De bereidheid om dit te doen, is lager naarmate mensen ouder zijn. Mensen van 75 jaar of ouder zeggen met 57 procent het vaakst niet bereid te zijn dit te doen. Hoogopgeleiden willen vaker online receptenaanvragen dan laagopgeleiden. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn hiertoe minder vaak bereid dan mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond.

Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de bekendheid met de mogelijkheden om herhaalrecepten online aan te vragen, het gebruik hiervan en de bereidheid om dit in de toekomst te doen. De onderwijsgroepen verschillen niet van elkaar met betrekking tot de bekendheid met deze eHealth-toepassing of het gebruik hiervan. Bij herkomstgroepen is er geen verschil in de bekendheid van deze mogelijkheid.

2.1.1 Bereidheid tot online aanvragen herhaalrecepten naar onderwijsniveau, 2018
OpleidingJa (%)Misschien (%)Nee (%)
Hoog78148
Middelbaar691615
Laag462034
Noot: Deze vraag is gesteld aan degenen die nog geen herhaalrecepten kunnen aanvragen via internet bij de huisarts, niet weten of dit kan of dit nog niet doen.

Bijna een derde maakt online afspraak met huisarts als deze mogelijkheid er is

Van de volwassenen zegt 38 procent dat zij de mogelijkheid hebben om een afspraak te maken met de huisarts via internet, volgens 29 procent is dit niet mogelijk en 33 procent weet het niet. Mannen zeggen vaker dan vrouwen dat zij online een afspraak kunnen maken; 40 tegen 35 procent geeft dit aan. Mensen met een minder goede gezondheid zijn vaker op de hoogte van deze mogelijkheid dan de mensen met een goede gezondheid. Dat geldt ook voor degenen die de afgelopen 12 maanden bij de huisarts zijn geweest. Voor de leeftijdsgroepen is er geen eenduidig beeld.

Bijna een derde van de personen bij wie het mogelijk is om online afspraken te maken, maakt hiervan gebruik. Vrouwen doen dit met 36 tegen 29 procent vaker dan mannen.

In totaal is 64 procent van de mensen die geen afspraken met de huisarts via internet maakt of deze niet kan maken, bereid om dit in de toekomst wel te doen. Een op de vijf zou dit niet doen en de overige 16 procent houdt de mogelijkheid open en zou het misschien doen. Mannen en hoogopgeleiden zijn hiertoe vaker bereid dan respectievelijk vrouwen en laagopgeleiden. Dit geldt ook voor personen met een Nederlandse of westerse achtergrond ten opzichte van mensen met een niet-westerse achtergrond en voor mensen met een zeer goede gezondheid ten opzichte van mensen met een minder goede gezondheid.

Mannen en vrouwen zijn even vaak op de hoogte van de mogelijkheid om online een afspraak met de huisarts te maken. Bij de onderwijs- en herkomstgroepen zijn er ook geen verschillen in het aandeel dat met de mogelijkheid bekend is en in het aandeel dat dit doet. Tot slot zijn er geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de bereidheid om dit in de toekomst te doen.

Grotere bereidheid tot mailen dan tot videobellen met de huisarts over bekende klachten

Een kwart van de volwassenen zegt dat het mogelijk is om via mail of de website van de praktijk vragen over bij de huisarts bekende klachten aan hem of haar te stellen, daarnaast zegt 9 procent dat dit via een video-gesprek met de huisarts kan. Ongeveer de helft weet niet of een van deze mogelijkheden er is bij zijn huisarts. Mensen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de huisarts, zijn vaker op de hoogte van deze mogelijkheden dan mensen die geen huisartscontact hebben gehad.

Ruim een op de vijf mensen die op de hoogte zijn van de mogelijkheid om vragen te stellen via mail of website doet dit wel eens en een op de acht doet dit wel eens met een video-gesprek. Vier op de tien mensen die hiervan niet op de hoogte zijn of dit niet doen, zijn bereid om vragen over bekende klachten via mail of de website aan de huisarts te stellen. Bijna drie op de tien staan open voor een video-gesprek hierover.

Ruim een op de vijf mensen die op de hoogte zijn van de mogelijkheid om vragen te stellen via mail of website doet dit wel eens en een op de acht doet dit wel eens met een video-gesprek. Vier op de tien mensen die hiervan niet op de hoogte zijn of dit niet doen, zijn bereid om vragen over bekende klachten via mail of de website aan de huisarts te stellen. Bijna drie op de tien staan open voor een video-gesprek hierover.

Hoogopgeleiden zijn hiertoe ook vaker bereid dan laagopgeleiden, namelijk 49 procent via mail of site en 36 procent via video tegen respectievelijk 27 en 16 procent van de laagopgeleiden. Jongeren tot 25 jaar zouden vaker vragen over klachten willen mailen dan 55-plussers, er is geen verschil tussen jongeren en 25- tot 55-jarigen. Voor het videogesprek geldt dat 18- tot 25-jarigen hier minder vaak een probleem mee hebben dan 65-plussers en vaker dan 25- tot 35-jarigen. Er zijn geen verschillen naar migratieachtergrond. Tot slot is de bereidheid om vragen via mail te stellen hoger onder gezonde personen dan onder minder gezonde personen. Dit wordt niet verklaard door leeftijdsverschillen.

2.1.2 Bereidheid tot gebruik eHealth-toepassingen, 2018
CategorieJa (%)Misschien (%)Nee (%)
Vragen over klachten via video-gesprek282646
Vragen over klachten via e-mail of website402535
Afspraak huisarts641620
Aanvraag herhaalrecept661718
Noot: Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die geen gebruik kunnen maken van deze eHealth-toepassingen, niet weten of dit kan of het nog niet doen.

Bijna driekwart bereid online eigen gewicht door te geven

In hoeverre vindt de volwassen bevolking het een probleem om zelf thuis gezondheidsgegevens te meten en deze gegevens online door te geven aan de huisarts? Ongeveer zeven op de tien vindt het prima om de eigen bloeddruk, bloedsuikerspiegel of het cholesterol zelf thuis te meten. Mannen vinden het vaker geen probleem hun bloeddruk zelf te meten dan vrouwen. Wat betreft de andere gezondheidsmetingen is er geen verschil. Mensen van 65 jaar of ouder willen minder vaak zelf thuis medische gegevens meten dan mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Specifiek gaat het dan om hun bloedsuiker of cholesterol, bij bloeddrukmeting is er geen verschil tussen de leeftijdsgroepen. Laagopgeleiden en personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn minder vaak bereid om gezondheidsmetingen zelf thuis te verrichten dan hoogopgeleiden en personen met een Nederlandse achtergrond.

