Van leerladder naar onderwijswaaier

Verkenning CBS naar alternatieven laag – middelbaar – hoog

Over deze publicatie

Voor het beschrijven van het onderwijsniveau van de bevolking wordt veelal de indeling laag - middelbaar - hoog gebruikt. Het gebruik van deze terminologie zou er toe kunnen bijdragen dat de ene opleiding minder waard wordt gevonden dan de andere. Eerder heeft het CBS al onderzocht of de indeling in praktisch- en theoretisch opgeleiden een bruikbaar alternatief zou kunnen zijn. In aanvulling op dit onderzoek heeft het CBS nu meerdere alternatieven onderzocht en deze aan de hand van vijf criteria beoordeeld. Het gaat daarbij om de vraag of het alternatief een hiërarchie kent, hoe de aansluiting is met de internationale standaard onderwijsindeling (ISCED), hoe herkenbaar het alternatief is, hoe toepasbaar/bruikbaar en of sprake is van een structuurwijziging van de nationale standaard onderwijsindeling (SOI). Om de alternatieven goed te kunnen beoordelen is voorafgaand het Nederlandse onderwijsstelsel en de gangbare terminologie besproken. Ook is bekeken hoe het onderwijsstelsel in andere landen is vormgegeven en wat de daar gangbare terminologie is.