Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema

Bevolkingskernen in Nederland 2021

Over deze publicatie

Productbeschrijving gegevens over bevolking, huishoudens, wonen, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen per bevolkingskern 2021. Van een aantal gegevens zijn ook cijfers over 2011 en 2001 opgenomen, alsook het migratiesaldo en bevolkingsoverschot voor twee perioden van 10 jaar.

1. Het begrip ‘bevolkingskern’

De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit de vraag naar cijfers op dit niveau in het Volkstellingprogramma 2021 van Eurostat.
Het begrip ‘bevolkingskern’ sluit aan bij het begrip 'locality', dat de Verenigde Naties gebruiken in hun aanbevelingen voor het houden van een volkstelling. In de omschrijving van dit begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid centraal van een door mensen bewoond gebied, dat aan een aantal voorwaarden met betrekking tot de bebouwing voldoet. Die voorwaarden hebben de Verenigde Naties zeer ruim opgesteld, zodat ze tegemoet komen aan de afbakeningen binnen de diverse lidstaten.

Bij de nadere bepaling van het begrip ‘bevolkingskern’ is de benaderingswijze van de Verenigde Naties vertaald naar de situatie in Nederland waarbij met lintbebouwing rekening wordt gehouden.
Een bevolkingskern wordt gedefinieerd als een morfologisch aaneengesloten gebied met een groep gebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon, dat voor het overgrote deel door mensen wordt bewoond.
Door een herkenbaar stratenpatroon aan de voorwaarden toe te voegen, worden de in Nederland veelvoorkomende lintbebouwing langs wegen, kanalen en rivieren en soortgelijke nederzettingsvormen in het landelijke gebied uitgesloten.

2. Afbakening in de praktijk

Bij de afbakening van bevolkingskernen is gebruik gemaakt van een aantal digitale geometrische bestanden:

 1. Bestand Bodemgebruik (BBG) 2017 van het CBS 
  Dit bestand is gebruikt voor de afbakening van morfologisch aaneengesloten woon- en werkgebieden met woongebouwen. De aanwezigheid van woongebied is een voorwaarde voor de afbakening van een bevolkingskern. Aaneengesloten werkgebieden zonder woongebied zijn daarmee uitgesloten. 
  Tussenliggende wegen, spoorwegen, wateren en aan het woongebied aangesloten werkgebieden worden tot de kern gerekend. 
  Daarnaast worden terreinen met voorzieningen als parken, sportterreinen en dergelijke en bouwterrein behorend tot een kern gerekend wanneer ze direct zijn aangesloten aan het al geselecteerde woon- en werkgebied. 
  Woongebieden die over de weg gerekend op minder dan 200 meter van elkaar liggen worden tot dezelfde bevolkingskern gerekend. Woongebieden door water breder dan 200 meter van elkaar gescheiden, maar direct aanliggend aan een brug of tunnel met elkaar verbonden, worden tot dezelfde kern gerekend. Dit is met name van toepassing bij Amsterdam, Rotterdam en Venlo.
 2. Nationaal Wegenbestand (NWB) 2021 van de Data ICT Dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
  Dit bestand is gebruikt om vast te stellen of een afgebakend morfologisch aaneengesloten gebied al dan niet een regelmatig stratenpatroon heeft.
 3. Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG, 2021)
  Wordt gebruikt voor bepaling van de uitbreiding van het woongebied buiten woon- en werkgebieden van het BBG 2017 en voor bepaling van het aantal woningen binnen de contouren van bevolkingskernen 2021.
  Wanneer panden met minimaal een woonfunctie, volgens BAG 2021, binnen 50 meter van elkaar liggen worden deze tot één aaneengesloten woongebied gerekend. Uitbreiding van woongebied gelegen buiten de contouren van tot woongebied gerekend terrein volgens het BBG2017 wordt dan alsnog tot die kern gerekend. Bouwterrein is onderdeel van een bevolkingskern. De locatie daarvan wordt opgespoord met groepen van verblijfsobjecten uit de BAG met de status gevormd en het terrein wordt aan een kern toegevoegd wanneer aanliggend.
 4. Basisregistratie Personen (BRP, 2021)
  Locatiegegevens van inwoners worden, gekoppeld aan de BAG, gebruikt voor bepaling van het aantal binnen de bevolkingskernen woonachtige personen.

Bij de begrenzing van een woongebied wordt een ondergrens van minimaal 25 woningen of minimaal 50 inwoners gehanteerd. Een morfologisch aaneengesloten gebied met een herkenbaar stratenpatroon moet ook aan een van deze eisen voldoen.
De ondergrens van 25 woningen komt voort uit een aanbeveling voor de landelijk gecoördineerde wijk- en buurtindeling, die stelt dat een groep van 25 huizen in het landelijk gebied als een aparte buurt moet worden onderscheiden. Hierop is een uitzondering gemaakt voor gebieden met 50 of meer inwoners. Dit betreft vooral gebieden met woonwagens.
De registers Basisregistratie Personen (BRP) 2021 en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2021 zijn gebruikt om de minimale grootte van de kernen te bepalen.

Het artikel Bevolkingskernen in Nederland opnieuw afgebakend bevat uitgebreidere informatie over de methodologie.

3. Beschrijving cijfers

Om gegevens op het nauwkeurige niveau van bevolkingskernen te kunnen publiceren moet gebruik worden gemaakt van integrale waarnemingen.
De gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit de Basisregistratie Personen (BRP), het CBS Woningregister (2001 tm 2012), De Basis registratie Adressen en Gebouwen (met ingang van 1 januari 2012), het WOZ-register, het Geografisch basisregister (GBR).