Bijna iedereen die bereid is zelf metingen te doen, is ook genegen deze waarden via internet aan de huisarts door te geven, namelijk meer dan negen van de tien. Mannen zijn vaker bereid dan vrouwen om de bloeddruk en bloedsuikerspiegel via internet door te geven, namelijk 95 ten opzichte van 92 procent voor zowel bloeddruk als bloedsuiker. Bij cholesterol is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. De 75-plussers zijn minder vaak bereid om hun bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterol online door te geven dan mensen jonger dan 75 jaar. Tussen onderwijs- en herkomstgroepen zijn geen verschillen in de bereidheid tot het doorgeven van deze gezondheidsgegevens.
Verder wil 73 procent zijn eigen gewicht wel via internet doorgeven, 15 procent wil dit misschien en de overige 13 procent wil dit niet. Mannen zijn meer bereidwillig dan vrouwen om hun gewicht door te geven, namelijk 76 tegen 70 procent. 75-plussers willen minder vaak hun gewicht doorgeven via internet dan jongere leeftijdsgroepen. Hoogopgeleiden en personen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond zijn hier naar verhouding vaker toe bereid dan respectievelijk laagopgeleiden of personen met een niet-westerse achtergrond.

85 procent zoekt wel eens informatie over gezondheidsklachten op internet

Van de volwassenen geeft 15 procent aan nooit informatie over hun klachten op te zoeken op internet als zij deze hebben. De overige 85 procent doet dit wel in meer of mindere mate en 14 procent kijkt altijd op internet als zij klachten hebben. Hoewel het hier niet gaat om het gebruik van een eHealth-toepassing, kan het als zelfzorg worden opgevat en kan het de gezondheid ondersteunen.

Vrouwen zoeken bij klachten wat vaker informatie op internet dan mannen, namelijk 87 ten opzichte van 84 procent. Jongeren zoeken vaker gezondheidsinformatie op dan ouderen. De groep tussen de 25 en 35 jaar doet dit met 94 procent het vaakst en de 75-plussers met 63 procent het minst vaak. Iets meer dan een op de vijf van de 25- tot 35-jarigen zoekt altijd informatie op bij klachten. Hoogopgeleiden zoeken vaker online gezondheidsinformatie op dan laagopgeleiden; respectievelijk ruim negen op de tien tegen iets minder dan drie kwart doet dit wel eens. Middelbaar opgeleiden zitten hier tussenin. Er is geen verschil naar migratieachtergrond.

2.1.3 Online informatie zoeken over eigen gezondheidsklachten, 2018
LeeftijdNooit (%)Zelden (%)Soms (%)Vaak (%)Altijd (%)
18 tot 25 jaar1215302617
25 tot 35 jaar615302722
35 tot 45 jaar917322615
45 tot 55 jaar1317322415
55 tot 65 jaar1320372010
65 tot 75 jaar252331139
75 jaar of ouder372325115

2.2 Het Landelijk schakelpunt: bekendheid, toestemming en opvattingen

Acht op de tien volwassen bekend met het LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een bekende toepassing van eHealth; iets meer dan acht op de tien volwassenen heeft hiervan gehoord. Vrouwen hebben er vaker van gehoord dan mannen en ouderen vaker dan jongeren. 18- tot 25-jarigen hebben met 47 procent het minst vaak gehoord van het LSP, terwijl 93 procent van de 65- tot 75-jarigen het LSP kent. Onder 75-plussers ligt het aandeel dat ermee bekend is op 81 procent. Hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond hebben hier vaker van gehoord dan laagopgeleiden en mensen met een westerse of niet-westerse achtergrond. Mensen die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de huisarts kennen vaker het LSP dan mensen zonder huisartscontact, namelijk 83 tegen 76 procent. Dit verschil is te verwachten omdat patiënten door hun zorgverlener, zoals de huisarts of apotheek, gewezen worden op het LSP en om toestemming worden gevraagd voor het beschikbaar stellen van hun gegevens.

Zes van de tien geeft toestemming voor gegevens delen via LSP

Van degenen die het LSP kennen, geeft zes van de tien personen aan toestemming te hebben verleend voor het delen van zijn of haar medische gegevens via het LSP toen een zorgverlener dit vroeg. Een kwart weet niet (meer) of zij daarvoor toestemming hebben gegeven en 14 procent heeft geen toestemming verleend of is daar niet om gevraagd. Van deze 14 procent heeft 24 procent toestemming geweigerd, 34 procent is niet gevraagd, 41 procent weet niet meer of ze hierom zijn gevraagd en de overige 1 procent wil niet zeggen of ze om toestemming zijn gevraagd of niet.

Vrouwen hebben met 64 procent vaker toegestemd om gegevens via het LSP ter beschikking te stellen dan mannen, bij wie dat 55 procent is. Ook geven ouderen vaker hun fiat dan jongeren; van de 18- tot 25-jarigen geeft 44 procent aan akkoord gegeven te hebben voor het delen van medische gegevens, van de 75-plussers zegt 71 procent dit. Dit wordt niet verklaard door verschil in huisartscontact. Maar jongeren hebben in het algemeen minder vaak van het LSP gehoord dan ouderen en weten minder vaak of zij toestemming hebben gegeven, waardoor de groep die mogelijk toestemming heeft gegeven relatief klein is onder jongeren. Van de 18- tot 25-jarigen weet 42 procent niet of zij toestemming hebben gegeven, tegenover 14 procent van de 75-plussers.

Laagopgeleiden geven vaker toestemming dan hoogopgeleiden, namelijk 65 ten opzichte van 54 procent. Dit geldt ook voor personen met een Nederlandse ten opzichte van een niet-westerse achtergrond: 61 tegen 49 procent. Personen met een minder goede gezondheid geven ook vaker permissie dan personen met een goede gezondheid. Dit verschil wordt niet verklaard doordat personen met een minder goede gezondheid vaker contact hebben met de huisarts dan personen met een goede gezondheid.

Degenen die toestemming voor het delen van hun medische gegevens via het LSP hebben geweigerd, zijn gevraagd naar de redenen voor deze weigering. De belangrijkste redenen waarom mensen geen toestemming geven, zijn: zorgen over privacy, gebrekkige beveiliging of angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen. Een aantal mensen geven aan controle en inzage te willen over welke gegevens met wie gedeeld worden.
2.2.1 Toestemming delen gegevens via LSP naar ervaren gezondheid, 2018
CategorieJa (%)Nee (%)Weet ik niet (%)Wil ik niet zeggen (%)
(Zeer) slecht7114140
Redelijk7011181
Goed5914261
Zeer goed4919320
Noot: Alleen mensen die van het LSP hebben gehoord, hebben de vraag naar toestemming gekregen.

