CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

3. Wat gaat er in 2024 veranderen?

Met ingang van januari 2024 zal het CBS de wekelijkse sterftemonitor met de bijbehorende schattingen van de verwachte weeksterfte zoals die wordt gepubliceerd onder Sterfte per week (cbs.nl) stopzetten. Het aantal overledenen per week verschijnt wel nog steeds wekelijks op StatLine: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?dl=3F307.

Met de reguliere Sterftestatistiek, maar ook de Doodsoorzakenstatistiek blijft het CBS zowel het aantal overledenen als de ontwikkelingen in de doodsoorzaken (inclusief COVID-19) voortdurend monitoren. Als er aanleiding voor is (griep, koude, hitte of een ander incident), dan zal het CBS daarover publiceren en als daar aanleiding voor is kan de frequentie van de analyses en publicaties weer verhoogd worden.