3.1 Presentatie gepubliceerde cijfers

Cijfers over aantallen zijn afgerond op vijftallen. 
Vanwege het voorkomen van onthulling in combinatie met andere CBS publicaties worden geen gegevens opgenomen wanneer van een onderwerp minder dan 5 gemeten zijn. Om redenen van striktere geheimhouding kunnen additionele regels zijn toegepast. Daardoor kunnen gegevens bij zeer kleine kernen als onderdrukt worden weergegeven.

Onderdrukte gegevens worden weergegeven met -99997.

Het peilmoment van de gegevens is 1 januari 2021, tenzij anders aangegeven.
Een aantal gegevens zoals inwoners, leeftijdsklassen, migratiesaldo, geboorteoverschot, huishoudenssamenstelling, woningen en de nabijheid van een aantal voorzieningen worden ook voor oudere jaren weergegeven.

3.2 Kenmerken bevolkingskernen

Onderstaand wordt bij een onderwerp zowel de kolomnaam als de eenheid aangegeven 
Bijvoorbeeld bij [aantal_inwoners, aantal] betreft de tekst aantal_inwoners de naamgeving van de kolom in het Geopackage formaat en ‘aantal’ de eenheid waarin gepubliceerd wordt.

Bevolkingskernen [kernnummer, code]

Een bevolkingskern bestaat uit aaneengesloten bebouwd gebied met woongebied als kern. De afbakening houdt zich niet aan administratieve grenzen als gemeenten of wijken. Zo maken de bebouwde gebieden van onder andere Rijswijk (ZH), Den Haag, Voorburg, Loosduinen en Delft onderdeel uit van de kern Groot – ’s-Gravenhage.

Naamgeving [naam_2021, tekst]

Naamgeving volgens weergave op de topografische kaart 1:25.000. Een eventuele Friese naamgeving is tussen haken toegevoegd. Wanneer meerdere dezelfde kernnamen in deze kaart voorkomen wordt ook de provincie vermeld. Bij meerdere voorkomens van dezelfde naam binnen een provincie wordt een naastgelegen grotere kern vermeld.

Geometrische lokalisering

Het zwaartepunt van de bevolking van een bevolkingskern wordt weergegeven als een punt en volgt uit het gemiddelde van de coördinaten volgens Rijksdriehoeksmeting van de adreslocatie van alle hoofdadressen binnen de kern per 1 januari 2021.
Aangezien de vorm van sommige kernen grillig is, kan het zwaartepunt zich buiten de omgrenzing van de bevolkingskern bevinden.

Rijksdriehoeksmeting
Binnen het stelsel van Rijksdriehoeksmeting wordt de x-coördinaat weergegeven met een waarde tussen 0 en 280 kilometer. De y-coördinaat wordt weergegeven met een waarde tussen 300 en 630 kilometer.

X-coördinaat [x_kern, meter]

X-coördinaat van het zwaartepunt van de bevolkingskern, weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.

Y-coördinaat [y_kern, meter]

Y-coördinaat van het zwaartepunt van de bevolkingskern, weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.

Provincie[provincie, tekst]

De provincie waarin de kern gelegen is of waarin het overgrote deel van de kern gelegen is.
Een aantal bevolkingskernen - 27 in totaal – strekken zich meer dan 0,1 hectare uit over de grenzen van twee provincies. Deze kernen zijn toegedeeld aan de provincie waarin het grootste deel van het oppervlak ligt. 
Van deze 27 kernen liggen er 17 voor 95 procent of meer van het oppervlak binnen één provincie.
Deze 17 kernen zijn - naar aflopende grootte: Groot-Groningen, Veenendaal, Meppel, Leek, Uithoorn, Hillegom/Beinsdorp, Lemmer, Surhuisterveen (Surhûsterfean), Hoevelaken, Schoonhoven, Mook/Molenhoek, Bennebroek/Zwaanshoek, Vollenhove (O.), Kuinre, Terwolde-De Scherpenhof, Polsbroek en Bisselt.

Kernen voor minder dan 95 procent binnen een provincie gelegen worden aan de volgende provincies toegekend;
aan Groningen de kern Jipsingboermussel (94 procent), Musselkanaal Stadskanaal-de Heggerank (94 procent), De Wilp (92 procent) en Stadskanaal (81 procent);
aan Drenthe de kern Paterswolde-Noord (91 procent);
aan Overijssel de kern Steenenkamer/De Hoven (57 procent);
aan Utrecht de kern Vreeland-Sluisje (52 procent)
aan Noord-Holland de kernen Laren(NH.)/Blaricum (93 procent) en Vogelenzang (91 procent);
aan Zuid-Holland de kern Lisse/Lisserbroek (87 procent).

