Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

Over deze publicatie

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Afgelopen jaren ontvingen Wlz- en voorheen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten, afschrijvingen en huur gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2022 wordt de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.

Samenvatting

Afgelopen jaren ontvingen Wlz- en voorheen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden financiële lasten (waaronder rentelasten), afschrijvingen en kosten van huur en lease van kapitaalgoederen gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. In combinatie met prestatiebekostiging loopt een zorginstelling hierdoor het risico dat kapitaallasten niet volledig worden gedekt als niet 100 procent van de geplande omzet wordt gehaald. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. In dit rapport wordt de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten. Verder wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.

De rentepercentages waarvoor Wlz-zorginstellingen langlopende leningen afsluiten verschillen sterk. Van 2012 tot en met 2018 was de spreiding lager. Vanaf 2019 neemt de spreiding weer een jaar toe. Vervolgens blijft de spreiding in 2020 en 2021 ongeveer even groot, om in 2022 weer toe te nemen. Voor leningen afgesloten in 2022 was de rente behorende bij de 1e decielgroep 0,15 procent en die bij de 9e decielgroep 4,01 procent.

De mediane rente waarvoor zorginstellingen leningen hebben afgesloten ligt voor de jaren na 2004 dicht bij de kapitaalmarktrente van de jongste tienjarige staatslening. In de jaren na 2006 wordt de afstand tussen de afgesloten rentepercentages en de kapitaalmarktrente  steeds iets groter. Hierbij liggen vanaf 2011 voor alle sectoren de afgesloten rentepercentages boven de kapitaalmarktrente. De mediane rentepercentages voor de verschillende sectoren van de Wlz-zorginstellingen liggen dicht bij elkaar. Er is een mogelijke relatie met de grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten. Zo is zichtbaar dat vanaf 2016 de kleine zorgconcerns, en de zorgconcerns met een omvang bedrijfsopbrengsten van 50 tot 100 miljoen euro, voor de meeste jaren hogere rentes hebben afgesloten dan de overige zorgconcerns.

In dit onderzoek is tevens gekeken naar de invloed van de looptijd in jaren van de lening op het afgesloten rentepercentage. De gemiddelde rente voor Wlz-zorginstellingen voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar bedraagt 1,63 procent en stijgt vervolgens mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen tot een rente van 2,88 procent voor leningen met een looptijd van 40 jaar of hoger. De gemiddelde rente voor leningen met een looptijd minder dan 5 jaar ligt hoger dan de gemiddelde rente van leningen met looptijd van 5 tot 10 jaar. Bij de GGZ en de VVT stijgt het rentepercentage mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen. Echter bij de sector GHZ is het gemiddelde rentepercentage van de leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar het laagst. Het aandeel van de leningen met looptijd minder dan 5 jaar in de totale restschuld voor alle sectoren is echter maar heel beperkt.

De populatie in dit onderzoek bestaat uit zorgconcerns die als hoofdactiviteit Geestelijke Gezondheidszorg met overnachting (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleeghuis- en Verzorgingshuiszorg (V&V) hebben en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de Wlz; de Wlz-zorginstellingen. De Wlz-zorginstellingen uit de steekproef hebben gezamenlijk 35,4 miljard euro aan totale bedrijfsopbrengsten en vertegenwoordigen daarmee 88,2 procent van de totale bedrijfsopbrengsten van alle zorginstellingen met eerder genoemde hoofdactiviteiten.

1. Inleiding

Voor de beleidsontwikkeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er behoefte aan inzicht in de ontwikkeling, over de afgelopen vijfentwintig jaar, van de werkelijke rentelasten van zorginstellingen die geheel of grotendeels gefinancierd worden vanuit de Wlz.

Aanleiding voor deze vraag is de afschaffing van het zogenaamde bouwregime per 1 januari 2009 en de introductie van integrale tarieven inclusief kapitaallasten per 1<nobr> januari</nobr> 2012. Voor de afschrijvingskosten zijn nieuwe termijnen vastgesteld. Voor de vergoeding van de rentelasten moeten nieuwe rentepercentages worden vastgesteld. Voor 2022 wordt gerekend met een rente van 4,65 procent voor zowel de normatieve huisvestingscomponent (NHC) als voor de normatieve inventaris component (NIC)1).

Het ministerie van VWS heeft daarom het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om tabellen en figuren samen te stellen die inzicht geven in de relatie van de door de Wlz-zorginstellingen werkelijk betaalde rente met de algemene kapitaal- en geldmarktrente. Dit rapport is een herhaling van eerdere onderzoeken, waarbij de resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op recente jaarrekeningen van 2022. Het laatste onderzoek was op basis van de jaarrekeningen van 2021.

In dit onderzoek is de ontwikkeling van de rente van langlopende leningen bekeken over de jaren 1998–2022. Deze analyses zijn gebaseerd op de gegevens over leningen die zorgconcerns tot eind 2022 zijn aangegaan. Naast de afgesloten rentepercentages zijn ook de looptijd van de leningen en de grootte van de totale bedrijfsopbrengsten van het zorgconcern in het onderzoek meegenomen. Afzonderlijke analyses zijn uitgevoerd voor de sectoren Geestelijke Gezondheidszorg met overnachting (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleeghuis- en Verzorgingshuiszorg (V&V).

1) NZa, Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg en langdurige zorg - BR/REG-23116a, 2022.

2. Beschrijving van het onderzoek

2.1 Populatie

De populatie in dit onderzoek bestaat uit zorgconcerns die als hoofdactiviteit Geestelijke Gezondheidszorg met overnachting (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleeghuis- en Verzorgingshuiszorg (V&V) hebben en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de Wlz; de Wlz-zorginstellingen. Hierbij moet worden vermeld dat enkele zorgconcerns uit de GGZ-populatie in dit onderzoek geheel of gedeeltelijk Zvw-gefinancierd zijn en dus geen of gedeeltelijk Wlz-financiering ontvangen, maar wel worden meegenomen. De cijfers over de Wlz-zorginstellingen worden vervolgens vergeleken met de cijfers over Thuiszorg (T) en Ziekenhuiszorg (ZKH). Tot de Ziekenhuiszorg (ZKH) behoren de universitaire medische centra (UMC’s), algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen inclusief revalidatie-instellingen.

2.2 Onderzoeksmethode

Voor de berekeningen van de uitkomsten vormen de overzichten van langlopende leningen per zorgconcern uit de jaarrekeningen de basis. Wlz-zorginstellingen zijn conform de regeling jaarverslaggeving verplicht om deze overzichten op te nemen in de jaarrekening. Per lening worden gegevens verstrekt over o.a. werkelijk betaalde rente, hoofdsom, looptijd, restschuld en aflossingen. Het voor dit onderzoek samengestelde bestand met leningengegevens is afkomstig uit de door zorgconcerns gedeponeerde jaarrekeningen bij het CIBG via het portaal DigiMV. Op basis van dit bestand zijn diverse analyses uitgevoerd.

Voor de vergelijking van de gegevens per lening met de uitkomsten uit de statistiek Zorginstellingen van het CBS zijn de individuele leningengegevens per zorginstelling geaggregeerd naar het niveau van het totale zorgconcern. Dit is nodig omdat de gegevens uit de statistiek Zorginstellingen alleen op het niveau van de totale zorgconcerns beschikbaar zijn. De indeling van de individuele leningengegevens van een zorgconcern naar sector en naar grootte van de totale bedrijfsopbrengsten van het zorgconcern volgt uit de koppeling per zorgconcern met de microdata uit de statistiek Zorginstellingen via het Zorgeenhedenregister van het CBS. In dit Zorgeenhedenregister zijn alle zorgconcerns naar hoofdactiviteit ingedeeld in een klasse van de StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008.

2.3 Bronnen

2.3.1 Overzicht langlopende leningen uit jaarrekeningen (CIBG)

Zorginstellingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden uit de Zvw of de Wlz moeten ieder jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. De verantwoordingsgegevens worden door het CIBG verzameld. De Jaarverantwoording bestaat o.a. uit kwantitatieve variabelen in ‘DigiMV’ en een jaarrekening.

De aangeleverde gegevens uit het onderdeel ‘overzicht langlopende leningen’ zijn naar een database overgebracht. In het overzicht langlopende leningen geeft het zorgconcern aan welke leningen gedurende het jaar zijn afgesloten en/of afgelost. Van leningen die in eerdere jaren zijn afgesloten, wordt de datum van afsluiting, het rentepercentage en de resterende looptijd opgegeven. Tussentijdse rentewijzigingen worden meestal direct in het overzicht aangepast. De afsluitingsdatum blijft daarbij in vrijwel alle gevallen ongewijzigd, evenals de (totale) looptijd van de lening.