Meer dan de helft bereid om toestemming LSP te verlenen

Aan degenen die niet om toestemming zijn gevraagd, dit niet meer weten, of niet van het LSP gehoord hebben, is gevraagd of zij bezwaar zouden hebben tegen het ter beschikking stellen van hun medische gegevens via het LSP. Hiervan heeft 58 procent geen bezwaar en 14 procent wel. De overige 28 procent weet het niet of wil dit niet zeggen. Degenen die toestemming hebben gegeven om hun medische gegevens via het LSP te delen of deze toestemming hebben geweigerd, hebben de vraag naar bereidheid om toestemming te geven niet gekregen. Personen met een niet-westerse achtergrond hebben vaker bezwaar tegen het delen van gegevens via het LSP dan personen met een Nederlandse of westerse achtergrond. Er is geen verschil tussen mannen of vrouwen, leeftijds- en onderwijsgroepen.

De voornaamste redenen dat mensen bezwaar hebben tegen het delen van hun gegevens via het LSP, zijn: mensen willen vanwege privacy niet dat zorgverleners toegang hebben tot medische gegevens en hebben er geen vertrouwen in dat het LSP voldoende beveiligd is. In het verlengde hiervan zijn mensen bang voor lekken of hacks, dat gegevens op straat komen te liggen, misbruik door zorgverleners of dat andere partijen de gegevens kunnen inzien. Tot slot geven mensen aan het vervelend te vinden om geen controle te hebben over de toegang tot hun gegevens. Deze redenen komen overeen met de redenen van de mensen die geen toestemming hebben gegeven.

Meeste mensen die meedoen aan LSP zien voordelen hiervan

Er zijn een aantal stellingen voorgelegd over de meningen en zorgen over het LSP aan personen die toestemming hebben gegeven hun medische gegevens te delen, hier geen bezwaar tegen hebben of niet weten of zij bezwaar zouden hebben. Het merendeel ziet de voordelen van het LSP; 68 procent denkt dat de kwaliteit van de zorg hierdoor beter wordt en 77 procent denkt dat de zorg efficiënter wordt. Een meerderheid van 85 procent denkt dat zorgverleners zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens in het LSP. De meningen over de beveiliging van het LSP zijn meer verdeeld: 36 procent maakt zich zorgen dat medische gegevens op straat komen te liggen, 40 procent maakt zich geen zorgen en 23 procent is neutraal. Mensen met een niet-westerse achtergrond maken zich hier het vaakst zorgen over, mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond doen dit minder.
Bijna vier vijfde van de ondervraagden wil zelf zijn eigen gegevens via internet kunnen inzien, iets wat momenteel nog niet mogelijk is.

Daarnaast is gevraagd of mensen zich zorgen maken over inzage in het LSP door vier typen organisaties, namelijk zorgverzekeraars, organisaties die levensverzekeringen aanbieden, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Per type organisatie is gevraagd in hoeverre mensen zich zorgen maken en, als zij dit aangeven, waarover zij bezorgd zijn.
Ruim zeven op de tien personen maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het mogelijk inzien van het medisch dossier door de vier eerdergenoemde organisaties die daar nu geen toegang toe hebben. Mannen maken zich hier voor ieder type organisatie vaker zorgen om dan vrouwen. Hoogopgeleiden zijn vaker bezorgd over inzage door zorgverzekeraars, organisaties die levensverzekeringen aanbieden en hypotheekverstrekkers dan laagopgeleiden. Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn bezorgder over organisaties die levensverzekeringen aanbieden dan mensen met een niet-westerse achtergrond. Mensen met een slechte gezondheid maken zich niet vaker zorgen dan mensen met een goede gezondheid. Mensen met een redelijke gezondheid maken zich vaker zorgen over organisaties die levensverzekeringen aanbieden, hypotheekverstrekkers en werkgevers dan mensen met een slechte gezondheid, maar er is geen verschil in de mate van bezorgdheid over zorgverzekeraars.

2.2.2 Bezorgdheid over inzage specifieke partijen in LSP, 2018
CategorieNiet bezorgd (%)Beetje bezorgd (%)Tamelijk bezorgd (%)Zeer bezorgd (%)
Aanbieders levensverzekeringen24192433
Hypotheekverstrekkers25172335
Werkgevers28182232
Zorgverzekeraars30222325
Noot: Deze vragen zijn gesteld aan de personen die toestemming gegeven hebben hun gegevens te delen, hier geen bezwaar tegen hebben of niet weten of zij bezwaar zouden hebben.


Als zorgverzekeraars medische gegevens uit het LSP onder ogen zouden krijgen, maken mensen zich vooral zorgen over premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen of dat bepaalde behandelingen en medicijnen niet vergoed worden in het geval van gezondheidsproblemen.
Bij organisaties die levensverzekeringen aanbieden, hebben mensen bedenkingen over premieverhoging, een verzekering weigeren of het tussentijds wijzigen van voorwaarden, zodat niet wordt uitbetaald bij ziekte. Daarnaast willen mensen geen gegevens met deze verzekeraars delen, omdat dit hun privacy zou kunnen schaden, deze organisaties geen medisch beroepsgeheim kennen en gegevens mogelijk niet voldoende veilig zijn. Mensen geven ook aan bang te zijn dat hen ongevraagd verzekeringen zullen worden aangeboden. In het geval van hypotheekverstrekkers zijn mensen vooral bezorgd over weigering van een hypotheek bij ziekte en dat hun privacy in het geding komt als deze gegevens bij financiële instellingen terecht komen.
Ook bij het delen van medische gegevens met werkgevers speelt schending van de privacy een belangrijke rol, naast de angst om bij gezondheidsproblemen niet aangenomen te worden, ontslagen te worden of geen contractverlenging te krijgen.

3. Conclusie

In dit onderzoek is onder meer nagegaan in welke mate verschillende eHealth toepassingen aangeboden en gebruikt worden, hoe groot de bereidheid tot gebruik is en welke zorgen en bezwaren hiermee gepaard gaan.

Van de hier besproken eHealth-toepassingen is de aanvraag van online herhaalrecepten het vaakst mogelijk. Mensen die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoekcontact hebben gehad met de huisarts zijn vaker op de hoogte van de mogelijkheden voor het gebruik van eHealth dan mensen die dat niet hebben gehad. Dit ligt ook voor de hand,omdat deze mensen misschien door hun huisarts op deze mogelijkheden zijn gewezen of meer baat bij het gebruik ervan kunnen hebben.