Code bevolkingskerngrootteklasse [grootteklasse, code]

Op grond van het inwonertal is aan elke bevolkingskern een grootteklasse toegekend.
De volgende klassenindeling is gehanteerd:
BKGR01: minder dan 500 inwoners; zeer kleine landelijke kern
BKGR02: 500 tot 1 000 inwoners; kleine landelijke kern
BKGR03: 1 000 tot 2 000 inwoners; middelgrote landelijke kern
BKGR04: 2 000 tot 5 000 inwoners; grote landelijke kern
BKGR05: 5 000 tot 10 000 inwoners; zeer grote landelijke kern
BKGR06: 10 000 tot 20 000 inwoners; zeer kleine stedelijke centra
BKGR07: 20 000 tot 50 000 inwoners; kleine stedelijke centra
BKGR08: 50 000 tot 100 000 inwoners; middelgrote stedelijke centra
BKGR09: 100 000 tot 200 000 inwoners; grote stedelijke centra
BKGR10: 200 000 tot 500 000 inwoners; sterk grote stedelijke centra
BKGR11: 500 000 tot 1 000 000 inwoners; zeer sterk grote stedelijke centra
BKGR12: 1 000 000 of meer inwoners; meest grote stedelijke centra

3.3 Bevolking

In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont in het bevolkingsregister van de woongemeente opgenomen. Personen voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Niet opgenomen zijn illegaal in Nederland verblijvende personen en personen waarvoor uitzonderingsregels gelden, bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen.

Aantal inwoners

Inwoners totaal [aantal_inwoners, aantal]

Het aantal inwoners op 1 januari. 

Vrouwen totaal [aantal_vrouwen, aantal]

Het aantal vrouwen op 1 januari.

Mannen totaal [aantal_mannen, aantal]

Het aantal mannen op 1 januari.

Aantal inwoners, ingedeeld naar leeftijdsklassen

Inwoners tot 15 jaar [aantal_inwoners_0_tot_15_jaar, aantal]

Het aantal inwoners jonger dan 15 jaar op 1 januari.

Inwoners van 15 tot 25 jaar [aantal_inwoners_15_tot_25_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 15 tot 45 jaar op 1 januari.

Inwoners van 25 tot 45 jaar [aantal_inwoners_25_tot_45_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 20 tot 45 jaar op 1 januari.

Inwoners van 45 tot 65 jaar [aantal_inwoners_45_tot_65_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari.

Inwoners van 65 tot 75 jaar [aantal_inwoners_65_tot_75_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 65 tot 75 jaar op 1 januari.

Inwoners van 75 jaar of ouder [aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder, aantal]

Het aantal inwoners van 75 jaar of ouder op 1 januari.

Herkomstindeling

Het CBS heeft een nieuwe herkomstindeling ontwikkeld die ook bij bevolkingskernen 2021 wordt toegepast. De herkomstindeling is een kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.

De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. 
De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.

Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst [inwoners_ned_geboren_ned_herkomst, aantal]

Aantal inwoners geboren in Nederland en van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.

Geboren in Nederland met een Europese herkomst (excl. Nederland) [inwoners_ned_geboren_ov_europese_herkomst, aantal]

Aantal inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder in Europa (exclusief Nederland) is geboren.

Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa [inwoners_ned_geboren_buiten_europese_herkomst, aantal]

Aantal inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder buiten Europa is geboren, in een van de landen van Afrika, Azië, Amerika of Oceanië.

Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst (excl. Nederland) [inwoners_ov_europa_geboren, aantal]

Aandeel inwoners geboren in een van de Europese landen buiten Nederland.

Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa [inwoners_buiten_europa_geboren, aantal]

Aantal inwoners geboren in een van de landen van Afrika, Amerika, Azië of Oceanië.

Huishoudens

Het aantal particuliere huishoudens op 1 januari. 
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). 
De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.

Huishoudens totaal [aantal_part_huishoudens, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens 

Eenpersoonshuishoudens [aantal_eenpersoonshuishoudens, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens bestaande uit één inwoner.

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen [aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind, aantal]

Het aantal particuliere meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens.

Eenouderhuishoudens [aantal_eenouderhuishoudens, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Tweeouder huishoudens [aantal_tweeouderhuishoudens, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden).

Gemiddelde huishoudgrootte [gemiddelde_huishoudensgrootte, aantal]

Het aantal in particuliere huishoudens levende inwoners gedeeld door het aantal particuliere huishoudens. Afgerond op één decimaal.

3.4 Wonen

Woning

Het totale aantal woningen op 1 januari 2021.

Woningvoorraad wordt afgeleid uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.

Woningen [aantal_woningen_BAG, aantal]

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Niet bewoonde woningen [aantal_niet_bewoonde_woningen, aantal]

Niet bewoonde woningen. Woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Woningen naar type

Een woning heeft het type meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Eengezinswoningen [aantal_eengezins_woningen, aantal]

Elke woning die tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande woningen, aaneen gebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.

Meergezinswoningen [aantal_meergezins_woningen, aantal]

Voorraad meergezinswoningen op 1 januari. Elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Woningen naar bouwjaar

Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.

Woningen voor 1945 [aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945, aantal]

Aantal woningen gebouwd voor 1945.

Woningen van 1945 tot 1965 [aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1945 en 1964.

Woningen van 1965 tot 1975 [aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1965 en 1974.

Woningen van 1975 tot 1985 [aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1975 en 1984.

Woningen van 1985 tot 1995 [aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1985 en 1994.

Woningen van 1995 tot 2005 [aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1995 en 2004.

Woningen van 2005 tot 2015 [aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 2005 en 2014.

Woningen van 2015 en later [aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 2015 en later.

Woningen naar eigendom

Informatie over huur- en koopwoningen wordt samengesteld uit een koppeling tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Koopwoningen [percentage_koopwoningen, percentage]

Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning.
Het aandeel is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen.

Huurwoningen

Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.

Huurwoningen totaal [percentage_huurwoningen, percentage]

Het aantal huurwoningen als percentage van het totaal aantal woningen.

Huurwoningen in eigendom van woningcorporatie [aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties, aantal]

Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. 
Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie. 
(Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.)