2.3.2 Gaafgemaakte DigiMV-data (CBS)

Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd en om die reden is bij de statistiek Zorginstellingen overgegaan op een volledige dekking van de beschouwde populaties inclusief privaatgefinancierde zorg. Van de kleine ondernemingen2) worden vanaf 2015 slechts enkele variabelen omtrent werknemers en zelfstandigen gepubliceerd. Verder worden vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet meer in de statistiek zorginstellingen beschreven, maar meegenomen in de statistiek zorgpraktijken bij het onderdeel praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor de GGZ. Hierdoor wordt bij de statistiek Zorginstellingen voor de GGZ vanaf 2015 uitsluitend de populatie GGZ met overnachting gevolgd.

Het CBS heeft vanaf 2006 geaggregeerde statistieken samengesteld over zorginstellingen op basis van DigiMV-data (zie literatuur en bronnen). Waar nodig is de data door het CBS op basis van diverse controles gecorrigeerd en/of aangevuld. Zorginstellingen zonder DigiMV-opgave zijn in de statistiek verwerkt door ophoging van de beschikbare data. Voor 2015 ging dit op basis van het wettelijk budget, vanaf 2015 gaat dit op basis van de banengegevens van de Polisadministratie van de Belastingdienst en het UWV.
Zorginstellingen worden in de DigiMV-data op concernniveau weergegeven. Naast de hoofdactiviteit van het concern worden ook alle nevenactiviteiten meegenomen in de statistische beschrijving. Dit betekent bijvoorbeeld dat een concern dat naast een ziekenhuis ook een klein verpleeghuis heeft, in zijn geheel op basis van hoofdactiviteit als ziekenhuis is getypeerd.

De doelpopulatie van dit rapport bestaat uit zorgconcerns met de volgende klasse van de StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008 uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR):

2.3.2a Aantal zorgconcerns per SBI-klasse, 2022
SBI-klasseHoofdactiviteitAantal
86101 + 86102 + 86103Ziekenhuiszorg (ZKH)82
86104Geestelijke gezondheidszorg met overnachting (GGZ)148
8720 + 87301Gehandicaptenzorg (GHZ)639
8710 + 87302 + 88101Verpleeghuiszorg, Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg (VVT)1.053

Bron: CBS.

Bij de indeling naar sectoren wordt uitgegaan van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) zoals die wordt gehanteerd in de StatLinetabel ‘Zorginstellingen; financiën en personeel naar SBI’ (zie literatuur en bronnen). In deze StatLinetabel wordt verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) als één sector gerekend. Om voor dit rapport toch gegevens voor de V&V enerzijds en de thuiszorg anderzijds te berekenen, is deze sector gesplitst. Voor de splitsing in typering van VVT-concerns naar V&V en T wordt in eerste instantie naar de SBI-typering gekeken. Wanneer het zwaartepunt van de Wlz-declaraties van een V&V-concern bij de thuiszorg lag, wordt deze echter gecorrigeerd naar T. En wanneer het zwaartepunt van de Wlz-declaraties van een thuiszorg-concern bij verpleging en verzorging lag, wordt deze gecorrigeerd naar V&V. In enkele gevallen wordt tevens n.a.v. analyse-uitkomst en/of beschikbare aanvullende brongegevens de typering handmatig aangepast.

2.3.3 Geld- en kapitaalmarktrente (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert op de eigen website diverse reeksen met rentetarieven. Voor dit onderzoek is de Euribor/Aibor (eenmaands, driemaands en twaalfmaands) gebruikt ter vergelijking van de kortlopende rente. Voor vergelijking van de langlopende rente zijn de kapitaalmarktrentes van de ‘jongste tienjarige staatslening’ en de ‘10-jaars Euro Interest Rate Swap’ (IRS) opgenomen. Hiernaast zijn ook de gemiddelde rentes van de korte en middellange staatslening meegenomen.

De Euribor rentetarieven worden in de financiële wereld gebruikt voor het vaststellen van rentes voor allerlei afgeleide producten, zoals hypotheken, leningen, spaarrekeningen en renteswaps. Bij hypotheken, leningen en spaarrekeningen met een korte rentevaste periode, is de hoogte van de bijbehorende rente daardoor nauw verbonden met de rente ontwikkeling van het Euribor tarief met een vaste opslag.

Als maatstaf voor de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage debiteurenrisico (risico dat er niet betaald wordt) bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief. Leningen met hogere risico’s kennen dan een renteopslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag hoger wordt naarmate het debiteurenrisico hoger wordt. Tevens wordt, normaal gesproken, de rente hoger bij een langere looptijd. Ook bij hypotheken en consumptieve leningen is de kapitaalmarktrente belangrijk. Zo bewegen de hypotheekrente en de leenrente bij leningen met een langere renteperiode vaak mee met de kapitaalmarktrente.
De renteswap (Interest Rate Swap of IRS) is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt. Hierbij ruilen partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar. Na het verstrijken van deze tijd worden ze weer teruggenomen, zodat bijvoorbeeld het koersrisico wordt uitgesloten en beide partijen kunnen profiteren van een comparatief voordeel dat een van de partijen geniet. De koper van een renteswap probeert zich tegen (rente)risico’s te beschermen. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. In dit rapport wordt uitgegaan van de 10-jaars Euro Interest Rate Swap.

2.4 Opmerkingen bij de tabellen en figuren

2.4.1 Betekenis jaren in figuren

De in dit onderzoek getoonde overzichten van rentepercentages naar jaren zijn gebaseerd op de overzichten van langlopende leningen uit de jaarrekeningen van het verslagjaar 2022. De jaren verwijzen hierin naar het jaar waarin een lening is afgesloten. Dit jaar komt niet altijd overeen met het jaar waarin het huidige rentetarief is ingegaan. Reden hiervoor is dat in de meeste gevallen de afsluitingsdatum en looptijd bij tussentijdse rentewijzigingen niet worden aangepast in het overzicht.

2.4.2 Bronvermelding

De bronvermelding bij de figuren en tabellen verwijst naar de gebruikte data voor het samenstellen van de specifieke figuur of tabel. Indien alleen gegevens uit de ‘overzichten langlopende leningen’ van de jaarrekeningen 2022 zijn gebruikt, bijvoorbeeld in een overzicht van de gemiddelde rentepercentages naar jaren, wordt de bron ‘jaarrekeningen 2022’ vermeld. In geval van aanvulling met populatiegegevens uit de statistiek Zorginstellingen, bijvoorbeeld bij gebruik van ‘totale bedrijfsopbrengsten’, is de bronvermelding ‘CBS’ opgenomen. De bron ‘DNB’ verwijst naar de rentetarieven voor de Euribor (rente kort krediet) en/ of de korte (3–5 jaar), middellange (5–8 jaar) en tienjarige staatsleningen (rente lang krediet). Tenslotte verwijzen de bronnen ‘Wallich & Matthes’ en ‘Zanders’ naar de overzichten van de 10-jarige IRS Euro. Tot en met 2016 ontving het CBS voor het opstellen van dit rapport data over de 10-jarige IRS Euro van obligatiehandelaar Wallich & Matthes. Vanaf 2017 is gebruik gemaakt van de economische overzichten van Zanders Treasury & Finance Solutions.

2.4.3 Totale populatie of steekproef?

De grafieken en tabellen in hoofdstuk 3 beschrijven de totale populatie zorginstellingen voor de sectoren ZKH, GGZ, GHZ, V&V en Thuiszorg inclusief ophogingen (zie ook tabel 2.3.2a). Voor een groot deel van deze instellingen zijn leningengegevens beschikbaar uit de overzichten van langlopende leningen uit de jaarrekeningen. De resultaten in hoofdstuk 4 zijn gebaseerd op deze leningengegevens uit de jaarrekeningen en beschrijven niet de totale populatie, maar alleen een representatieve steekproef. Enige uitzondering hierop is tabel 7.3.9 waarin de berekende rentelasten op basis van de gegevens uit de jaarrekeningen zijn opgehoogd tot populatietotalen.

