Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

4. Bijlagen

4.1 Koppeling kostenvariabelen uit de winstaangifte naar publicatievariabelen

In onderstaande tabel staan de kostenposten uit de winstaangifte (WIA) weergegeven uit de fiscale jaarrekening (excl. resultaat deelnemingen en buitengewone lasten). De posten tot 15 betreffen opbrengstenposten en zijn derhalve weggelaten.

15. Kostenposten uit de winstaangifte (WIA)
NummerKostenpost uit de winstaangifte (WIA)
15Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.
15aKosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen
15bKosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
16Personeelskosten
16aLonen en salarissen
16bArbeidsbeloning fiscale partner
16cSociale lasten
16dPensioenlasten
16eOverige personeelskosten
17Afschrijvingen
17aGoodwill, afschrijvingen
17bOverige immateriële vaste activa, afschrijvingen
17cGebouwen en terreinen, afschrijvingen
17dMachines en installaties, afschrijvingen
17eAndere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving
18Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
19Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
20Overige bedrijfskosten
20aAutokosten en transportkosten
20bHuisvestingskosten
20cOnderhoudskosten van overige materiële vaste activa
20dVerkoopkosten
20eAndere kosten
21Som van de bedrijfslasten
22Financiële lasten
22gWaardeverandering van vorderingen
22hWaardeverandering van effecten
22iKosten van schulden aan groepsmaatschappijen
22jKosten van schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
22kKosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

De fiscale variabelen uit bovenstaande tabel zijn vervolgens vertaald naar de volgende kostenvariabelen in het onderzoek:

 • Personeelskosten: totaalpost 16
 • Autokosten en transportkosten: post 20a
 • Huisvestingskosten: post 20b + 17c
 • Overige kosten: som van post 15, 17a-b-d-e, 18, 19, 20c-d-e, 22* 
  (* de posten 22a t/m 22f zijn financiële baten en zijn derhalve weggelaten in het fiscale overzicht. De posten 18, 22g en 22h zijn waardeveranderingen (kunnen zowel opbrengsten- als kostenposten zijn) en worden in dit onderzoek alleen meegenomen indien het kosten zijn)
 • Totale kosten: personeelskosten + autokosten en transportkosten + huisvestingskosten + overige kosten

NB: kostenposten binnen de winstaangifte kunnen ook negatieve waardes bevatten (bijvoorbeeld door saldering). Hier wordt niet voor gecorrigeerd.

4.2 Respons, populatie en weging WIA-data

Respons WIA-data:

In onderstaande tabel staan de overzichten met betrekking tot de respons en de doelpopulatie (kortweg populatie) vermeld in termen van aantallen bedrijfseenheden:

16. Respons WIA-data
JaarRespons WIA (r)Populatie (N)Respons % (r/N *100)
20151 5512 01377,0
20161 4992 08471,9
20171 6302 09178,0
20181 0382 28045,5

De respons betreft het aantal bruikbare fiscale winstaangiftes van de populatie ten tijde van het samenstelling van dit maatwerkonderzoek. De toename van de populatie in 2018 wordt deels bepaald door de omzetting van resterende zelfstandige peuterspeelzalen per 2018 naar kinderopvang (KDV). De lagere respons in 2018 kan verklaard worden doordat ten tijde van de samenstelling van dit maatwerkonderzoek de sluiting van het fiscale jaar het kortst geleden is.

Populatie:

In onderstaande tabel staan de overzichten met betrekking tot de doelpopulatie (kortweg populatie) vermeld in termen van aantallen bedrijfseenheden, totaal en uitgesplitst naar categorie/subcategorie:

17. Populatie (N), totaal en uitgesplitst naar categorie/subcategorie
Perioden2015201620172018
Totaal populatie2 0132 0842 0912 280
Omvang organisatie1  locatie709704672771
2-5  locaties9471 0121 0381 093
6 of meer locaties357368381416
Kindplaatsen1-31  kindplaatsen665671669727
32-95  kindplaatsen680716708783
96 of meer kindplaatsen668697714770
RechtsvormBV/NV639679693735
Stichting307318307427
Overig1 0671 0871 0911 118
OpvangsoortKDV en/of PSZ676690654822
alleen BSO179177164168
KDV en/of PSZ en BSO1 0211 0871 1561 190
Overig137130117100
StedelijkheidsklasseNiet401415430475
Weinig357353354391
Matig304328341353
Sterk453469457515
Zeer sterk498519509546
Gemiddelde arbeidsduur werknemersMinder dan 18 uur per week763736624673
18 tot 23 uur per week705743769760
23 uur per week of meer545605698847

Weging:

Bij het bepalen van het weegmodel is rekening gehouden met het niet mogen voorkomen van lege weegcellen en voldoende celvulling. Het volgende weegmodel is gebruikt voor het onderzoek:

 • Uitkomsten voor de totale populatie:
  gewogen op basis van grootteklassegroep (klein-middel-groot); de grootteklasse(groep) is een kenmerk van een bedrijf in het ABR en is gebaseerd op het aantal werkzame personen
 • Uitkomsten per categorie: 
  gewogen op basis van grootteklassegroep (klein-middel-groot) én categorie incl. subcategorieën
De subcategorieën worden qua grenzen gebaseerd op een ongeveer gelijke verdeling qua aantal bedrijfseenheden over de subcategorieën (op basis van de data 2015 t/m 2018). D.w.z. op basis van de frequentieverdelingen van alle jaren, zijn er ongeveer gelijke groepen gemaakt binnen een categorie. Deze verdeling bepaalt vervolgens de betreffende grenswaardes per subcategorie.
Voor alle jaren wordt vervolgens dezelfde categorie/subcategorie-indeling gehanteerd en worden dezelfde grenzen per subcategorie gehanteerd. NB: sommige subcategorieën, zoals bijvoorbeeld Stichting binnen Rechtsvorm, liggen vooraf vast qua afbakening. Bij deze indeling speelt het bepalen van grenswaardes geen rol.
De berekening van de gemiddelden wordt als volgt uitgevoerd: de gewogen totalen van de afzonderlijke posten worden eerst berekend en vervolgens worden de aandelen/kengetallen berekend. Bij de berekening van het gemiddeld aandeel van de personeelskosten bijvoorbeeld, worden eerst de totale kosten en de personeelskosten ieder gewogen bepaald. Vervolgens worden deze twee totalen op elkaar gedeeld.
Bij de berekening van de kwartielen worden eerst de aandelen/kengetallen berekend. Vervolgens worden daarvan de kwartielen gewogen bepaald. Bij de berekening van de totale kosten per kindplaats bijvoorbeeld wordt per bedrijfseenheid eerst de totale kosten per kindplaats bepaald. Vervolgens worden alle berekende waardes gewogen en worden daarvan de kwartielen bepaald.

 

4.3 Afkortingen

ABR = Algemeen Bedrijfsregister
BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BSO = Buitenschoolse Opvang
BvR = Beheer van Relaties
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek
DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs
GOB = Gastouderbureau
HR = Handelsregister
IB = Inkomstenbelasting
KDV = Kinderdagverblijf
KvK = Kamer van Koophandel
LRK = Landelijk Register Kinderopvang
OAD = Omgevingsadressendichtheid
PSZ = Peuterspeelzaalwerk
SBI = Standaard Bedrijfsindeling
SK = Statistiek Kinderopvang
SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGO = Voorziening Gastouder
VPB = Vennootschapsbelasting
WIA = Winstaangifte