Onder degenen die nog geen gebruik maken van of niet bekend zijn met de eHealth toepassingen, is er met name een grote bereidheid om herhaalrecepten via internet aan te vragen of om online een afspraak met de huisarts te maken. In de eHealth-monitor (Nictiz en NIVEL, 2016) werd in 2016 aangegeven dat nog niet te voorspellen was of toepassingen als videoconsulten op grote schaal gebruikt zullen worden in de toekomst. De resultaten in dit artikel laten zien dat de bereidheid om videogesprekken te voeren met de huisarts nog relatief laag is ten opzichte van andere toepassingen, zoals vragen stellen via mail of via de website van de huisartspraktijk.

Ouderen gebruiken vaker eHealth-toepassingen, zoals de online aanvraag van recepten,dan jongeren. Dit geldt alleen voor ouderen van 55 tot 75 jaar, onder 75-plussers is het gebruik juist lager dan onder jongere leeftijdsgroepen. Het is hierbij niet uit te sluiten dat het hogere gebruik onder ouderen komt omdat ouderen deze toepassingen vaker nodig hebben vanwege hun gezondheidssituatie. Meer huisartscontact en een minder goede ervaren gezondheid verklaren deze verschillen niet. Echter medicijngebruik is in dit onderzoek niet meegenomen. Jongeren zoeken naar aanleiding van klachten wel aanmerkelijk vaker gezondheidsinformatie op dan ouderen. Ouderen die de eHealth toepassingen niet gebruiken, zijn over het algemeen minder bereid dan jongeren om deze in de toekomst te gaan gebruiken.

In 2018 zocht 67 procent van de personen van 12 of ouder wel eens gezondheidsinformatie op internet op. Dit was in 2012 nog 49 procent (StatLine, 2018). Nederland was hiermee in 2017 koploper in Europa (Eurostat, 2017). Deze cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek naar ICT-gebruik van huishoudens en personen waarin een iets andere vraagstelling wordt gehanteerd dan in het Belevingen onderzoek. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om informatie over ziekten of over leefstijl en dit hoeft niet per se naar aanleiding van gezondheidsklachten te zijn. In het Belevingen onderzoek wordt specifiek gevraagd naar het online zoeken van gezondheidsinformatie naar aanleiding van gezondheidsklachten.

Naast de verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn er ook tussen andere bevolkingsgroepenverschillen gevonden. Zo maken vrouwen vaker online een afspraak met de huisarts, maar van de mensen die hier nog geen gebruik van maken, zijn mannen vaker bereid dit in de toekomst te doen dan vrouwen. Mannen willen ook vaker via internet vragen stellen over gezondheidsklachten dan vrouwen. Daarnaast zijn hoogopgeleiden vaker bereid eHealth te gebruiken dan laagopgeleiden. Dit geldt ook voor personen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond vergeleken met personen met een niet-westerse achtergrond.

Ook willen ouderen, laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak zelf thuis hun eigen gezondheidswaarden meten dan jongeren,hoogopgeleiden of mensen met een Nederlandse achtergrond. Als mensen zelf thuismetingen willen verrichten, willen ze deze gegevens ook vrijwel altijd via internet doorgeven.

Bovenstaande verschillen tussen bevolkingsgroepen in de mogelijkheid en bereidheid tot gebruik van eHealth-toepassingen, met name tussen de leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus kunnen mogelijk verklaard worden door verschillen in gebruik van het internet. Zo zitten jongeren veel vaker op het internet dan ouderen: van de 18- tot 25-jarigen gebruikt bijna iedereen dagelijks internet, onder de 75-plussers is dit minder dan de helft (StatLine,2018). Ook internetten hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden. Of en hoe deze verschillen in internetgebruik gerelateerd zijn aan de verschillen in gebruik en bereidheid tot gebruik van eHealth, kan met dit onderzoek niet vastgesteld worden.

Een van de bekendste eHealth-toepassingen is het Landelijk Schakelpunt. De meeste mensen hebben daar desgevraagd wel eens van gehoord. Dit geldt in meerdere mate voor mensen van 45 tot 75 jaar. Ook hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond hebben hier vaker van gehoord dan laagopgeleiden en mensen met een westerse of niet-westerse achtergrond.
Een meerderheid van de personen die bekend is met het LSP heeft toestemming gegeven om zijn of haar medische gegevens te delen nadat hen dit is gevraagd. Vrouwen en ouderen deden dit vaker dan mannen en jongeren. Ook personen met een Nederlandse achtergrond stemden vaker hiermee in dan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hoogopgeleiden gaven minder vaak permissie voor het delen van hun gegevens in het LSP dan laagopgeleiden.

De belangrijkste genoemde redenen om niet toe te stemmen, zijn zorgen over privacy,beveiliging en misbruik van gegevens. Daarnaast maakt de meerderheid van de volwassenen zich in enige mate zorgen dat partijen als zorgverzekeraars, organisaties die levensverzekeringen aanbieden, hypotheekverstrekkers en werkgevers in de toekomst via het LSP inzage zouden kunnen krijgen in hun medische gegevens met als gevolg mogelijke hogere premies, afwijzing voor (aanvullende) verzekeringen, andersoortig gegevensmisbruik of schending van de privacy. Van de mensen die het LSP niet kennen of niet om toestemming gevraagd zijn, heeft de meerderheid geen bezwaar om desgevraagd hun gegevens te verstrekken.
Tot slot geven degenen die al deelnemen aan het LSP of dat in elk geval niet zouden weigeren, aan zelf inzage te willen in hun eigen medische gegevens en te willen bepalen wie daar toegang toe hebben. De minister van medische zorg heeft recentelijk aangekondigd dit te willen regelen middels een nieuwe eHealth-toepassing, de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (Bruins, 2019). Dit was ten tijde van dit onderzoek nog niet bekend.

4. Referenties

Bruins, B. (2019, 12 maart). Aanvullende informatie gebruikersregeling Persoonlijke Gezondheidsomgeving [Regeling]. Geraadpleegd op 13 maart 

Dedding, C., R. van Doorn, L. Winkler en R. Reis (2011). How will e-health affect patient participation in the clinic? A review of e-health studies and the current evidence for changes in the relationship between medical professionals and patients. Social Science &Medicine, 72, 49-53.

Eurostat (2017). Individuals using the internet for seeking health-related information.Luxemburg: Eurostat. Geraadpleegd op 01-11-2018

Meuter, M. L., M. J. Bitner, A. L. Ostrom en S. W. Brown (2005). Choosing among alternative service delivery modes: an investigation of customer trial of self-service technologies. Journal of Marketing, 69 (april), 61-83.