2.5 Representativiteit uitgevoerde analyses

De analyses van hoofdstuk 4 zijn uitgevoerd op jaarrekeningen van 366 Wlz-zorginstellingen (GGZ, GHZ en V&V en exclusief T). Deze Wlz-zorginstellingen uit de steekproef hebben gezamenlijk 35,4 miljard euro aan totale bedrijfsopbrengsten en vertegenwoordigen 88,2 procent van de totale bedrijfsopbrengsten van alle concerns in de SBI klassen GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg en verzorgings- en verpleeghuiszorg. In tabel 2.5.1 is zichtbaar dat voor de meeste sectoren van een voldoende groot aantal zorgconcerns leningengegevens beschikbaar zijn. Voor de GGZ, GHZ en V&V is de respons voor wat betreft het aandeel instellingen lager, maar voor wat betreft het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten ligt de respons rond de 88 procent. Qua aantal zorgconcerns is de dekkingsgraad bij de thuiszorg laag, maar qua aandeel in de eindstand met 17 procent veel hoger dan het percentage in aantal thuiszorginstellingen. Dit komt doordat kleine thuiszorginstellingen veelal geen langlopende leningen hebben. In tabel 7.1.1 van de tabellenbijlage worden de cijfers verder uitgesplitst naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten. Op basis hiervan (tabellen 2.5.1 en 7.1.1) lijkt het goed mogelijk representatieve uitkomsten te publiceren over rentepercentages en rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

2.5.1a Representativiteit onderzoek per sector naar aantal zorgconcerns, 2022
Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (aantal)Geen leninggegevens beschikbaar (aantal)Totaal (aantal)Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (%)Geen leninggegevens beschikbaar (%)Totaal (%)
ZKH80 2 82 97,562,44100,00
GGZ40 108 148 27,0372,97100,00
GHZ106 533 639 16,5983,41100,00
V&V220 136 356 61,8038,20100,00
T14 683 697 2,0197,99100,00
Totaal WLZ (excl. ZKH en T)366 777 1.143 32,0267,98100,00
Totaal (incl. ZKH en T)460 1.462 1.922 23,9376,07100,00

Bron: CBS, Jaarrekeningen 2022.

2.5.1b Representativiteit onderzoek per sector naar totaal bedrijfsopbrengsten, 2022
Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (mln euro)Geen leninggegevens beschikbaar (mln euro)Totaal (mln euro)Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (%)Geen leninggegevens beschikbaar (%)Totaal (%)
ZKH33.308 860 34.168 97,482,52100,00
GGZ6.375 940 7.315 87,1512,85100,00
GHZ10.942 1.404 12.346 88,6311,37100,00
V&V18.124 2.392 20.516 88,3411,66100,00
T324 2.017 2.341 13,8486,16100,00
Totaal WLZ (excl. ZKH en T)35.441 4.736 40.177 88,2111,79100,00
Totaal (incl. ZKH en T)69.073 7.613 76.686 90,079,93100,00

Bron: CBS, Jaarrekeningen 2022.

2.5.1c Representativiteit onderzoek per sector naar totaal eindstand langlopende leningen, 2022
Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (mln euro)Geen leninggegevens beschikbaar (mln euro)Totaal (mln euro)Leninggegevens uit jaarrekening beschikbaar (%)Geen leninggegevens beschikbaar (%)Totaal (%)
ZKH8.453 276 8.729 96,843,16100,00
GGZ1.203 19 1.222 98,451,55100,00
GHZ2.101 97 2.198 95,594,41100,00
V&V4.402 126 4.528 97,222,78100,00
T14 67 81 17,2882,72100,00
Totaal WLZ (excl. ZKH en T)7.706 242 7.948 96,963,04100,00
Totaal (incl. ZKH en T)16.173 585 16.758 96,513,49100,00

Bron: CBS, Jaarrekeningen 2022.

2) Ondernemingen die geen enkele bedrijfseenheid bevatten met meer dan 10 werknemers en geen enkele bedrijfseenheid met bedrijfsopbrengsten van meer dan 700.000 euro en geen enkele bedrijfseenheid met totaal activa van meer dan 350.000 euro.

3. Financiële kengetallen

3.1 Verdeling balans passiva naar sector

De opbouw van de schuldenlast van zorgconcerns kan sterk verschillen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het type activa (bezittingen). Een zorgconcern met veel materiële vaste activa, trekt hiervoor veelal langlopende kredieten aan. In geval van meer kortdurende verplichtingen, wordt eerder kortlopend krediet aangetrokken. Dit verschil is duidelijk te zien bij de V&V en de thuiszorg (T). Thuiszorgactiviteiten zijn veelal extramuraal van karakter. Dit betekent dat het aandeel materiële vaste activa (o.a. gebouwen) bij de thuiszorg naar verhouding veel lager is dan bij de V&V, die vooral intramuraal plaatsvindt. In figuur 3.1.1 is zichtbaar dat het aandeel opgenomen kortlopende leningen bij thuiszorgconcerns veel groter is dan bij de overige zorgconcerns. Bij alle sectoren, behalve de thuiszorg, is in 2022 het aandeel langlopende leningen afgenomen. Het aandeel kortlopende leningen is daarentegen bij alle sectoren toegenomen.

3.1.1 Procentuele verdeling balans passiva, 2021-2022
   Eigen vermogen inclusief voorzieningen (%)Totaal kortlopende schulden (%)Langlopende schulden (%)
ZKH202137,929,732,4
ZKH202238,630,730,7
GGZ202141,632,825,6
GGZ202241,035,123,9
GHZ202148,225,726,1
GHZ202248,427,124,5
V&V202146,323,330,5
V&V202246,424,329,3
T202139,557,03,6
T202236,658,35,0
 

3.2 Kort- en langlopende leningen naar sector

De opbouw binnen de kort- en langlopende leningen is zichtbaar in figuur 3.2.1. Voor de meeste sectoren varieert het aandeel langlopende leningen in 2022 van 40,6 tot 54,7 procent. Een uitzondering vormt de thuiszorg met een kleiner aandeel van 8,0 procent. Het onderscheid tussen kort- en langlopende leningen ligt in de jaarrekening op 1 jaar. De langlopende leningen hebben een (resterende) looptijd van langer dan 1 jaar. Deze leningen, die een oorspronkelijke looptijd hebben van langer dan 1 jaar, verschuiven het laatste jaar naar de kortlopende leningen. De aflossingsverplichtingen van langlopende leningen werden tot 2020 in de jaarrekening (en DigiMV) als afzonderlijke post opgenomen onder de kortlopende leningen. Deze aflossingsverplichtingen worden door de zorgconcerns ook meegenomen in het overzicht van langlopende leningen in de jaarrekening. Vanaf verslagjaar 2020 worden zowel de aflossingsverplichtingen van langlopende leningen als de kortlopende schulden aan kredietinstellingen niet meer afzonderlijk uitgevraagd via DigiMV, maar vallen deze onder de overige kortlopende schulden.

3.2.1 Procentuele verdeling langlopende en kortlopende schulden, 2021-2022
   Langlopende schulden (%)Crediteuren (%)Overige kortlopende schulden (%)
ZKH202153,97,338,9
ZKH202250,07,442,6
GGZ202144,75,350,0
GGZ202240,66,453,1
GHZ202152,36,441,3
GHZ202247,56,845,7
V&V202158,86,834,4
V&V202254,77,038,2
T20216,011,882,2
T20228,013,978,2

3.3 Kapitaallasten naar sector

In eerdere jaren ontvingen Wlz- en voorheen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden financiële lasten (waaronder rentelasten), afschrijvingen en kosten van huur en lease van kapitaalgoederen gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. In combinatie met prestatiebekostiging loopt een zorginstelling hierdoor het risico dat kapitaallasten niet volledig worden gedekt als niet 100 procent van de geplande omzet wordt gehaald. Zie tabel 3.3.1a voor een overzicht van de kapitaallasten van zorgconcerns en tabel 3.3.1b voor een overzicht van het aandeel kapitaallasten van zorgconcerns in 2022. Voor elke zorgsector bedraagt het aandeel van de financiële lasten (waarvan het merendeel rentelasten betreft) in 2022 ongeveer 0,52 tot 0,85 procent van de totale lasten. Dit is een daling ten opzichte van 2021 (0,68 tot 1,03 procent).

3.3.1a Waarde kapitaallasten zorgconcerns naar sector, 2022
Afschrijvingen (mln euro)Huur (mln euro)Financiële lasten (mln euro)Subtotaal Kapitaallasten (mln euro)Overige bedrijfslasten (mln euro)Totale bedrijfslasten inclusief financiële lasten (mln euro)
ZKH 1.834 175 287 2.296 31.425 33.721
GGZ 231 211 42 484 6.790 7.274
GHZ 478 457 64 999 11.200 12.199
VVT 821 709 161 1.691 20.947 22.638
Totaal 3.364 1.552 554 5.470 70.362 75.832

Bron: CBS.