Gemiddelde WOZ-waarde

WOZ = Waardering Onroerende Zaken.
De hier berekende WOZ-waarde het gemiddelde van het aantal BAG-objecten met minimaal een woonfunctie en een toegewezen WOZ-waarde groter dan nul.
Het gemiddelde wordt berekend voor die woningen die koppelen met de volgende twee WOZ-objectcodes:
1. Woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10). Hieronder worden onroerende zaken verstaan die als één geheel gedurende het gehele jaar worden gebruikt om in te wonen. Dit betreft zelfstandige woningen voor één- of meerpersoonshuishoudens waarin geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden of in ieder geval geen aan het object zichtbare bedrijfsmatige activiteiten.
2. Woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11). Dit zijn onroerende zaken die in hoofdzaak voor wonen worden gebruikt en waarin de bewoner tevens in het kader van een zelfstandig beroep of bedrijf activiteiten verricht.
De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Waardering Onroerende Zaken. Het betreft voorlopige cijfers. Het aantal objecten met een vastgestelde WOZ-waarde kan daarmee verschillen met de definitieve cijfers.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen [gemiddelde_woz_waarde_woning, Euro]

De gemiddelde voorlopige waarde van alle woningen met een bekende WOZ-waarde. Onroerende goederen worden tegenwoordig getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

[gemiddelde_woz_waarde_koopwoning, Euro]

De gemiddelde voorlopige waarde van alle koopwoningen met een bekende WOZ-waarde.
Koopwoningen zijn woningen in eigendom van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning.

[gemiddelde_woz_waarde_huurwoning, Euro]

De gemiddelde voorlopige waarde van alle huurwoningen met een bekende WOZ-waarde.
Huurwoningen zijn woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.

3.5 Sociale zekerheid

Inwoners met WW, Bijstand en/of Arbeidsongeschiktheidsuitkering [aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft, aantal]

Inwoners die een WW-uitkering ontvangen, een bijstand- of bijstand gerelateerde uitkering dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om uitkeringen aan inwoners tot de AOW-leeftijd. Een persoon die meerdere type uitkeringen ontvangt wordt éénmalig geteld.

Werkloosheidwet

De werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Bijstand en bijstand gerelateerde uitkering

De Participatiewet vervangt met ingang van 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).
De wet regelt in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het verlenen van bijstand door gemeenten voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen.
Werk gaat voor inkomen: oogmerk van de wet is om mensen met of zonder arbeidsbeperking op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten.
De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid.

Arbeidsongeschiktheid

Inwoners die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).
De wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) heeft als doel om mensen in loondienst te verzekeren van een loon vervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. 
Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden en een opleiding of studie volgen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de 'oude' Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De 'oude' Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.

De werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zo opgezet dat een persoon gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken. De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De IVA regelt een loon vervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.

3.6 Voorzieningen

Gezondheid en welzijn

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk [dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg. Een huisartsenpraktijk is een pand of ruimte waarin één of meer huisartsen (samen)werken. De afstand tot dependances wordt meegewogen.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 1 kilometer [huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer [huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 5 kilometer [huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis excl. Buitenpolikliniek [dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg. Een buitenpolikliniek valt buiten deze beschikbaarheid berekening. 
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 5 kilometer [ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek valt buiten deze beschikbaarheid berekening.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 10 kilometer [ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek valt buiten deze beschikbaarheid berekening.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer [ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek valt buiten deze beschikbaarheid berekening.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis incl. buitenpolikliniek [dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg. Een buitenpolikliniek wordt bij deze bepaling meegerekend.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 5 kilometer [ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek wordt bij deze bepaling meegerekend.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 10 kilometer [ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek wordt bij deze bepaling meegerekend.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer [ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Een buitenpolikliniek wordt bij deze bepaling meegerekend.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpost [dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost van alle inwoners van een gebied, berekend over de weg. 
Een huisartsenpost is een plaats waar huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst. De afstand van een woonadres tot een van de huisartsenposten in een cluster van wisseldiensten is het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsenposten binnen dat cluster.

Afstand tot dichtstbijzijnde apotheek [dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek of apotheekhoudende huisarts van alle inwoners van en gebied, berekend over de weg.

Detailhandel

Afstand tot dichtstbijzijnde grote supermarkt [dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de weg.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal grote supermarkten binnen 1 kilometer [grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal grote supermarkten binnen 3 kilometer [grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal grote supermarkten binnen 5 kilometer [grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Afstand tot dichtstbijzijnde overige dagelijkse levensmiddelen [dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen, berekend over de weg.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer [winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer [winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer [winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Afstand tot dichtstbijzijnde warenhuis [dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde koopwarenhuis, berekend over de weg.

Aantal warenhuizen binnen 5 kilometer [warenhuis_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal warenhuizen binnen 10 kilometer [warenhuis_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal warenhuizen binnen 20 kilometer [warenhuis_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Horeca

Afstand tot dichtstbijzijnde café [dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub of partycentrum, berekend over de weg.

Aantal cafés binnen 1 kilometer [cafe_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafés binnen 3 kilometer [cafe_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafés binnen 5 kilometer [cafe_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde cafetaria [dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde cafetaria, fastfoodrestaurant, grillroom/shoarmazaak, lunchroom, pannenkoekenhuis of ijssalon, berekend over de weg.

Aantal cafetaria's binnen 1 kilometer [cafetaria_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafetaria's binnen 3 kilometer [cafetaria_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafetaria's binnen 5 kilometer [cafetaria_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde restaurant [dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde restaurant, café-restaurant of afhaal/thuisbezorging, berekend over de weg.

