Auteur: Bas Tuinhof, Rob van der Holst

Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020

Over deze publicatie

Op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naast de reguliere Iv3-kwartaaluitvraag een aanvullende uitvraag naar de corona gerelateerde meerlasten en -baten tot en met 30 september 2020 gedaan. Doel is om in kaart te brengen wat het effect is van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten.
Hierbij wordt tevens gevraagd naar opgaves van, door corona, niet-gerealiseerde baten en lasten in de periode tot en met 30 september. Deze uitvraag heeft plaatsgevonden onder alle Nederlandse gemeenten. De manier van uitvraag is afgestemd met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten.
Deze uitvraag zal worden herhaald ten tijde van het aanleveren van de jaarrekening over 2020. Uitgangspunt is dat ook dit parallel verloopt aan het aanleveren van Iv3-gegevens.
Dit betreft nieuwe informatie op basis van een niet wettelijke uitvraag. Nieuwe informatie heeft altijd een aanlooptijd om goed geregistreerd te worden. Hoe dat met dit gegeven zit is nog niet bekend omdat kwaliteitsonderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.
Een meerderheid van de responderende gemeenten heeft bij het onderzoek in het derde kwartaal 2020 aangegeven dat nog niet alle corona gerelateerde (meer-)lasten en (meer-)baten in hun administratie gekenmerkt te hebben en/of nog niet alle rekeningen verwerkt te hebben. Het effect van ontbrekende informatie valt op dit moment niet te kwantificeren. Dit is een belangrijke disclaimer voor de uitkomsten zoals gepresenteerd in de tabellenset.