3.3.1b Aandeel kapitaallasten zorgconcerns naar sector, 2022
Afschrijvingen (%)Huur (%)Financiële lasten (%)Subtotaal Kapitaallasten (%)Overige bedrijfslasten (%)Totale bedrijfslasten inclusief financiële lasten (%)
ZKH 5,44 0,52 0,85 6,81 93,19 100,00
GGZ 3,18 2,90 0,58 6,65 93,35 100,00
GHZ 3,92 3,75 0,52 8,19 91,81 100,00
VVT 3,63 3,13 0,71 7,47 92,53 100,00
Totaal 4,44 2,05 0,73 7,21 92,79 100,00

Bron: CBS.

Kijkend naar het totale aandeel kapitaallasten in de totale bedrijfskosten van zorgconcerns, komt naar voren dat het aandeel kapitaallasten bij alle sectoren ongeveer even groot is. Bij GGZ-instellingen is het aandeel afschrijvingen in de totale bedrijfskosten het laagst. Bij de sector ZKH is het aandeel afschrijvingen het hoogst en huur het laagst in de totale bedrijfskosten.

4. Lang krediet

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de afgesloten rentepercentages bij de langlopende leningen voor de Wlz-zorginstellingen. In deze groep zijn de concerns met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg en thuiszorg niet meegenomen. De rentepercentages zijn de werkelijke rentepercentages waarvoor zorgconcerns leningen hebben afgesloten. Deze zijn afkomstig uit het overzicht langlopende leningen uit de jaarrekeningen. In onderstaande figuren verwijzen de jaren naar de afsluitingsdata van de leningen (startdatum van de lening). Belangrijk daarbij op te merken is dat de figuren alleen gebaseerd zijn op leningen die zorgconcerns in 2022 in het overzicht langlopende leningen hebben beschreven. Dat zijn alle langlopende leningen inclusief de aflossingsverplichtingen van deze langlopende leningen. In de jaarrekening en DigiMV worden deze aflossingsverplichtingen van langlopende leningen onder de kortlopende leningen meegenomen.

4.1 Spreiding van rente lang krediet

De spreiding van de afgesloten rentepercentages wordt gegeven aan de hand van een set grenswaarden van de rentepercentages per jaar. Hierbij zijn de rentepercentages van de langlopende leningen van de zorginstellingen per jaar gesorteerd van laag naar hoog en vervolgens opgedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. De grenswaarden zijn de hoogste waarden van het 1e, 2e, 8e en 9e deciel. Ter toelichting; de grenswaarde van het 8e deciel geeft de waarde aan waarbij 80 procent van de instellingen in dat jaar lager scoort en 20 procent van de instellingen hoger. Het gemiddelde betreft de ongewogen gemiddelde waarde van alle concerns in dat jaar, waarbij iedere individuele zorginstelling even zwaar meetelt. De mediaan (5e deciel) heeft als voordeel boven het gemiddelde dat deze ongevoelig is voor extreme waarden.

4.1.1 Spreiding van rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022
 Gemiddelde ongewogen rente (rentepercentage)1e deciel (rentepercentage)2e deciel (rentepercentage)Mediaan / 5e deciel (rentepercentage)8e deciel (rentepercentage)9e deciel (rentepercentage)
'982,980,141,152,385,145,83
'992,980,360,742,275,255,71
'002,580,200,741,704,564,78
'012,540,300,432,034,565,35
'023,151,162,062,994,695,22
'032,870,561,432,584,564,82
'042,681,151,652,394,284,48
'052,370,371,052,133,814,17
'063,261,301,593,874,304,45
'073,521,221,924,274,774,91
'083,450,721,824,154,915,23
'091,120,110,663,204,805,05
'102,170,221,273,534,184,64
'112,230,100,953,534,655,04
'122,810,861,702,983,624,25
'132,891,392,023,053,734,27
'142,401,031,572,173,424,00
'151,960,841,191,723,003,32
'161,970,871,011,962,853,10
'171,980,731,102,002,773,13
'182,111,011,382,132,642,80
'191,370,000,431,402,102,50
'201,110,000,471,442,052,45
'211,380,010,471,251,892,63
'222,230,151,082,403,244,01
Bron: CBS, Jaarrekeningen 2022.

4.1.2 Spreiding van rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022
 Gemiddelde ongewogen rente (rentepercentage)1e deciel (rentepercentage)2e deciel (rentepercentage)Mediaan / 5e deciel (rentepercentage)8e deciel (rentepercentage)9e deciel (rentepercentage)
'073,521,221,924,274,774,91
'083,450,721,824,154,915,23
'091,120,110,663,204,805,05
'102,170,221,273,534,184,64
'112,230,100,953,534,655,04
'122,810,861,702,983,624,25
'132,891,392,023,053,734,27
'142,401,031,572,173,424,00
'151,960,841,191,723,003,32
'161,970,871,011,962,853,10
'171,980,731,102,002,773,13
'182,111,011,382,132,642,80
'191,370,000,431,402,102,50
'201,110,000,471,442,052,45
'211,380,010,471,251,892,63
'222,230,151,082,403,244,01
Bron: CBS, Jaarrekeningen 2022.

In figuur 4.1.2 wordt op een recenter deel van de getoonde periode van figuur 4.1.1 ingezoomd, de jaren 2007-2022. In deze bovenstaande figuren is duidelijk een grote spreiding tussen rentepercentages zichtbaar. Van 2012 tot en met 2018 was de spreiding lager. Vanaf 2019 neemt de spreiding weer een jaar toe, blijft in 2020 en 2021 ongeveer even groot. In 2022 neemt de spreiding weer verder toe. Zie de laatste kolom van tabel 7.3.1 van de tabellenbijlage met cijfers over het interdeciel, d.w.z. het verschil tussen 1e en 9e deciel. Voor leningen afgesloten in 2022 was de rente behorende bij de 1e decielgroep 0,15 procent en die bij de 9e decielgroep 4,01 procent.

4.2 Kapitaalmarktrente

4.2.1 Rente jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro
 Jongste tienjarige staatslening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)Kort / 3-5 jaar (rentepercentage)Middellang / 5-8 jaar (rentepercentage)
'984,624,164,41
'994,654,943,894,32
'005,415,805,115,30
'014,965,244,444,70
'024,894,994,234,60
'034,124,213,153,64
'044,094,17
'053,373,47
'063,784,01
'074,294,57
'084,234,50
'093,693,52
'102,993,00
'112,983,08
'121,931,91
'131,961,91
'141,451,38
'150,690,86
'160,290,52
'170,520,83
'180,580,96
'19-0,070,26
'20-0,38-0,14
'21-0,330,05
'221,381,91
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders.

In figuur 4.2.1 is zichtbaar dat de kapitaalmarktrente, gemeten aan de hand van die van de jongste tienjarige staatslening, sinds 1998 met een hoge waarde van 4,62 procent gestaag is gedaald naar -0,38 procent in 2020, in 2021 weer ligt stijgt tot -0,33 procent en in 2022 zet de stijging verder door tot 1,38 procent. Naast de staatslening is ook het rentetarief van de 10-jaars Interest Swap Rate (IRS) gegeven. Deze tarieven liggen tot 2009 iets boven die van de 10-jarige staatslening, van 2009 tot 2014 lopen ze nagenoeg gelijk. Vanaf 2015 is de IRS weer iets hoger dan het rentepercentage van de 10-jarige staatslening.

4.3 Rente lang krediet naar sector

De mediane rente waarvoor zorginstellingen leningen hebben afgesloten ligt voor de jaren na 2004 dicht bij de kapitaalmarktrente van de jongste tienjarige staatslening. In de jaren na 2006 wordt de afstand tussen de afgesloten rentepercentages en de kapitaalmarktrente weer steeds iets groter. Hierbij liggen vanaf 2011  voor alle sectoren de afgesloten rentepercentages boven de kapitaalmarktrente. Zie onderstaande figuren. In figuur 4.3.2 wordt ingezoomd op de jaren 2007–2022.