Aantal restaurants binnen 1 kilometer [restaurant_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal restaurants binnen 3 kilometer [restaurant_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal restaurants binnen 5 kilometer [restaurant_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde hotel [dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde hotel, berekend over de weg.

Aantal hotels binnen 5 kilometer [hotel_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal hotels binnen 10 kilometer [hotel_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal hotels binnen 20 kilometer [hotel_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Kindopvang

Afstand tot dichtstbijzijnde kinderdagverblijf [dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 1 kilometer [kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer [kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer [kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Afstand tot dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang [dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang, berekend over de weg. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 1 kilometer [buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 3 kilometer [buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 5 kilometer buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Onderwijs

Basisonderwijs

Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.
In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als officiële vestigingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar.
De vermelding bij het jaar 2016 is het schooljaar 2016/'17.
De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestigingen van basisscholen.

Afstand tot dichtstbijzijnde basisschool [dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde basisschool, berekend over de weg.

Aantal basisscholen binnen 1 kilometer [basisonderwijs_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal basisscholen binnen 3 kilometer [basisonderwijs_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal basisscholen binnen 5 kilometer [basisonderwijs_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde voortgezet onderwijs [dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde VMBO, HAVO of VWO school, berekend over de weg.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 3 kilometer [voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 5 kilometer [voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 10 kilometer [voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Vrije tijd en cultuur

Afstand tot museum [dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde museum van alle inwoners in een gebied, berekend over de weg.

Aantal musea binnen 5 kilometer [museum_gemiddeld_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal musea binnen 10 kilometer [museum_gemiddeld_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal musea binnen 20 kilometer [museum_gemiddeld_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie podiumkunsten [dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde locaties van schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia, berekend over de weg. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 5 kilometer [theater_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 10 kilometer [theater_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 20 kilometer [theater_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Afstand tot dichtstbijzijnde bibliotheek [dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, berekend over de weg.
Bibliotheken en hun vestigingen zoals deze zijn opgenomen in de database G!DS. Opgenomen zijn de vestigingen en de servicepunten. De miniservicepunten, zelfbedieningsbibliotheken en de bibliobussen zijn niet opgenomen.
Een vestiging voldoet aan de volgende criteria: minimaal 15 uur per week open, digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod, vraagbemiddeling, culturele/literaire activiteiten, aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en- marketingbeleid en studiemogelijkheden.
Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau: is minimaal 4 uur per week open, biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod en voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).

Afstand tot dichtstbijzijnde bioscoop [dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bioscoop, berekend over de weg.

Aantal bioscopen binnen 5 kilometer [bioscoop_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal bioscopen binnen 10 kilometer [bioscoop_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal bioscopen binnen 20 kilometer [bioscoop_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde attractiepark [dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde pretpark, dierentuin of binnenspeeltuin, berekend over de weg.

Aantal attractieparken binnen 10 kilometer [attractiepark_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal attractieparken binnen 20 kilometer [attractiepark_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal attractieparken binnen 50 kilometer [attractiepark_aantal_binnen_50_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 50 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde kunstijsbaan [dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde schaatsbaan van kunstijs, geopend tijdens het winterseizoen, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde zwembad [dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde zwembad, berekend over de weg.
Het zwembad moet voldoen aan de volgende criteria: er is een gebouw aanwezig, de activiteiten zijn commercieel opgezet, en het is het hele jaar openbaar toegankelijk voor minimaal drie dagen per week.

Verkeer en vervoer

Afstand tot dichtstbijzijnde treinstation [dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde treinstation, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde belangrijk overstapstation [dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde belangrijke overstapstation, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde oprit hoofdverkeersweg [dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde oprit van een rijks- of provinciale weg, berekend over de weg.
Toegang tot een rijks- of provinciale weg. Als uitgangspunt voor de opritten is het Nationale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gebruikt.

Veiligheid

Afstand tot dichtstbijzijnde brandweerkazerne [dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde brandweerkazerne, berekend over de weg. Exclusief locaties van blusboten.

3.7 Oppervlakte

Totale oppervlakte land, inclusief binnenwater smaller dan zes meter. Wateren breder dan 6 meter geldt als binnenwater als het geen onderdeel uitmaakt van de Waddenzee, Noordzee, Oosterschelde, Westerschelde of IJsselmeer. Het landoppervlak in het Bestand Bodemgebruik wordt berekend aan de hand van de land-watergrenzen uit de topografische kaartbladen van de Basisregistratie Topografie, schaal 1:10.000 van het Kadaster. 
De oppervlaktecijfers land en water zijn afgeleid uit het Bestand Bodemgebruik 2017 van het CBS.

Oppervlakte land [opp_land_ha, hectare]

Oppervlakte land gelegen binnen de bevolkingskernen

Oppervlakte water [opp_water_ha, hectare]

Oppervlakte binnenwater gelegen binnen de bevolkingskernen

3.8 Dichtheid

Het CBS gebruikt de Omgevingsadressendichtheid (OAD) ter bepaling van de mate van concentratie van menselijke activiteit - wonen, winkelen en werken. 
De OAD wordt berekend met behulp van alle hoofdadressen in Nederland. De OAD van een adres is gedefinieerd als het aantal adressen binnen een straal van één kilometer rondom dat adres, gedeeld door het oppervlakte van de cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer.
In de praktijk wordt de waarde van de OAD per vierkant van 500 bij 500 meter berekend en toegekend aan alle hoofdadressen gelegen in dit vierkant.
Met ingang van 2015 wordt de OAD afgeleid van het aantal in gebruik zijnde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen uit de BAG. 

