Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Paper cover groen
Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van WLZ-zorginstellingen.
Afgelopen jaren ontvingen WLZ (voorheen AWBZ)-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten, afschrijvingen en huur gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2015 wordt de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.