4.3.1 Mediane rente uit jaarrekeningen 2022, en kapitaalmarktrente
 Jongste tienjarige staatslening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)GGZ (rentepercentage)GHZ (rentepercentage)V&V (rentepercentage)
'984,621,051,483,48
'994,654,945,001,902,30
'005,415,801,052,492,60
'014,965,242,501,553,30
'024,894,992,853,013,10
'034,124,212,043,063,24
'044,094,174,122,502,28
'053,373,473,121,882,40
'063,784,014,063,663,94
'074,294,574,693,114,42
'084,234,504,693,133,82
'093,693,524,541,864,36
'102,993,001,853,523,62
'112,983,083,152,893,89
'121,931,913,172,932,82
'131,961,912,863,003,09
'141,451,381,762,172,39
'150,690,861,681,581,78
'160,290,522,101,821,99
'170,520,831,232,092,05
'180,580,961,202,152,08
'19-0,070,260,821,491,20
'20-0,38-0,141,481,301,45
'21-0,330,051,201,501,12
'221,381,912,502,482,34
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders, Jaarrekeningen 2022.

4.3.2 Mediane rente uit jaarrekeningen 2022, en kapitaalmarktrente
 Jongste tienjarige staatslening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)GGZ (rentepercentage)GHZ (rentepercentage)V&V (rentepercentage)
'074,294,574,693,114,42
'084,234,504,693,133,82
'093,693,524,541,864,36
'102,993,001,853,523,62
'112,983,083,152,893,89
'121,931,913,172,932,82
'131,961,912,863,003,09
'141,451,381,762,172,39
'150,690,861,681,581,78
'160,290,522,101,821,99
'170,520,831,232,092,05
'180,580,961,202,152,08
'19-0,070,260,821,491,20
'20-0,38-0,141,481,301,45
'21-0,330,051,201,501,12
'221,381,912,502,482,34
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders, Jaarrekeningen 2022.

Overeenkomstig de kapitaalmarktrente is het mediane rentepercentage voor Wlz-zorginstellingen gezamenlijk vanaf 2007 sterk gedaald tot 1,25 procent in 2021. Dit mediane rentepercentage is in 2022 weer gestegen tot 2,40 procent. Vanaf 2010 liggen de mediane rentepercentages van de GHZ en de V&V dicht bij elkaar. De mediane rentepercentages van de GGZ wijken hier in deze periode meerdere jaren van af, maar ook de mediane rentepercentages van de GGZ blijven boven de kapitaalmarktrente.

4.4 Rente lang krediet naar grootteklasse totale bedrijfsopbrengsten

Ook is gekeken naar de relatie tussen de grootte van de bedrijfsopbrengsten van het zorgconcern en de rentepercentages van de afgesloten leningen. In figuren 4.4.1 en 4.4.2 is voor Wlz-zorginstellingen de mediane rente voor de jaren 1998–2022 respectievelijk de jaren 2007–2022 getoond. Hierbij zijn de concerns in vijf groepen verdeeld naar grootte van de totale bedrijfsopbrengsten.

4.4.1 Mediane rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente
 Jongste tienjarige staats lening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten tot 25 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 25 tot 50 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 50 tot 100 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 100 tot 150 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van150 mln en meer (rentepercentage)
'984,621,512,923,14
'994,654,944,122,822,25
'005,415,801,582,951,58
'014,965,241,634,282,08
'024,894,994,512,973,043,01
'034,124,213,423,403,592,46
'044,094,172,412,024,282,50
'053,373,472,353,823,081,781,92
'063,784,013,424,303,953,673,47
'074,294,572,704,544,564,544,27
'084,234,503,254,001,454,683,69
'093,693,524,681,632,071,744,24
'102,993,002,773,513,313,753,58
'112,983,084,343,542,903,743,85
'121,931,913,522,702,903,083,00
'131,961,912,803,302,643,263,05
'141,451,383,082,692,122,382,02
'150,690,861,552,871,781,751,56
'160,290,522,781,652,651,991,52
'170,520,832,221,822,301,371,72
'180,580,961,981,782,222,082,28
'19-0,070,261,701,451,801,101,15
'20-0,38-0,142,051,651,451,061,32
'21-0,330,051,601,101,280,681,00
'221,381,912,481,822,451,782,63
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders, Jaarrekeningen 2022.

4.4.2 Mediane rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente
 Jongste tienjarige staats lening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten tot 25 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 25 tot 50 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 50 tot 100 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van 100 tot 150 mln (rentepercentage)Mediane rente bij WLZ-concerns met totaal bedrijfsopbrengsten van150 mln en meer (rentepercentage)
'074,294,572,704,544,564,544,27
'084,234,503,254,001,454,683,69
'093,693,524,681,632,071,744,24
'102,993,002,773,513,313,753,58
'112,983,084,343,542,903,743,85
'121,931,913,522,702,903,083,00
'131,961,912,803,302,643,263,05
'141,451,383,082,692,122,382,02
'150,690,861,552,871,781,751,56
'160,290,522,781,652,651,991,52
'170,520,832,221,822,301,371,72
'180,580,961,981,782,222,082,28
'19-0,070,261,701,451,801,101,15
'20-0,38-0,142,051,651,451,061,32
'21-0,330,051,601,101,280,681,00
'221,381,912,481,822,451,782,63
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders, Jaarrekeningen 2022.

Uit de figuren volgt dat vanaf 2016 de kleine zorgconcerns, met bedrijfsopbrengsten kleiner dan 25 miljoen euro, en de zorgconcerns met een omvang bedrijfsopbrengsten van 50 tot 100 miljoen euro, voor de meeste jaren hogere rentes hebben afgesloten dan de overige zorgconcerns.

4.5 Rente lang krediet naar looptijd van de lening

De gemiddelde rente voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar bedraagt 1,63 procent voor Wlz-zorginstellingen en stijgt vervolgens mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen tot een rente van 2,88 procent voor leningen met een looptijd van 40 jaar of hoger. De gemiddelde rente voor leningen met een looptijd minder dan 5 jaar ligt met 1,79 procent hoger dan de gemiddelde rente van leningen met looptijd van 5 tot 10 jaar. Bij de GGZ en de VVT stijgt het rentepercentage mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen. Echter bij de sector GHZ is het gemiddelde rentepercentage van de leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar het laagst. Hierbij is het goed aan te geven dat het aandeel van de leningen met looptijd minder dan 5 jaar in de totale restschuld voor alle sectoren, en daarbij ook voor de GHZ, heel beperkt is (zie kolom ‘Restschuld eind 2022 (%)’).
Daarnaast kan worden opgemerkt dat de begindatum van de huidige rentevaste periode door de meeste zorginstellingen niet wordt toegevoegd aan het overzicht langlopende leningen in de jaarrekening en het daarom niet mogelijk is om deze gegevens toe te voegen aan tabel 4.5.1. 

4.5.1a Rente en restschuld GGZ eind 2022 uit jaarrekeningen 2022 naar oorspronkelijke looptijd in jaren1)
Gemiddelde ongewogen rente (%)Mediane rente (%)Restschuld eind 2022 (mln euro)Restschuld eind 2022 (%)
GGZtotaal2,47 2,40 1.212 100,00
GGZminder dan 5 jaar0,72 0,00 29 2,39
GGZ5 tot 10 jaar1,48 1,02 15 1,24
GGZ10 tot 20 jaar1,92 1,81 237 19,55
GGZ20 tot 30 jaar2,72 2,69 408 33,66
GGZ30 tot 40 jaar2,84 3,09 396 32,67
GGZ40 jaar en meer2,83 3,82 127 10,48
GGZniet bekend0 0,00
Bron: Jaarrekeningen 2022.
1) Uitgezonderd leningen afgesloten voor 1998.

4.5.1b Rente en restschuld GHZ eind 2022 uit jaarrekeningen 2022 naar oorspronkelijke looptijd in jaren1)
Gemiddelde ongewogen rente (%)Mediane rente (%)Restschuld eind 2022 (mln euro)Restschuld eind 2022 (%)
GHZtotaal2,37 2,19 2.140 100,00
GHZminder dan 5 jaar3,61 4,00 0 0,00
GHZ5 tot 10 jaar1,65 1,42 54 2,52
GHZ10 tot 20 jaar2,27 2,15 655 30,61
GHZ20 tot 30 jaar2,47 2,30 606 28,32
GHZ30 tot 40 jaar2,39 2,34 659 30,79
GHZ40 jaar en meer2,63 2,54 166 7,76
GHZniet bekend0 0,00
Bron: Jaarrekeningen 2022.
1) Uitgezonderd leningen afgesloten voor 1998.