Mate van stedelijkheid is een categorisering van de Omgevingsadressendichtheid. Er zijn vijf stedelijkheidsklassen.

Omgevingsadressendichtheid [omgevingsadressendichtheid, adressen per km2]

Het gemiddeld aantal adressen per km2 binnen een straal van één kilometer rond een adres.

Stedelijkheid [stedelijkheid, code]

De mate van stedelijkheid is een categorisering van de OAD.
1. Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer adressen/km2).
2. Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500 adressen/km2).
3. Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500 adressen/km2).
4. Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000 adressen/km2).
5. Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen/km2).

3.9 Gegevens 2001

De volgende gegevens per 1 januari 2001 zijn ingewonnen binnen de contouren van de bevolkingskernen 2021.

 • Inwoners totaal
 • Woningen CBS Woningregister totaal

Inwoners totaal [aantal_inwoners_2001, aantal]

Het aantal inwoners op 1 januari 2001.

Woningen [aantal_woningen_CBSWRG_2001, aantal]

Sommatie van het totaal aantal woningen en capaciteit wooneenheden volgens het Woningregister van het CBS op 1 januari 2001, zowel bewoond als onbewoond.

Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. Om als woning te worden geclassificeerd moet een gebouw voldoen aan vier criteria:

 1. Het dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het geschikt is voor particuliere bewoning.
 2. Het dient een eigen toegangsdeur te hebben, die direct vanaf de openbare weg of via een gemeenschappelijke ruimte als een portiek, galerij, trappenhuis of corridor toegang biedt tot de woonruimte.
 3. Het dient ten minste 14 vierkante meter aan verblijfsruimte te bevatten. 
  De verblijfsruimte wordt tussen de muren gemeten en is de in de woning gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen onder meer de keuken, woonkamer(s), slaapkamer(s) en werk- en hobbykamer(s). Niet tot de verblijfsruimte behoren de verkeersruimte, toiletruimte, badruimte, bergruimte en technische ruimte.
 4. Het dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting die is bestemd voor bereiding van complete maaltijden.

De zogenoemde bedrijfswoningen vormen een specifieke groep. Deze zijn volgens de bouw bestemd voor zowel bewoning door een particulier huishouden als voor de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf.
Er zijn twee soorten bedrijfswoningen: boerderijen of tuinderswoningen en woningen met winkel en/of werkplaats. Het tweede en het vierde criterium voor woningen zijn aangepast aan enkele specifieke eigenschappen van bedrijfswoningen. Naast de bouwtechnische criteria kan er ook sprake zijn van een juridisch criterium.

Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden waarbij een keukeninrichting, die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden, en/of een toilet ontbreekt. Deze ruimte is gelegen in een gebouw dat deze gemeenschappelijke voorzieningen bevat.

3.10 Gegevens 2011

De volgende gegevens per 1 januari 2011 zijn ingewonnen binnen de contouren van de bevolkingskernen 2021.

 • Inwoners totaal
 • Vrouwen
 • Mannen
 • Inwoners leeftijdscategorieën
 • Huishoudens totaal
 • Huishoudtypen
 • Woningen CBS Woningregister totaal
 • Afstand tot voorzieningen Gezondheid en welzijn, Horeca, Detailhandel, Kinderopvang, Onderwijs, Cultuur, Verkeer en vervoer.
  Van de voorzieningen bibliotheek en brandweerkazerne zijn geen gegevens beschikbaar per 1 januari 2011, de nabijheid hiervan wordt per 1 januari 2012 afgeleid. 

Inwoners totaal [aantal_inwoners_2011, aantal]

Het aantal inwoners op 1 januari 2011. 

Vrouwen totaal [aantal_vrouwen_2011, aantal]

Het aantal vrouwen op 1 januari 2011.

Mannen totaal [aantal_mannen_2011, aantal]

Het aantal mannen op 1 januari 2011.

Aantal inwoners 2011, ingedeeld naar leeftijdsklassen

Inwoners tot 15 jaar [aantal_inwoners_0_tot_15_jaar_2011, aantal]

Het aantal inwoners jonger dan 15 jaar op 1 januari 2011.

Inwoners van 15 tot 25 jaar [aantal_inwoners_15_tot_25_jaar_2011, aantal]

Het aantal inwoners van 15 tot 45 jaar op 1 januari 2011.

Inwoners van 25 tot 45 jaar [aantal_inwoners_25_tot_45_jaar_2011, aantal]

Het aantal inwoners van 20 tot 45 jaar op 1 januari 2011.

Inwoners van 45 tot 65 jaar [aantal_inwoners_45_tot_65_jaar_2011, aantal]

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari 2011.

Inwoners van 65 tot 75 jaar [aantal_inwoners_65_tot_75_jaar_2011, aantal]

Het aantal inwoners van 65 tot 75 jaar op 1 januari 2011.

Inwoners van 75 jaar of ouder [aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder_2011, aantal]

Het aantal inwoners van 75 jaar of ouder op 1 januari 2011.

Huishoudens 2011

Het aantal particuliere huishoudens op 1 januari 2011, woonachtig binnen contouren van bevolkingskernen 2021. 
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). 
De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.

Huishoudens totaal [aantal_part_huishoudens_2011, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens op 1 januari 2011.

