Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Afkortingen

BVH Basisvoorziening Handhaving
EGG Eergerelateerd geweld
G4 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ geestelijke gezondheidszorg
HGKM Huiselijk geweld en kindermishandeling
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
OM Openbaar Ministerie
RvdR Raad voor de rechtspraak
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
SHG Steunpunt Huiselijk Geweld
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VGV Vrouwelijke genitale verminking
VO voortgezet onderwijs
VT Veilig Thuis
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wmo 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WODC Wetenschappelijk Onderzoeks- en documentatiecentrum