Nictiz en NIVEL (2016). Meer dan techniek. eHealth-monitor 2016. Nictiz en NIVEL,Den Haag en Utrecht.

Nictiz en NIVEL (2017). Kies bewust voor eHealth. eHealth-monitor 2017. Nictiz en NIVEL,Den Haag en Utrecht.

Schippers, E.I. en M. J. van Rijn (2014, 2 juli). E-health en zorgverbetering [Kamerbrief]. Geraadpleegd op 10-01-2019.

StatLine (2018). Internet; toegang, gebruik en faciliteiten. Den Haag/ Heerlen, CBS.Geraadpleegd op 05-11-2018.

VZVZ (2018). Over het LSP. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Website geraadpleegd op 10-01-2019.
 
Wilkowska, W. en M. Ziefle (2012). Privacy and data security in E-health: requirements from the user’s perspective. Health Informatics Journal 18 (3), 191-201.

Technische toelichting

1. Analyses

Door middel van bivariate analyses is nagegaan of geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond van belang zijn als het gaat om (de mening over) eHealth. Daarnaast is gekeken of de ervaren gezondheid van mensen van belang is en of het uitmaakt of mensen in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek naar de huisarts zijn geweest. Alleen significante relaties (p <0,05) worden in dit artikel besproken. Met meervoudige regressieanalyses is getoetst of de bivariate verbanden blijven bestaan als gecorrigeerd wordt voor de andere hierboven genoemde achtergrondkenmerken.

2. Vraagstellingen

Mogelijkheid

Er is gevraagd naar de mogelijkheden voor het gebruiken van eHealth door middel van de volgende vraag:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of het bij uw huisarts mogelijk is om deze via internet te regelen?
— Het aanvragen van een herhaalrecept bij uw huisarts
— Het maken van een afspraak met uw huisarts
— Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij uw huisarts via e-mail of de website van de praktijk
— Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij uw huisarts via een online video-gesprek waarbij uw huisarts en u elkaar kunnen zien, bijvoorbeeld via Skype

Antwoordcategorieën zijn ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet ik niet’.

Gebruik

Aan de personen die de mogelijkheid hebben om bovenstaande zaken via internet te regelen, is gevraagd of zij deze gebruiken:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of u deze zelf weleens via internet heeft geregeld bij uw huisarts?

Dit wordt voor ieder van de vier opties, die zijn gegeven bij de vraag naar de mogelijkheden, gevraagd met de antwoordcategorieën ‘ja’, ‘nee’ en ‘niet van toepassing, ik heb geen toegang tot internet’.

Bereid

Daarnaast is aan iedereen die geen gebruik maakt van de toepassingen gevraagd of zij daartoe bereid zijn:
Kunt u voor de volgende zaken aangeven of u hiervoor internet in de toekomst zou gebruiken als dit mogelijk is bij uw huisarts?

Dezelfde vier opties zijn gegeven als bij de vragen over mogelijkheden en gebruik met de antwoorden ‘ja’, ‘misschien’ en ‘nee’.

Daarnaast is van vier additionele zaken gevraagd of men bereid is dit zelf thuis te doen en of men dit via internet wil doorgeven aan de huisarts met de vragen:
Stel u moet regelmatig uw gewicht doorgeven aan uw huisarts. Bent u dan bereid om dit via internet te doen?

Stel u moet regelmatig uw bloeddruk/ bloedsuikerspiegel/ cholesterol meten en u heeft een apparaat waarmee u dit zelf vanuit thuis kunt doen. Zou u dit dan zelf vanuit thuis doen of gaat u hiervoor liever naar de huisarts?

Indien men bereid is bovenstaande te meten, is daarna gevraagd:
Bent u dan bereid om de waarden van uw bloeddruk/ bloedsuikerspiegel/cholesterol via internet door te geven aan uw huisarts?

Landelijk Schakelpunt

Er is een aantal vragen gesteld over het Landelijk Schakelpunt.

Het Landelijk Schakelpunt, voorheen elektronisch patiëntendossier, is een digitaal systeem waarmee medische gegevens van patiënten snel uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende zorgverleners. Als u hiervoor toestemming geeft, betekent dit dat huisartsen, apothekers en medisch specialisten het dossier van de huisarts en het overzicht van uw medicijngebruik kunnen inzien als dit nodig is voor uw behandeling.

Had u al eens van het Landelijk Schakelpunt of het elektronisch patiëntendossier gehoord?

De antwoordmogelijkheden voor deze en de volgende drie vragen zijn: ‘ja’, ‘nee’, ‘weet ik niet’, ‘wil ik liever niet zeggen’.
Hoewel het elektronisch patiëntendossier tegenwoordig Landelijk Schakelpunt heet, blijven we in deze vragenlijst spreken van elektronisch patiëntendossier omdat meer mensen deze term kennen.

Indien men ervan gehoord heeft:
Heeft u toestemming gegeven voor het delen van uw medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier?

Indien men geen toestemming heeft gegeven:
Is wel ooit aan u gevraagd om toestemming te geven om uw medische gegevens te delen via het elektronisch patiëntendossier?

Indien men er niet van gehoord heeft, niet om toestemming is gevraagd of dit niet weet:
Zou u bezwaar hebben om uw medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt of het elektronisch patiëntendossier?

Indien men bezwaar heeft:
Waarom zou u hier bezwaar tegen hebben? (open vraag)

Indien het wel gevraagd is en er geen toestemming gegeven is:
Kunt u toelichten waarom u geen toestemming hiervoor heeft gegeven? (open vraag)

Hierna volgt een aantal stellingen over het elektronisch patiëntendossier. Kunt u telkens aangeven in hoeverre u het eens of oneens met de stelling bent/ als u toestemming zou geven voor het delen van uw medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier? Antwoorden variëren van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Deze vragen zijn gesteld aan de mensen die toestemming hebben gegeven of er geen bezwaar tegen hebben.

Ik maak me zorgen/ zou me zorgen maken dat mijn medische gegevens op straat komen te liggen.

Ik denk dat huisartsen, apothekers en medisch specialisten zorgvuldig (zouden) omgaan met mijn medische gegevens in het elektronisch patiëntendossier.

Ik wil zelf mijn medische gegevens via internet kunnen bekijken/ Ik zou zelf mijn medische gegevens via internet willen kunnen bekijken.

Ik denk dat de kwaliteit van de zorg beter wordt door het elektronisch patiëntendossier.

Ik denk dat de zorg efficiënter wordt door het elektronisch patiëntendossier.