4.5.1c Rente en restschuld V&V eind 2022 uit jaarrekeningen 2022 naar oorspronkelijke looptijd in jaren1)
Gemiddelde ongewogen rente (%)Mediane rente (%)Restschuld eind 2022 (mln euro)Restschuld eind 2022 (%)
V&Vtotaal2,29 2,32 4.218 100,00
V&Vminder dan 5 jaar1,47 1,10 38 0,90
V&V5 tot 10 jaar1,67 1,72 125 2,96
V&V10 tot 20 jaar1,81 1,90 1.214 28,78
V&V20 tot 30 jaar2,74 2,60 1.160 27,50
V&V30 tot 40 jaar2,90 2,93 1.167 27,67
V&V40 jaar en meer3,04 3,40 422 10,00
V&Vniet bekend-4,36 1,42 92 2,18
Bron: Jaarrekeningen 2022.
1) Uitgezonderd leningen afgesloten voor 1998.

4.5.1d Rente en restschuld Totaal WLZ eind 2022 uit jaarrekeningen 2022 naar oorspronkelijke looptijd in jaren1)
Gemiddelde ongewogen rente (%)Mediane rente (%)Restschuld eind 2022 (mln euro)Restschuld eind 2022 (%)
Totaal WLZ (excl. T)totaal2,34 2,26 7.570 100,00
Totaal WLZ (excl. T)minder dan 5 jaar1,79 0,90 67 0,89
Totaal WLZ (excl. T)5 tot 10 jaar1,63 1,45 194 2,56
Totaal WLZ (excl. T)10 tot 20 jaar1,98 2,00 2.107 27,83
Totaal WLZ (excl. T)20 tot 30 jaar2,65 2,57 2.174 28,72
Totaal WLZ (excl. T)30 tot 40 jaar2,73 2,68 2.221 29,34
Totaal WLZ (excl. T)40 jaar en meer2,88 3,11 715 9,45
Totaal WLZ (excl. T)niet bekend-4,36 1,42 92 1,22
Bron: Jaarrekeningen 2022.
1) Uitgezonderd leningen afgesloten voor 1998.

4.6 Rente lang krediet naar solvabiliteit, weerstandsvermogen en rentabiliteit

Met behulp van een regressieanalyse is gekeken of er een duidelijk verband is tussen een aantal variabelen van het zorgconcern en de rentepercentages waarvoor leningen zijn afgesloten. Bij iedere analyse is per sector de determinatie-coëfficiënt (R2) en de significantie bepaald. De R2 is de determinatie-coëfficiënt en geeft het percentage verklaarde variantie weer. Een R2 van 0,149 betekent dat 14,9 procent van de variantie in de rente wordt verklaard door de onderzochte variabele. Voor de significantie geldt dat wanneer de significantie onder de 0,05 blijft, verondersteld kan worden dat de uitkomst niet door toeval is ontstaan.

Regressieanalyses zijn uitgevoerd voor de volgende verklarende variabelen: solvabiliteit, weerstandsvermogen en rentabiliteit. Voor de meeste van de hiervoor genoemde variabelen geldt dat deze vooral van invloed kunnen zijn geweest voor leningen die in de laatste jaren zijn afgesloten. De analyse is uitgevoerd op alle in 2022 afgesloten leningen. Maar ook zijn analyses uitgevoerd op alle leningen die zowel in 2021 als 2022 zijn afgesloten. De solvabiliteit is bepaald als het totaal eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal. Het weerstandsvermogen is bepaald als het totaal eigen vermogen gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten. De rentabiliteit is bepaald als het bedrijfsresultaat gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.

4.6.1a Regressie-analyse naar effect van variabelen op werkelijke rente 2022 naar sector
Aantal leningenR2Significantie
ZKHSolvabiliteit810,000NS
ZKHWeerstandsvermogen810,005NS
ZKHRentabiliteit810,000NS
GGZSolvabiliteit170,008NS
GGZWeerstandsvermogen170,002NS
GGZRentabiliteit170,039NS
GHZSolvabiliteit400,014NS
GHZWeerstandsvermogen400,001NS
GHZRentabiliteit400,010NS
V&VSolvabiliteit920,002NS
V&VWeerstandsvermogen920,000NS
V&VRentabiliteit920,000NS
Bron: Jaarrekeningen 2022.
NS = Niet Significant.

4.6.1b Regressie-analyse naar effect van variabelen op werkelijke rente 2021 en 2022 naar sector
Aantal leningenR2Significantie
ZKHSolvabiliteit1930,004NS
ZKHWeerstandsvermogen1930,006NS
ZKHRentabiliteit1930,005NS
GGZSolvabiliteit330,045NS
GGZWeerstandsvermogen330,040NS
GGZRentabiliteit330,030NS
GHZSolvabiliteit990,209<0,05
GHZWeerstandsvermogen990,148<0,05
GHZRentabiliteit990,029NS
V&VSolvabiliteit1900,009NS
V&VWeerstandsvermogen1900,005NS
V&VRentabiliteit1900,002NS
Bron: Jaarrekeningen 2022.
NS = Niet Significant.

Uit de resultaten van de analyse voor leningen afgesloten in 2022 volgt voor alle sectoren, dat zowel de solvabiliteit, het weerstandsvermogen als de rentabiliteit geen significant effect heeft op de werkelijke rente.

Uit de resultaten van de analyse voor leningen afgesloten in zowel 2021 als 2022 volgt dat voor de sector GHZ de solvabiliteit en het weerstandsvermogen een significant effect hebben op de werkelijke rente. Bij de sectoren ZKH, GGZ en VV had geen van de variabelen een significant effect.

4.7 Rentelasten lang krediet

Verschillende rentepercentages leiden bij gelijke restschulden tot verschillende rentelasten. Gekeken is naar de omvang van de rentelasten van langlopende leningen op basis van de werkelijke rente en op basis van de jongste tienjarige staatslening. Hiervoor zijn de restschulden van alle beschikbare leningen vermenigvuldigd met beide rentepercentages. In figuur 4.7.1 zijn van de beschikbare leningengegevens uit de jaarrekeningen de rentelasten zichtbaar per jaar van afsluiting. De totaalbedragen in deze figuur betreffen alleen leningen met een restschuld eind 2022 of die in 2022 zijn afgelost. De totalen zijn niet opgehoogd tot het populatietotaal uit de statistiek Zorginstellingen van het CBS. Zie daarvoor tabel 7.3.9 van de tabellenbijlage. De getrokken lijn in figuur 4.7.1 geeft het absolute verschil weer tussen berekende kosten op basis van de werkelijke rentepercentages uit de jaarrekeningen en op basis van de kapitaalmarktrente.

4.7.1 Rentelasten lang krediet: werkelijke rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022, en kapitaalmarktrente
 Verschil 1) (mln euro)Rentelasten met werkelijke rente uit jaarrekening (mln euro)Rentelasten met kapitaalmarktrente (mln euro)
'98-0,881,041,92
'99-0,491,451,94
'00-1,140,751,89
'01-2,402,474,87
'02-1,422,523,94
'03-1,113,164,27
'04-1,482,994,47
'05-0,743,874,61
'06-0,926,026,94
'07-1,7211,2312,95
'08-1,7911,8013,59
'09-1,395,797,18
'100,1014,1414,04
'111,8520,7618,91
'127,4317,6710,24
'136,4216,9110,49
'144,429,715,29
'157,2711,003,73
'165,846,971,13
'176,168,071,91
'186,518,642,13
'195,134,89-0,24
'207,665,52-2,14
'2111,058,47-2,58
'222,706,924,22
Bron: CBS, DNB, Jaarrekeningen 2022.
1) Rentelasten jaarrekeningen 2022 -/- Rentelasten kapitaalmarktrente.
 

Zoals ook uit de figuren van paragraaf 4.3 naar voren komt, liggen de door zorgconcerns overeengekomen rentepercentages van de leningen die voor 2010 zijn afgesloten onder de kapitaalmarktrente, hier te zien aan het negatieve verschil. In de jaren na 2010 liggen de afgesloten rentepercentages echter boven de kapitaalmarktrente, waardoor het verschil positief wordt.

De totale rentekosten kennen een stijgende trend van 1998 t/m 2011, en nemen daarna weer af. Vanaf 2010 zijn de rentelasten uit de jaarrekeningen ieder jaar hoger dan de rentelasten berekend met de kapitaalmarktrente. In de jaren tot 2010 wijken de procentuele verschillen van de berekende rentelasten per sector soms sterk af. Vanaf 2012 liggen deze procentuele verschillen per sector, voor vrijwel alle jaren, juist dicht bij elkaar in de buurt.

