Provincies

© ANP

Cijfers op provinciaal niveau 

Het CBS publiceert cijfers op provinciaal niveau over uiteenlopende thema’s. Dit overzicht laat zien over welke thema’s het CBS informatie heeft op welk (provinciaal) niveau.

Het CBS heeft geen of slechts beperkt informatie op provinciaal niveau over de volgende thema’s. Dat (provinciale) cijfers niet beschikbaar zijn, kan verschillende redenen hebben.

Regionale statistieken

De volgende regionale publicaties bevatten gemeentelijke cijfers:

  • In Regionale Kerncijfers Nederland zijn cijfers over diverse thema’s bij elkaar gebracht voor alle landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • Kerncijfers Wijken en Buurten bevat statistische gegevens op het benedengemeentelijk niveau van wijken en buurten, die hiermee onderling te vergelijken zijn.

Ruimtelijke statistieken

Ruimtelijke statistieken sluiten aan op de ruimtelijke structuur van het Nederlands grondgebied, onafhankelijk van administratieve grenzen en bestuurlijke indelingen naar bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aaneengebouwde stedelijke concentraties, kernen in het landelijk gebied, corridors en contouren. De afgelopen jaren zijn ruimtelijke statistieken ontwikkeld over onder meer bevolkingskernen, vierkanten, nabijheid en infrastructuur.

Onderzoek op maat en voorbeelden

De cijfers die het CBS publiceert zijn niet altijd toereikend om uw vragen te beantwoorden. Voor het laten uitvoeren van onderzoek op maat kunt u zich wenden tot CBS Maatwerk. Daar kunt u ook terecht voor informatie over zelf onderzoek doen op gegevensbestanden.

Bekijk de etalage maatwerk om een impressie te krijgen van de producten die wij leveren.

Provincies en regionale indelingen

Nederland telt een groot aantal regionale indelingen, ook wel gebiedsindelingen genoemd. De belangrijkste bestuurlijke, statistische en onderwerpgerichte regionale indelingen worden door het CBS bijgehouden.

Hier vindt u de meest recente regionale indelingen:

Veel van de regionale indelingen die Nederland rijk is, zijn onderhevig aan gemeentelijke herindelingen. Hierdoor zijn gebieden niet altijd goed door de tijd vergelijkbaar. Voor het samenstellen van regionale tijdreeksen heeft het CBS hulpmiddelen beschikbaar.

Ook andere gebiedswijzigingen kunnen consequenties hebben voor regionale en gemeentelijke statistieken. Zo kunnen regio’s veranderen qua omvang, vorm en inhoud, kunnen gebieden samensmelten en kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe indelingen. Deze beschrijving bevat informatie over de onderlinge samenhang en congruentie, codering, naamgeving en grenswijzingen van gebieden, regio’s en streken in Nederland.

Richtlijnen indeling wijken en buurten

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in wijken en buurten. Vaak is dit door de gemeente vastgelegd in een verordening. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun Wijk- en Buurtindeling (WBI). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de verschillende indelingen in de landelijk dekkende WBI.

De Wijk- en Buurtindeling is een voor gemeenten belangrijke indeling, die bepalend is voor bijvoorbeeld bestaande en nieuwe monitors in het sociaal domein, zoals de stapelingsmonitor en de gemeentelijke monitor sociaal domein.
Op verzoek van diverse gemeenten en van gebruikers van de wijk- en buurtstatistieken die het CBS publiceert, zijn er met ingang van 2015 nieuwe richtlijnen opgesteld.

Geoservices (interactieve kaarten)

De wijk- en buurtcijfers van het CBS zijn ook te bekijken via de visualisatie Cijfers op de Kaart.

Overige (regionale) onderzoeken

De Outcomemonitor 40-wijkenaanpak biedt inzicht in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk. Zijn de achterstanden in de 40 aandachtswijken op de vijf beleidsthema’s (Wonen, Leren, Werken, Veiligheid en Integratie) op het beoogde tijdstip ingelopen?

Voor de Europese Urban Audit worden verschillende sociaal-economische gegevens verzameld over 51 grote steden in Nederland. Sinds 2012 wordt deze Audit jaarlijks gedaan, daarvoor ongeveer elke drie jaar. Via de Eurostat database zijn ook de gegevens van andere grote steden in Europa te vinden.

Help

Komt u er niet uit? Kijk in de rubriek veelgestelde vragen of neem contact op met onze Infoservice.