Daarnaast is een aantal extra stellingen opgenomen over specifieke organisaties:
In hoeverre bent u bezorgd/ zou u bezorgd zijn dat de volgende organisaties medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier te zien krijgen?
— zorgverzekeraars
— organisaties die levensverzekeringen verstrekken
— hypotheekverstrekkers
— werkgevers

Antwoordmogelijkheden gaan van ‘zeer bezorgd’ tot ‘niet bezorgd’.

Indien men zich om bovenstaande partijen zorgen maakt:
U heeft net aangegeven dat u bezorgd bent/ zou zijn dat zorgverzekeraars/ organisaties die levensverzekeringen verstrekken/ hypotheekverstrekkers/ werkgevers medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier onder ogen zullen krijgen. Waarom bent u hier bezorgd over/ zou u hier bezorgd over zijn? (open vraag)

Zoeken naar gezondheidsinformatie op internet

Tot slot is gevraagd naar het zoeken naar gezondheidsinformatie:
Hoe vaak zoekt u als u gezondheidsklachten heeft naar informatie hierover op internet? Antwoorden variëren van ‘altijd’ tot ‘nooit’.

Bijlage: Kerncijfertabellen

1a. Mogelijkheid, gebruik en bereidheid tot gebruik van online aanvraag herhaalrecept naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 2018 1)
Mogelijkheid MogelijkheidMogelijkheid'Gebruik'Gebruik'Bereidheid'Bereidheid'Bereidheid
Ja (%)Nee (%)Weet niet (%)Ja (% dat de mogelijkheid heeft)Nee (% dat de mogelijkheid heeft)Ja (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)Misschien (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)Nee (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)
Totaal4917334555661718
Man5016344456691714
Vrouw4919324654631621
Leeftijd: 18 tot 25 jaar401645336779138
Leeftijd: 25 tot 35 jaar382240406076159
Leeftijd: 35 tot 45 jaar4719343961721711
Leeftijd: 45 tot 55 jaar5218304159721711
Leeftijd: 55 tot 65 jaar5817255050641818
Leeftijd: 65 tot 75 jaar6213245446532027
Leeftijd: 75 jaar of ouder4315424852261757
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag5018324258462034
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar5116334555691615
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog481834465478148
Migratieachtergrond: Nederlands5017334654671716
Migratieachtergrond: westers5612323763701516
Migratieachtergrond: niet-westers3827353961571725
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht542422..471637
Ervaren gezondheid: redelijk5420265050541927
Ervaren gezondheid: goed4917344357671716
Ervaren gezondheid: zeer goed4415423961761410
Afgelopen jaar huisartscontact: ja5119304852641719
Afgelopen jaar huisartscontact: nee4413433565711514
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.

1b. Mogelijkheid, gebruik en bereidheid tot gebruik van online afspraak maken huisarts naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 2018 1)
MogelijkheidMogelijkheidMogelijkheidGebruikGebruik'Bereidheid'Bereidheid'Bereidheid
Ja (%)Nee (%)Weet niet (%)Ja (% dat de mogelijkheid heeft)Nee (% dat de mogelijkheid heeft)Ja (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)Misschien (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)'Nee'Nee (% dat niet heeft, niet weet, of niet gebruikt)
Totaal3829333268641620
Man4026342971691615
Vrouw3532323664601724
Leeftijd: 18 tot 25 jaar3627373565791011
Leeftijd: 25 tot 35 jaar3530353070761410
Leeftijd: 35 tot 45 jaar3631333070721711
Leeftijd: 45 tot 55 jaar4030303169681814
Leeftijd: 55 tot 65 jaar3933283268611921
Leeftijd: 65 tot 75 jaar4326313367532027
Leeftijd: 75 jaar of ouder3225433961251659
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag3531352971451935
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar3928333169661618
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog382933356577149
Migratieachtergrond: Nederlands3729343268651718
Migratieachtergrond: westers4725283466671320
Migratieachtergrond: niet-westers3634303466581527
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht353827..451935
Ervaren gezondheid: redelijk3734293466531828
Ervaren gezondheid: goed3829333367651718
Ervaren gezondheid: zeer goed3724392872761212
Afgelopen jaar huisartscontact: ja3832313565621721
Afgelopen jaar huisartscontact: nee3822402476711415
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.
 

1c. Mogelijkheid, gebruik en bereidheid tot gebruik van vragen over klachten via e-mail of website naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 20181)
MogelijkheidMogelijkheidMogelijkheidGebruikGebruik'Bereidheid'Bereidheid'Bereidheid
Ja (%)Nee (%)Weet niet (%)Ja (% dat de mogelijkheid heeft)Nee (% dat de mogelijkheid heeft)Ja (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)Misschien (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)Nee (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)
Totaal2528472278402535
Man2726471981452431
vrouw2230482575362638
18 tot 25 jaar272151..502624
25 tot 35 jaar252947..492427
35 tot 45 jaar2331462575462529
45 tot 55 jaar2928431684472627
55 tot 65 jaar2431441882392536
65 tot 75 jaar2428481882282943
75 jaar of ouder172558..141669
laag2232461783272448
middelbaar2626482476422533
hoog2528482179492526
Nederlands2427482278412633
westers282845..402534
niet-westers243443..381943
(zeer) slecht253441..292052
redelijk2234432674312544
goed2528482278412633
zeer goed2722511981522225
ja2431452575392537
nee2619551486462628
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.

1d. Mogelijkheid, gebruik en bereidheid tot gebruik van vragen over klachten via video-gesprek naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 20181)
MogelijkheidMogelijkheidMogelijkheidGebruikGebruikBereidheidBereidheidBereidheid
Ja (%)Nee (%)Weet niet (%)Ja (% dat de mogelijkheid heeft)Nee (% dat de mogelijkheid heeft)Ja (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)Misschien (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)Nee (% dat niet de mogelijkheid heeft, dit niet weet, of niet gebruikt)
Totaal940511288282646
Man1138521090322641
Vrouw742511684232651
Leeftijd: 18 tot 25 jaar74054..282547
Leeftijd: 25 tot 35 jaar93952..382735
Leeftijd: 35 tot 45 jaar104049..342740
Leeftijd: 45 tot 55 jaar124048..322840
Leeftijd: 55 tot 65 jaar94249..262648
Leeftijd: 65 tot 75 jaar64153..182954
Leeftijd: 75 jaar of ouder83359..92072
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag74151..162361
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar839521387282646
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog1038511090363034
Migratieachtergrond: Nederlands839531189272746
Migratieachtergrond: westers133652..322840
Migratieachtergrond: niet-westers114643..291853
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht84943..241661
Ervaren gezondheid: redelijk74547..192655
Ervaren gezondheid: goed939521189282745
Ervaren gezondheid: zeer goed103356..372637
Afgelopen jaar huisartscontact: ja843491189262747
Afgelopen jaar huisartscontact: nee1131581486312445
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep. 

