Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

Referenties

BAM, z.d., Waarom modulair ontwikkelen en bouwen.

Bos, H. L., M. J. A. van den Oever en K. P. H. Meesters, 2014, Kwantificering van volumes en prijzen van biobased en fossiele producten in Nederland: de waardepiramide en cascadering in de biobased economy (No. 1493). Wageningen UR-Food & Biobased Research.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2021a, Vijf jaar implementatie SDG's in Nederland (2016-2020).

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2021b, Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2021, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2021c, Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik.

Chen, M., X. Ma, B. Chen, R. Arsenault, P. Karlson, N. Simon en Y. Wang, 2019, Recycling end-of-life electric vehicle lithium-ion batteries. Joule, 3(11), 2622-2646.

CLO (Compendium voor de Leefomgeving), 2021a, Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2019.

CLO (Compendium voor de Leefomgeving), 2021b, Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2019.

ECHA (European Chemicals Agency), z.d., Microplastics.

Grigoratos, T. en G. Martini, 2014, Non-exhaust traffic related emissions. Brake and tyre wear PM. Report no. Report EUR, 26648, 7-9.

Hanemaaijer, A., M. Kishna, J. Koch, A. G. Prins en H. Wilting, 2021, Mogelijke doelen voor een circulaire economie, Policy Brief, PBL.

Jurgilevich, A., T. Birge, J. Kentala-Lehtonen, K. Korhonen-Kurki, J. Pietikäinen, L. Saikku en H. Schösler, 2016, Transition towards circular economy in the food system. Sustainability, 8(1), 69.

Kruchten, S. van., en F. van Eijk, 2020, Circular Economy & SDGs -How circular economy practices help to achieve the Sustainable Development Goals, Netherlands.

Laarhoven, K., van., Mulder, J. W., Nieuwlands, J., Bousema, H., van Nieuwenhuijze, R., Nonnekens, J., D. Niehof, R. Neervoort, E. de Haan en F. Kiestra, 2019, Waterfabriek de nieuwe bron. de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Ministerie van I en W (Infrastructuur en Waterstaat), 2021, Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie_2021-2023. Den Haag.

Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 2019, Visie LNV: waardevol en verbonden.

Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), z.d., Wat is kringlooplandbouw?

Rijksoverheid, z.d.a, Niet alles kan overal.

Rijksoverheid, z.d.b, Nieuwe regels over wegwerp plastic.

Rijkswaterstaat, z.d.a, Bouwstoffase asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat.

Rijkswaterstaat, z.d.b, Verkenning warmtelozingen en duurzaam hergebruik restwarmte.

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), z.d., Wetenschappers: microplastics nu nog geen groot risico.

Schroeder, P., K. Anggraeni en U . Weber, 2018, The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals, Journal of Industrial Ecology 23(1), 77–95.

Unie van Waterschappen, z.d., Circulaire economie.

VN (Verenigde Naties), 2015, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, New York. 

Wolters, H. A, G. J. van den Born, E. Dammers en S. Reinhard, 2018, Deltascenario’s voor de 21e eeuw, actualisering 2017, Deltares, Utrecht.

WUR (Wageningen University of Research), z.d., Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw.