Nieuwsbrief voor gemeenten, juni 2020

In deze nieuwsbrief

Dit is de veertiende uitgave van de Nieuwsbrief voor Gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken. De nieuwsbrief verschijnt elk halfjaar.

Regionale publicaties

De regionale economie 2018

De webpublicatie De regionale economie 2018 bevat hoofd-stukken over de economische groei van provincies, de vier grote steden en de COROP-plusgebieden, en over alle facet-ten van de arbeidsmarkt in de verschillende provincies. 

Andere hoofdstukken gaan over regionale verschillen in het aandeel thuiswerkers en het effect van thuiswerken op het woon-werkverkeer; over de regionale effecten van online winkelen op de prestaties van de fysieke winkels; over regio  nale welvaart aan weerszijden van de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens.

W i n k e l v e s t i g i n g e n , v e r a n d er i n g 2010-2019 Minder dan -20 (%) -20 tot -15 (%) -15 tot -10 (%) -10 tot -5 (%) -5 of meer (%)Winkelvestigingen, verandering 2010-2019Minder dan -20 (%)-20 tot -15 (%)-15 tot -10 (%)-10 tot -5 (%)-5 of meer (%)


De publicatie is grotendeels gebaseerd op de regionale rekeningen van het CBS. De regionale rekeningen leveren regionale cijfers over de economische groei, het bruto binnenlands product (bbp), het bbp per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid, de verdeling van de toegevoegde waarde over de bedrijfstakken en de bijdrage van iedere bedrijfstak aan het bbp. Op verzoek kunnen deze gegevens ook voor gemeenten vanaf 100 duizend inwoners samengesteld worden. Interesse? 
Mail dan naar maatwerk@cbs.nl.

Veiligheidsmonitor 2019

Het CBS publiceerde op 2 maart 2020 de Veiligheidsmonitor 2019. Hierin zijn cijfers opgenomen voor de 52 gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners. Centraal staan thema’s als buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Gemeenten kunnen aan de Veiligheidsmonitor deelnemen door extra enquêtes in te kopen, waardoor het mogelijk is om ontwikkelingen in de eigen gemeente te monitoren en op laagregionaal niveau vergelijkingen te maken. De kaart hieronder laat voor de 52 grootste gemeenten zien in welke mate de bewoners zich weleens onveilig voelen in de eigen buurt.

Minder dan 11,4 (%) 11,4 tot 16,2 (%) 16,2 tot 20,9 (%) 20,9 tot 25,6 (%) 25,6 of meer (%)