2a. Bereidheid voor zelf thuis meten en doorgeven gezondheidsgegevens in % naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond en ervaren gezondheid, 2018 1)
Bloeddruk metenBloeddruk metenBloeddruk metenBloedsuikerspiegel metenBloedsuikerspiegel metenBloedsuikerspiegel metenCholesterol metenCholesterol metenCholesterol metenGewicht doorgevenGewicht doorgevenGewicht doorgeven
Ja zelf thuisNee door huisartsWeet ik nietJa zelf thuisNee door huisartsWeet ik nietJa zelf thuisNee door huisartsWeet ik nietJaMisschien Nee
Totaal702557122867267731513
Man722447220869256761410
Vrouw682766923865278701615
Leeftijd: 18 tot 25 jaar672957123665296771111
Leeftijd: 25 tot 35 jaar77184771857519676159
Leeftijd: 35 tot 45 jaar76204791477616874188
Leeftijd: 45 tot 55 jaar761947915676186751510
Leeftijd: 55 tot 65 jaar722447518772236751312
Leeftijd: 65 tot 75 jaar6333460301056368671618
Leeftijd: 75 jaar of ouder464212404416315415551629
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag5639654351048449621522
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar702647221769256741511
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog83143821268112779138
Migratieachtergrond: Nederlands712457320769247741511
Migratieachtergrond: westers6926567221164288721413
Migratieachtergrond: niet-westers623356033755387611721
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht59347632512503712641422
Ervaren gezondheid: redelijk633166428859328661717
Ervaren gezondheid: goed712547121868257731612
Ervaren gezondheid: zeer goed77194781567618681118
Afgelopen jaar huisartscontact: ja692746923766287721513
Afgelopen jaar huisartscontact: nee742167417971209731611
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.

2b. Bereidheid voor zelf thuis meten en doorgeven gezondheidsgegevens in % dat bereid is zelf thuis te meten naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond en ervaren gezondheid, 2018 1)
Bloeddruk doorgevenBloeddruk doorgevenBloedsuikerspiegel doorgevenBloedsuikerspiegel doorgevenCholesterol doorgevenCholesterol doorgeven
Ja (% bereid is zelf thuis te meten)Nee (% bereid is zelf thuis te meten)Ja (% bereid is zelf thuis te meten)Nee(% bereid is zelf thuis te meten)Ja (% bereid is zelf thuis te meten)Nee (% bereid is zelf thuis te meten)
Totaal937937955
Man955955964
Vrouw928928946
Leeftijd: 18 tot 25 jaar928919955
Leeftijd: 25 tot 35 jaar964946955
Leeftijd: 35 tot 45 jaar964964964
Leeftijd: 45 tot 55 jaar946955964
Leeftijd: 55 tot 65 jaar937937937
Leeftijd: 65 tot 75 jaar937937964
Leeftijd: 75 jaar of ouder811982188614
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag90109010946
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar946937955
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog955964964
Migratieachtergrond:Nederlands946937955
Migratieachtergrond:westers928946973
Migratieachtergrond: niet-westers919928946
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht..8812..
Ervaren gezondheid: redelijk919937937
Ervaren gezondheid: goed937937955
Ervaren gezondheid: zeer goed964964973
Afgelopen jaar huisartscontact: ja937937955
Afgelopen jaar huisartscontact: nee946946946
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.

3. Gehoord van, toestemming gegeven, toestemming gevraagd en bezwaar tegen LSP naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 2018 1)
'Gehoord van LSP'Gehoord van LSP'Toestemming gegeven LSP'Toestemming gegeven LSP'Toestemming gegeven LSP'Toestemming gegeven LSP'Toestemming gevraagd voor LSP'Toestemming gevraagd voor LSPToestemming gevraagd voor LSP'Toestemming gevraagd voor LSPBezwaar tegen LSPBezwaar tegen LSPBezwaar tegen LSPBezwaar tegen LSP
Ja (%)Nee (%)Ja (% heeft ervan gehoord)Nee (% heeft ervan gehoord)Weet ik niet (% heeft ervan gehoord)Wil ik niet zeggen (% heeft ervan gehoord)Ja (% heeft geen toestemming gegeven of weet dit niet)Nee (% heeft geen toestemming gegeven of weet dit niet)Weet ik niet (% heeft geen toestemming gegeven of weet dit niet)Wil ik niet zeggen (% heeft geen toestemming gegeven of weet dit niet)Ja(% heeft er niet van gehoord of heeft niet om toestemming is gevraagd of weet dit niet)(% heeft er niet van gehoord of heeft niet om toestemming is gevraagd of weet dit niet)(% heeft er niet van gehoord of heeft niet om toestemming is gevraagd of weet dit niet)(% heeft er niet van gehoord of heeft niet om toestemming is gevraagd of weet dit niet)
Totaal8119601425124344111458262
Man7822551529021354411361252
Vrouw8317641421129333721654272
Leeftijd: 18 tot 25 jaar47534414420....1456273
Leeftijd: 25 tot 35 jaar7327521236122364111657261
Leeftijd: 35 tot 45 jaar8416531729025314211453322
Leeftijd: 45 tot 55 jaar8713581625128284211362232
Leeftijd: 55 tot 65 jaar9010641521027314201759240
Leeftijd: 65 tot 75 jaar937731215127343721661212
Leeftijd: 75 jaar of ouder81197114141....666263
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag7327651321122403611557252
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar8119631323123344211161262
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog8812541629027314201758250
Migratieachtergrond: Nederlands8515611424125334111361242
Migratieachtergrond: westers77236310261....1158282
Migratieachtergrond: niet-westers6040492228120413622245303
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht79217114140........
Ervaren gezondheid: redelijk8317701118135273711259263
Ervaren gezondheid: goed8119591426124324311456282
Ervaren gezondheid: zeer goed7822491932018433801663210
Afgelopen jaar huisartscontact: ja8317641322025324211359261
Afgelopen jaar huisartscontact: nee7624481932123373821656253
Bron: Belevingen, 2018.
1) Er is een minimum van 100 waarnemingen gehanteerd voor het rapporteren van betrouwbare cijfers. Indien een punt '.' wordt getoond, zijn er minder dan 100 waarnemingen voor de desbetreffende bevolkingsgroep.

