Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Samenvatting

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar de kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties over de jaren 2015-2018. Hierbij is gebruik gemaakt van de fiscale winstaangiftes van kinderopvangorganisaties. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat het aandeel personeelskosten in de totale kosten het grootst is. Verder zijn de mediane totale kosten per kindplaats toegenomen in de onderzochte periode. De resultaten in dit onderzoek zijn verder uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse en gemiddelde arbeidsduur werknemers.