Auteur: Frank Notten en Sjoerd Hooijmaaijers
Corona en de horeca

1. Inleiding

Net als in veel andere landen was de horeca in Nederland veruit de sterkst getroffen bedrijfstak in de coronacrisis van 2020 en 2021. Zowel tussen 15 maart en 1 juni  2020 als tussen 14 oktober 2020 en 5 juni 2021 moesten restaurants en cafés de deuren grotendeels sluiten om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast werden in periodes waarin de lockdown niet van kracht was vroegere sluitingstijden gehanteerd, en konden door reisbeperkingen en afstandsmaatregelen minder klanten worden binnengelaten.

Al deze beperkingen zorgden ervoor dat van alle bedrijfstakken in de Nederlandse economie in 2020 de horeca met 40,6 procent het sterkst kromp. In dit artikel wordt in kaart gebracht wat er achter dit macro-cijfer schuilgaat: op wie was de invloed van de coronamaatregelen in de horeca het grootst en wat waren de verschillen tussen beide lockdowns. Het artikel sluit af met een analyse van de effecten van de lockdowns op toeleveranciers aan de horeca en afnemers van horecadiensten.

1.1 Toegevoegde waarde bedrijfstakken, 2020
 volumeverandering t.o.v. een jaar eerder (%-volumeverandering t.o.v. een jaar eerder)
Horeca-40,6
Cultuur, recreatie, overige diensten-24,7
Delfstoffenwinning-23,3
Verhuur en overige zakelijke diensten-14,9
Vervoer en opslag-14,6
Gezondheids- en welzijnszorg-4,7
Onderwijs-3,2
Industrie-2,6
Waterbedrijven en afvalbeheer-1,9
Bouwnijverheid-0,8
Informatie en communicatie-0,8
Handel0
Landbouw, bosbouw en visserij0,4
Financi�le dienstverlening0,4
Specialistische zakelijke diensten0,9
Verhuur en handel van onroerend goed2,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten3,3
Energievoorziening4

CoronamaatregelenDe coronamaatregelen in de horeca op een rij