4a. Stellingen en zorgen over LSP in % dat toestemming heeft gegeven of geen bezwaar zou hebben of dit niet weet naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 2018
Zorgen over gegevens op straat komenZorgen over gegevens op straat komenZorgen over gegevens op straat komenZorgen over gegevens op straat komenZorgen over gegevens op straat komenMedici gaan zorgvuldig om met gegevensMedici gaan zorgvuldig om met gegevensMedici gaan zorgvuldig om met gegevensMedici gaan zorgvuldig om met gegevensMedici gaan zorgvuldig om met gegevensZelf gegevens willen bekijkenZelf gegevens willen bekijkenZelf gegevens willen bekijkenZelf gegevens willen bekijkenZelf gegevens willen bekijkenKwaliteit zorg beter door LSPKwaliteit zorg beter door LSPKwaliteit zorg beter door LSPKwaliteit zorg beter door LSPKwaliteit zorg beter door LSPZorg efficiënter door LSPZorg efficiënter door LSPZorg efficiënter door LSPZorg efficiënter door LSPZorg efficiënter door LSP
Helemaal mee oneensMee oneensNiet mee eens, niet mee oneensMee eensHelemaal mee eensHelemaal mee oneensMee oneensNiet mee eens, niet mee oneensMee eensHelemaal mee eensHelemaal mee oneensMee oneensNiet mee eens, niet mee oneensMee eensHelemaal mee eensHelemaal mee oneensMee oneensNiet mee eens, niet mee oneensMee eensHelemaal mee eensHelemaal mee oneensMee oneensNiet mee eens, niet mee oneensMee eensHelemaal mee eens
Totaal103123241213106322381247311625491924175423
Man102723261414106223371248311622502113175325
Vrouw93423231013116421291246312628481725185620
Leeftijd: 18 tot 25 jaar8272332100466427261550261625472011155726
Leeftijd: 25 tot 35 jaar83223231403125926271046351323472612145132
Leeftijd: 35 tot 45 jaar102724241513116520271250301727481714195521
Leeftijd: 45 tot 55 jaar10312125131310642116944401622512024135922
Leeftijd: 55 tot 65 jaar102924251312126519271246321526501725205618
Leeftijd: 65 tot 75 jaar133325218249602449950282523511825195222
Leeftijd: 75 jaar of ouder1037242010141363196192037181933461119274913
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag830232415231063225131544222631461435255215
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar103222251112106521281245331624501914165624
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog10302524111411612425851341423502213145526
Migratieachtergrond: Nederlands103124241013106422281248301524501914165623
Migratieachtergrond: westers829242314141161234101044321823482014185423
Migratieachtergrond: niet-westers72816252414145625481339362732401926254720
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht1421202619331753246814353731028392046184824
Ervaren gezondheid: redelijk1032212512241159242101244321627481825215120
Ervaren gezondheid: goed83125251213116620381248301626511714185720
Ervaren gezondheid: zeer goed13322122121276227271146331421472613125332
Afgelopen jaar huisartscontact: ja103124241213106422381246312625491924175422
Afgelopen jaar huisartscontact: nee93122261314116124281149311526491913185523
Bron: Belevingen, 2018.

4b. Bezorgdheid over inzage door volgende organisaties naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact, 2018
ZorgverzekeraarsZorgverzekeraarsZorgverzekeraarsZorgverzekeraarsLevensverzekeraars1)Levensverzekeraars1)Levensverzekeraars1)Levensverzekeraars1)HypotheekverstrekkersHypotheekverstrekkersHypotheekverstrekkersHypotheekverstrekkersWerkgeversWerkgeversWerkgeversWerkgevers
Niet bezorgd (%)Een beetje bezorgd (%)Tamelijk bezorgd (%)Zeer bezorgd (%) Niet bezorgd (%)Een beetje bezorgd (%)Tamelijk bezorgd (%)Zeer bezorgd (%)Niet bezorgd (%)Een beetje bezorgd (%)Tamelijk bezorgd (%)Zeer bezorgd (%)Niet bezorgd (%)Een beetje bezorgd (%)Tamelijk bezorgd (%)Zeer bezorgd (%)
Totaal30222325241924332517233528182232
man27212428221824372315243925162434
vrouw32242322272024302720223130202129
Leeftijd: 18 tot 25 jaar34312312332626163123232332252321
Leeftijd: 25 tot 35 jaar28192429241923352518213628182331
Leeftijd: 35 tot 45 jaar27252722242028282418273129172627
Leeftijd: 45 tot 55 jaar27232228212125332319233526222231
Leeftijd: 55 tot 65 jaar26222329211822392218214022182436
Leeftijd: 65 tot 75 jaar30192328221423422312234225122142
Leeftijd: 75 jaar of ouder42172021321318373312183737121734
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag39201922271823322717223430162232
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar31232422271824322816233328182331
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog22232630202024362020223725212232
Migratieachtergrond: Nederlands29232425231924332418243528182331
Migratieachtergrond: westers32202027261322382714223727182233
Migratieachtergrond: niet-westers34202323292020313017173627172333
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht36181829301324343114163932122036
Ervaren gezondheid: redelijk28202527211723392215224224152140
Ervaren gezondheid: goed29232524231925322419243327192429
Ervaren gezondheid: zeer goed33231925292020313017213232191930
Afgelopen jaar huisartscontact:ja31212325251923332617233529172232
Afgelopen jaar huisartscontact:nee26252425231825342318233524212431
1) Organisaties die levensverzekeringen verstrekken.

5. Zoeken naar gezondheidsinformatie op internet in % naar geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau, migratieachtergrond, ervaren gezondheid en huisartscontact , 2018
NooitZeldenSomsVaakAltijd
Totaal1518322214
Man1622312011
Vrouw1314332416
Leeftijd: 18 tot 25 jaar1215302617
Leeftijd: 25 tot 35 jaar615302722
Leeftijd: 35 tot 45 jaar917322615
Leeftijd: 45 tot 55 jaar1317322415
Leeftijd: 55 tot 65 jaar1320372010
Leeftijd: 65 tot 75 jaar252331139
Leeftijd: 75 jaar of ouder372325115
Hoogst behaald onderwijsniveau: laag272230156
Hoogst behaald onderwijsniveau: middelbaar1419312314
Hoogst behaald onderwijsniveau: hoog715342519
Hoogst behaald onderwijsniveau: Nederlands1518322113
Hoogst behaald onderwijsniveau: westers1221312313
Hoogst behaald onderwijsniveau: niet-westers1715272417
Ervaren gezondheid: (zeer) slecht1521232615
Ervaren gezondheid: redelijk1417322412
Ervaren gezondheid: goed1518332113
Ervaren gezondheid: zeer goed1421282018
Afgelopen jaar huisartscontact: ja1317332314
Afgelopen jaar huisartscontact: nee1821291913
Bron: Belevingen, 2018.