Eenpersoonshuishoudens [aantal_eenpersoonshuishoudens_2011, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens bestaande uit één inwoner op 1 januari 2011.

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen [aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind_2011, aantal]

Het aantal particuliere meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens op 1 januari 2011.

Eenouderhuishoudens [aantal_eenouderhuishoudens_2011, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen op 1 januari 2011.

Tweeouder huishoudens [aantal_tweeouderhuishoudens_2011, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden) op 1 januari 2011.

Gemiddelde huishoudgrootte [gemiddelde_huishoudensgrootte_2011, aantal]

Het aantal in particuliere huishoudens levende inwoners gedeeld door het aantal particuliere huishoudens op 1 januari 2011. Afgerond op één decimaal.

Woning 2011

Woningen en wooneenheden [aantal_woningen_CBSWRG_2011, aantal]

Sommatie van het totaal aantal woningen en wooneenheden volgens het Woningregister van het CBS op 1 januari 2011, zowel bewoond als onbewoond.

Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. Om als woning te worden geclassificeerd moet een gebouw voldoen aan vier criteria:

 1. Het dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het geschikt is voor particuliere bewoning.
 2. Het dient een eigen toegangsdeur te hebben, die direct vanaf de openbare weg of via een gemeenschappelijke ruimte als een portiek, galerij, trappenhuis of corridor toegang biedt tot de woonruimte.
 3. Het dient ten minste 14 vierkante meter aan verblijfsruimte te bevatten.
  De verblijfsruimte wordt tussen de muren gemeten en is de in de woning gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen onder meer de keuken, woonkamer(s), slaapkamer(s) en werk- en hobbykamer(s). Niet tot de verblijfsruimte behoren de verkeersruimte, toiletruimte, badruimte, bergruimte en technische ruimte.
 4. Het dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting die is bestemd voor bereiding van complete maaltijden.
  De zogenoemde bedrijfswoningen vormen een specifieke groep. Deze zijn volgens de bouw bestemd voor zowel bewoning door een particulier huishouden als voor de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf.
  Er zijn twee soorten bedrijfswoningen: boerderijen of tuinderswoningen en woningen met winkel en/of werkplaats. Het tweede en het vierde criterium voor woningen zijn aangepast aan enkele specifieke eigenschappen van bedrijfswoningen. Naast de bouwtechnische criteria kan er ook sprake zijn van een juridisch criterium.

Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat,
vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden waarbij een keukeninrichting, die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden, en/of een toilet ontbreekt. Deze ruimte is gelegen in een gebouw dat deze gemeenschappelijke voorzieningen bevat.

Voorzieningen 2011

Gezondheid en Welzijn 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk [dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg. Een huisartsenpraktijk is een pand of ruimte waarin één of meer huisartsen (samen)werken. De afstand tot dependances wordt meegewogen.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis incl. buitenpolikliniek [dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg. Een buitenpolikliniek wordt bij deze bepaling meegerekend.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. 
Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpost [dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost van alle inwoners van een gebied, berekend over de weg. 
Een huisartsenpost is een plaats waar huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst. De afstand van een woonadres tot een van de huisartsenposten in een cluster van wisseldiensten is het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsenposten binnen dat cluster.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde apotheek [dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek of apotheekhoudende huisarts van alle inwoners van en gebied, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Detailhandel 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde grote supermarkt [dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de weg.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde overige dagelijkse levensmiddelen [dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen, berekend over de weg.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde warenhuis [dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde koopwarenhuis, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Horeca 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde café [dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub of partycentrum, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Kindopvang 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde kinderdagverblijf [dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang [dichtstbijz_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang, berekend over de weg. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.
Peildatum 1 januari 2011.

Onderwijs 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde basisschool [dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde basisschool, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Vrije tijd en cultuur 2011

Afstand tot museum [dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde museum van alle inwoners in een gebied, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie podiumkunsten [dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde locaties van schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia, berekend over de weg. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde bioscoop [dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bioscoop, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde zwembad [dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde zwembad, berekend over de weg.
Het zwembad moet voldoen aan de volgende criteria: er is een gebouw aanwezig, de activiteiten zijn commercieel opgezet, en het is het hele jaar openbaar toegankelijk voor minimaal drie dagen per week.
Peildatum 1 januari 2011.

Verkeer en vervoer 2011

Afstand tot dichtstbijzijnde treinstation [dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde treinstation, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde belangrijk overstapstation [dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde belangrijke overstapstation, berekend over de weg.
Peildatum 1 januari 2011.

Afstand tot dichtstbijzijnde oprit hoofdverkeersweg [dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km_2011, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde oprit van een rijks- of provinciale weg, berekend over de weg.
Toegang tot een rijks- of provinciale weg. Als uitgangspunt voor de opritten is het Nationale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gebruikt.
Peildatum 1 januari 2011.

3.11 Gegevens 2012

De volgende gegevens per 1 januari 2012 zijn ingewonnen binnen de contouren van de bevolkingskernen 2021.

 • Woningen CBS Woningregister totaal 
 • Woningen BAG totaal
 • Afstand tot voorzieningen Cultuur en Veiligheid, niet beschikbaar per 2011 

Woning 2012

Het totale aantal woningen en wooneenheden op 1 januari 2012.

De opname 1 januari 2012 is de laatste registratie van woningen en wooneenheden volgens definitie van het CBS Woningregister.
Per 2012 is overgegaan op de registratie van woonfunctie in de BAG. Omdat de definities van woningen in beide registraties verschillen is om de trendbreuk in beeld te brengen deze peildatum toegevoegd met tellingen volgens beide registers. 
De weergegeven aantallen woonfuncties op 1 januari 2012 in de BAG zijn gecorrigeerd voor samenvoegingen van studentenwoningen, afsplitsing van woningen van zorginstellingen en overige latere correcties.