4.7.2 Procentueel verschil berekende rentelasten uit jaarrekeningen 2022 naar sector 1)
 GGZGHZV&V
'980,00-166,67-60,00
'990,00-111,11-23,02
'00-300,00-136,36-150,00
'01-100,00-127,12-71,60
'02-54,84-60,71-55,15
'03-163,33-50,65-11,06
'04-41,54-75,00-45,55
'05-11,11-69,57-7,45
'063,33-23,08-15,29
'0710,82-43,82-14,12
'08-3,26-30,37-22,70
'09-1,92-86,55-9,55
'10-86,362,9611,67
'11-26,3516,089,45
'1239,7243,7242,84
'1340,8341,0135,56
'1437,5040,1748,52
'1560,5063,3868,45
'1672,7382,7484,86
'1761,5475,3877,54
'1871,6474,0576,49
'19105,26105,45104,62
'20129,73135,20130,86
'21137,62126,15129,61
'2253,4142,8631,02
Bron: CBS, DNB, Jaarrekeningen 2022.
1) (Rentelasten jaarrekeningen 2022 - Rentelasten kapitaalmarktrente) / Rentelasten jaarrekeningen 2022.
 

De niet opgehoogde rentelasten van langlopende leningen op basis van de werkelijke rente uit de jaarrekeningen 2022 over de jaren 1998 tot en met 2022 zijn gelijk aan 192,6 miljoen euro voor Wlz-zorginstellingen. Dat is hoger dan de berekende rentelasten op basis van de kapitaalmarktrente, ter hoogte van 135,7 miljoen euro. In het eerste rapport op basis van jaarrekeningen 2007 lagen de totale werkelijke rentelasten nog onder de totale rentelasten op basis van kapitaalmarktrente. Zoals ook volgt uit figuur 4.7.1 zijn sinds 2010 de werkelijke rentelasten ieder jaar groter dan de rentelasten op basis van kapitaalmarktrente. Dit resulteert nu in totaal hogere werkelijke rentelasten over de afgelopen 25 jaar in vergelijking tot de rentelasten op basis van de kapitaalmarktrente. Zie voor de berekende rentelasten per sector tabel 7.3.8 van de tabellenbijlage.

5. Kort krediet

5.1 Rente Euribor en normrente NZa voor kort krediet

De normrente van de NZa voor kort krediet werd tot 2018 jaarlijks vastgesteld en gebruikt voor het berekenen van de aanvaardbare rentelasten van kort krediet. De normrente bestond uit twee delen: de basisrente en een renteopslag. Met ingang van 2003 is de basisrente gelijk aan het jaargemiddelde van het Euribortarief voor 1 maand. Tot en met 2002 werd de basisrente door de NZa gebaseerd op het jaargemiddelde van de basisrente van de grote Nederlandse Handelsbanken. Van 2003 tot en met 2008 en 2011 tot en met 2017 was de renteopslag 0,8 procent. In 2009 en 2010 was de normrente met een extra opslag van 0,5 procent opgehoogd tot 1,3 procent. Dit in verband met de kredietcrisis en de door kredietverschaffers gehanteerde liquiditeitstoeslagen. Vanaf 1 januari 2018 berekent de NZa geen normrente meer voor kort krediet. Vanaf deze datum gelden integrale tarieven. Er vindt geen nacalculatie plaats op basis van werkelijke kapitaallasten.

5.1.1 Rente Euribor en normrente van de NZa voor kort krediet
 Opslag 1) (rentepercentage)Euribor Eenmaands (rentepercentage)Euribor Driemaands (rentepercentage)Euribor Twaalfmaands (rentepercentage)Normrente Kort Krediet (rentepercentage)
'070,754,084,284,454,83
'080,754,284,644,835,03
'091,250,891,221,612,14
'101,250,570,811,351,82
'110,751,181,392,011,93
'120,750,330,571,111,08
'130,750,130,220,540,88
'140,750,130,210,480,88
'150,75-0,07-0,020,170,68
'160,75-0,34-0,26-0,030,41
'170,77-0,37-0,33-0,150,4
'180,37-0,37-0,32-0,17
'19-0,4-0,36-0,22
'20-0,5-0,43-0,31
'21-0,56-0,55-0,49
'220,090,351,1
Bron: CBS, DNB, NZa.
1) Normrente Kort Krediet -/- Eenmaands Euribor.
 

In figuur 5.1.1 is bij alle rentevoeten zichtbaar dat deze in 2011 voor één jaar zijn toegenomen, maar daarna verder dalen. De Euribor rentes zijn in de periode vanaf 2015 tot en met 2021 negatief. In 2022  stijgen alle Euribor rentes weer en worden ze positief.

5.2 Rente Euribor, jongste 10-jarige staatslening en 10-jaars IRS Euro

5.2.1 Rente Euribor (tot 1999 Aibor) Eenmaands, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro
 Jongste tienjarige staatslening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)Euribor Eenmaands (rentepercentage)
'984,623,39
'994,654,942,86
'005,415,804,24
'014,965,244,33
'024,894,993,31
'034,124,212,35
'044,094,172,08
'053,373,472,14
'063,784,012,94
'074,294,574,08
'084,234,504,28
'093,693,520,89
'102,993,000,57
'112,983,081,18
'121,931,910,33
'131,961,910,13
'141,451,380,13
'150,690,86-0,07
'160,290,52-0,34
'170,520,83-0,37
'180,580,96-0,37
'19-0,070,26-0,40
'20-0,38-0,14-0,50
'21-0,330,05-0,56
'221,381,910,09
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders.

Uit figuur 5.2.1 blijkt dat de kortetermijnrente voor alle jaren uit getoonde periode lager ligt dan de lange termijnrente, met uitzondering van 2008.

6. Conclusie

In dit rapport is op basis van de overzichten van langlopende leningen uit een representatieve steekproef van jaarrekeningen over 2022 de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.

De populatie in dit onderzoek bestaat uit zorgconcerns die als hoofdactiviteit Geestelijke Gezondheidszorg met overnachting (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleeghuis- en Verzorgingshuiszorg (V&V) hebben en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de Wlz; de Wlz-zorginstellingen. De Wlz-zorginstellingen uit de steekproef hebben gezamenlijk 35,4 miljard euro aan totale bedrijfsopbrengsten en vertegenwoordigen 88,2 procent van de totale bedrijfsopbrengsten van alle zorginstellingen met eerder genoemde hoofdactiviteit.

De rentepercentages waarvoor Wlz-zorginstellingen langlopende leningen afsluiten verschillen sterk. Van 2012 tot en met 2018 was de spreiding lager. Vanaf 2019 neemt de spreiding weer een jaar toe. Vervolgens blijft de spreiding in 2020 en 2021 ongeveer even groot, om in 2022 weer toe te nemen. Voor leningen afgesloten in 2022 was de rente behorende bij de 1e decielgroep 0,15 procent en die bij de 9e decielgroep 4,01 procent.

De mediane rente waarvoor zorginstellingen leningen hebben afgesloten ligt voor de jaren na 2004 dicht bij de kapitaalmarktrente van de jongste tienjarige staatslening. In de jaren na 2006 wordt de afstand tussen de afgesloten rentepercentages en de kapitaalmarktrente weer steeds iets groter. Hierbij liggen vanaf 2011 voor alle sectoren de afgesloten rentepercentages boven de kapitaalmarktrente. Tussen afgesloten rentepercentages en sector is geen duidelijk verband zichtbaar. De mediane rentepercentages voor de verschillende sectoren van de Wlz-zorginstellingen liggen dicht bij elkaar. Er is wel een mogelijke relatie met de grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten. Zo is zichtbaar dat vanaf 2016 de kleine zorgconcerns, en de zorgconcerns met een omvang bedrijfsopbrengsten van 50 tot 100 miljoen euro, voor de meeste jaren hogere rentes hebben afgesloten dan de overige zorgconcerns.

In dit onderzoek is tevens gekeken naar de invloed van de looptijd in jaren van de lening op het afgesloten rentepercentage. De gemiddelde rente voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar bedraagt 1,63 procent voor Wlz-zorginstellingen en stijgt vervolgens mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen tot een rente van 2,88 procent voor leningen met een looptijd van 40 jaar of hoger. De gemiddelde rente voor leningen met een looptijd minder dan 5 jaar ligt met 1,79 procent hoger dan de gemiddelde rente van leningen met looptijd van 5 tot 10 jaar. Bij de GGZ en de VVT stijgt het rentepercentage mee met de lengte van de oorspronkelijke looptijd van de leningen. Echter bij de sector GHZ is het gemiddelde rentepercentage van de leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar het laagst. Het aandeel van de leningen met looptijd minder dan 5 jaar in de totale restschuld voor alle sectoren is echter maar heel beperkt.