Woningen en wooneenheden Woningregister [aantal_woningen_CBSWRG_2012, aantal]

Sommatie van het totaal aantal woningen en wooneenheden volgens het Woningregister van het CBS op 1 januari 2012, zowel bewoond als onbewoond.

Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. Om als woning te worden geclassificeerd moet een gebouw voldoen aan vier criteria:

 1. Het dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het geschikt is voor particuliere bewoning.
 2. Het dient een eigen toegangsdeur te hebben, die direct vanaf de openbare weg of via een gemeenschappelijke ruimte als een portiek, galerij, trappenhuis of corridor toegang biedt tot de woonruimte.
 3. Het dient ten minste 14 vierkante meter aan verblijfsruimte te bevatten.
  De verblijfsruimte wordt tussen de muren gemeten en is de in de woning gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen onder meer de keuken, woonkamer(s), slaapkamer(s) en werk- en hobbykamer(s). Niet tot de verblijfsruimte behoren de verkeersruimte, toiletruimte, badruimte, bergruimte en technische ruimte.
 4. Het dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting die is bestemd voor bereiding van complete maaltijden.
  De zogenoemde bedrijfswoningen vormen een specifieke groep. Deze zijn volgens de bouw bestemd voor zowel bewoning door een particulier huishouden als voor de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf.
  Er zijn twee soorten bedrijfswoningen: boerderijen of tuinderswoningen en woningen met winkel en/of werkplaats. Het tweede en het vierde criterium voor woningen zijn aangepast aan enkele specifieke eigenschappen van bedrijfswoningen. Naast de bouwtechnische criteria kan er ook sprake zijn van een juridisch criterium.

Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden waarbij een keukeninrichting, die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden, en/of een toilet ontbreekt. Deze ruimte is gelegen in een gebouw dat deze gemeenschappelijke voorzieningen bevat.

Woningen Basisregistratie Adressen en Gebouwen [aantal_woningen_BAG_2012, aantal]

Het totaal aantal woningen op 1 januari 2012. 

Woningvoorraad wordt afgeleid uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.

Voorzieningen 2012

Vrije tijd en cultuur 2012

Afstand tot dichtstbijzijnde bibliotheek  [dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km_2012, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, berekend over de weg.
Bibliotheken en hun vestigingen zoals deze zijn opgenomen in de database G!DS. Opgenomen zijn de vestigingen en de servicepunten. De miniservicepunten, zelfbedieningsbibliotheken en de bibliobussen zijn niet opgenomen.
Een vestiging voldoet aan de volgende criteria: minimaal 15 uur per week open, digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod, vraagbemiddeling, culturele/literaire activiteiten, aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en- marketingbeleid en studiemogelijkheden.
Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau: is minimaal 4 uur per week open, biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod en voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).
Peildatum 1 januari 2012.

Veiligheid 2012

Afstand tot dichtstbijzijnde brandweerkazerne [dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km_2012, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde brandweerkazerne, berekend over de weg. Exclusief locaties van blusboten.
Peildatum 1 januari 2012.

3.12 Meerjarige gegevens

Geboorteoverschot

Het aantal levendgeboren kinderen verminderd met het aantal overledenen.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. 
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woonlocatie en niet naar de locatie van geboorte.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woonlocatie.

Een negatieve waarde ongelijk -99997 betekent meer afname door overlijden dan toename door geboorten.

Geboorteoverschot 2001-2010 [geboorteoverschot_2001_2010, aantal]

Het aantal levendgeboren kinderen gedurende de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2010 verminderd met het aantal overledenen in deze periode.

Geboorteoverschot 2011-2020 [geboorteoverschot _2011_2020, aantal]

Het aantal levendgeboren kinderen gedurende de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2020 verminderd met het aantal overledenen in deze periode.

Migratiesaldo

Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen inclusief het saldo van de administratieve correcties (administratieve opnemingen verminderd met administratieve afvoeringen).

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers en saldo overige correcties:
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
 • administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
 • administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Een negatieve waarde ongelijk -99997 betekent meer afname door emigratie dan toename door immigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.

Migratiesaldo 2001-2010 [migratie_saldo_2001_2010, aantal]

Het aantal personen die zich in Nederland vestigen verminderd inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen in de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2010, inclusief het saldo van de administratieve correcties.

Migratiesaldo 2011-2020 [migratie_saldo_2011_2020, aantal]

Het aantal personen die zich in Nederland vestigen verminderd inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen gedurende de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2020, inclusief het saldo van de administratieve correcties.

4. Voorwaarden en recht gebruik

De gebruiker van de digitale bestanden bevolkingskernen is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:

 • Alle rechten op de digitale bestanden bevolkingskernen berusten te allen tijde bij het CBS.
 • Het gebruik van geometrie van bevolkingskernen en postcodes met aangekoppelde cijfers van het CBS is zonder kosten.
 • Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Bevolkingskernen 2021 is bronvermelding verplicht.
 • Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de bevolkingskernen te worden vermeld: © CBS.

Het CBS publiceert meer geografische data, onder andere de wijk en buurtindeling, vierkantstatistieken, postcodestatistieken en het bestand Bodemgebruik. U kunt deze data vinden via de algemene ontsluitingspagina “Geografische data” 

Documentatie