Met behulp van een regressieanalyse is gekeken of er een duidelijk verband is tussen een aantal variabelen van het zorgconcern en de rentepercentages waarvoor leningen zijn afgesloten. Uit de resultaten van de analyse voor leningen die alleen in 2022 zijn afgesloten volgt voor alle sectoren, dat zowel de solvabiliteit, het weerstandsvermogen als de rentabiliteit geen significant effect heeft op de werkelijke rente.
Uit de resultaten van de analyse voor leningen afgesloten in zowel 2021 als 2022 volgt dat voor de sector GHZ de solvabiliteit en het weerstandsvermogen een significant effect hebben op de werkelijke rente. Bij de sectoren ZKH, GGZ en VV had geen van de variabelen een significant effect.

De niet opgehoogde rentelasten van langlopende leningen op basis van de werkelijke rente uit de jaarrekeningen 2022 over de jaren 1998 tot en met 2022 zijn gelijk aan 192,6 miljoen euro voor Wlz-zorginstellingen. Dat is hoger dan de berekende rentelasten op basis van de kapitaalmarktrente, ter hoogte van 135,7 miljoen euro. In het eerste rapport op basis van jaarrekeningen 2007 lagen de totale werkelijke rentelasten nog onder de totale rentelasten op basis van kapitaalmarktrente.

7. Tabellenbijlage

De tabellenbijlage is als Excel bestand te vinden op de doorverwijs-pagina van deze publicatie en bevat onderstaande tabellen.

7.1 Tabellen bij hoofdstuk 2

Tabel 7.1.1 Representativiteit onderzoek naar sector en grootteklasse van totale bedrijfsopbrengsten, 2022

7.2 Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabel 7.2.1 Opbouw totaal balans passiva naar sector, 2021-2022*

Tabel 7.2.2 Opbouw kort- en langlopende schulden naar sector, 2021-2022*

7.3 Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 7.3.1 Spreiding van rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022

Tabel 7.3.2 Rente korte en middellange kapitaalmarkt, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro

Tabel 7.3.3 Gemiddelde (ongewogen) rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.4 Gemiddelde (gewogen) rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.5 Mediane rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.6 Gemiddelde (ongewogen) rente WLZ-concerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.7 Mediane rente WLZ-concerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.8 Rentelasten uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente<sup>1) 2)</sup>

Tabel 7.3.9 Afleiding rentelasten voor totale populatie op basis van detailinformatie leningen uit jaarrekeningen 2022 naar sector

7.4 Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabel 7.4.1 Vergelijking Euribor en normrente van de Nza voor kort krediet

Tabel 7.4.2 Vergelijking Euribor, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro

Literatuur en bronnen

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1986-2007

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2009

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2010

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2011

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1988-2012

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1989-2013

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1990-2014

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1992-2016

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1993-2017

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1994-2018

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1995-2019

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1996-2020

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1997-2021

Door CBS geaggregeerde statistieken zorginstellingen o.b.v. DigiMV-data (2006 t/m 2014)

Door CBS geaggregeerde statistieken zorginstellingen o.b.v. DigiMV-data (vanaf 2015)

Begrippenlijst

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen – Totaal leningen met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, en een resterende looptijd van minder dan één jaar. Afschrijvingen – De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.

Aibor – Voorloper van Euribor. Aibor was tot 1 januari 1999 de rente waartegen een aantal banken elkaar afrekenden.

Crediteuren – Openstaande rekeningen voor geleverde producten of diensten die nog betaald moeten worden door de zorginstelling.

Euribor – Euro Interbank Offered Rate – Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekt. Binnen Euribor zijn er diverse rentetarieven, met verschillende looptijd; o.a. eenmaands, driemaands, twaalfmaands.

Financiële lasten – Rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.

Financieringsverschil – Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een negatief financieringsverschil (oftewel meer ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een schuld genaamd ‘financieringsoverschot’. In het geval van een positief financieringsverschil (oftewel minder ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een vordering genaamd ‘financieringstekort’.

Geldmarktrente – Rente op leningen/beleggingen met een relatief korte looptijd (1 tot 12 maanden).

Honorariumplafond – Schulden uit hoofde van honorariumplafond. Voor de niet in loondienst werkzame medisch specialisten is m.i.v. 1 januari 2012 per ziekenhuis een zogenaamd honorariumplafond van kracht. Dit plafond stelt een maximum aan de door de vrijgevestigde medisch specialisten te ontvangen honoraria. Een eventuele overschrijding van dit plafond dient het ziekenhuis in te houden op de doorbetalingen aan de vrijgevestigde medisch specialisten en deze overmaat op beschikking van de NZa af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Jongste tienjarige staatslening – Volledige naam is ‘kapitaalmarktrente van de jongste 10-jarige staatslening’. Dit is de gemiddelde kapitaalmarktrentevoet, afgemeten aan het rendement op de jongste tienjarige staatslening.

Kapitaalmarkt – Onder de kapitaalmarkt wordt de markt verstaan waarop waardepapieren verhandeld worden met een looptijd van meer dan 1 jaar.

Kapitaalmarktrente – Lange rente.

Kapitaallasten – Som van de afschrijvingen, kosten van huur en lease van kapitaalgoederen en financiële lasten.

Kortlopende schulden – Verplichtingen die in het komende boekjaar moeten worden nagekomen (exclusief schulden uit hoofde van bekostiging).

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen – Verplichtingen bij kredietinstellingen. Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.

Langlopende schulden – Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan en waarvan de omvang vaststaat.

Macrobeheersinstrument – Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument. Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.

Nominale rente – De marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage.

Normrente – Door de NZa vergoede rente aan zorginstellingen.

Overige bedrijfslasten – Totale bedrijfslasten inclusief financiële lasten, exclusief afschrijvingen en huur/lease kapitaalgoederen.

Reële rente – Rente gecorrigeerd voor de inflatie. (Reële rente = Nominale rente -/- inflatie).

Schulden uit hoofde van bekostiging – Schulden uit hoofde van financieringsoverschot, transitieregeling medisch specialistische zorg, honorariumplafond en macrobeheersinstrument.

Totale bedrijfsopbrengsten – De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.

Totale bedrijfskosten – De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.

Transitieregeling medisch specialistische zorg – De schulden uit hoofde van de transitieregeling medisch specialistische zorg betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die behaald zou zijn onder de oude bekostigingssystematiek.

Voorzieningen – Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van afwikkeling onzeker is, bijvoorbeeld reorganisatievoorzieningen.

Werkelijke rente – De rente die zorginstellingen werkelijk hebben betaald. Dit in tegenstelling tot de normrente.

Afkortingen

ABR – Algemeen Bedrijven Register van het CBS, gebaseerd op het Handelsregister van de KvK.

AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – Tot 2015 de wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg aan mensen met een ernstige beperking door ouderdom, een chronische ziekte, een handicap of langdurige psychische problemen. Iedereen die in Nederland woonde of werkte, was automatisch verzekerd voor deze zorg. Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet.

CIBG – Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. De organisatie startte in 1995 en is sinds 2003 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie.

DNB – De Nederlandsche Bank.

GGZ – Geestelijke gezondheidszorg (inclusief verslavingszorg) – Psychiatrische ziekenhuizen, Riagg’s, RIBW’s en geïntegreerde instellingen. Vanaf 2015 wordt uitsluitend de populatie GGZ met overnachting gevolgd.

GHZ – Gehandicaptenzorg – Dagverblijven en tehuizen.

NZa – Nederlandse Zorgautoriteit.

SBI – StandaardBedrijfsIndeling – De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne, afgekort: NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De structuur van de SBI bestaat uit vijf cijfers, waarbij de eerste vier cijfers, op een aantal uitzonderingen na, gelijk zijn aan de NACE. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, komen SBI en NACE overeen met de ISIC.

UMC – Universitair Medisch Centrum.

VVT – Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – Concerns zijn ten behoeve van dit onderzoek in de sector Thuiszorg (T) geplaatst o.b.v. SBI en wanneer het zwaartepunt van de Wlz-declaraties van het concern ligt bij thuiszorg. De overige concerns zijn toegerekend aan de sector V&V.

VWS – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

V&V – Verpleging en Verzorging.

WfZ – Waarborgfonds voor de Zorg.

Wlz – Wet langdurige zorg – Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wlz verving per 1 januari 2015 de AWBZ.

ZKH – Ziekenhuizen; Academische, algemene en categorale ziekenhuizen en revalidatieinstellingen.

Zvw – Zorgverzekeringswet – Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).