Informatie voor gemeenten

© ANP

Cijfers op gemeentelijk niveau 

Het CBS publiceert cijfers op gemeentelijk niveau over uiteenlopende thema’s. Dit overzicht laat zien over welke thema’s het CBS informatie heeft op welk (gemeentelijk) niveau.

Het CBS heeft geen of slechts beperkt informatie op gemeentelijk niveau over de volgende thema’s. Dat (gemeentelijke) cijfers niet beschikbaar zijn, kan verschillende redenen hebben.

Regionale statistieken

De volgende regionale publicaties bevatten gemeentelijke cijfers:

  • In Regionale Kerncijfers Nederland zijn cijfers over diverse thema’s bij elkaar gebracht voor alle landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • Kerncijfers Wijken en Buurten bevat statistische gegevens op het benedengemeentelijk niveau van wijken en buurten, die hiermee onderling te vergelijken zijn.

Ruimtelijke statistieken

Ruimtelijke statistieken sluiten aan op de ruimtelijke structuur van het Nederlands grondgebied, onafhankelijk van administratieve grenzen en bestuurlijke indelingen naar bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aaneengebouwde stedelijke concentraties, kernen in het landelijk gebied, corridors en contouren. De afgelopen jaren zijn ruimtelijke statistieken ontwikkeld over onder meer bevolkingskernen, vierkanten, nabijheid en infrastructuur.

Onderzoek op maat en voorbeelden

De cijfers die het CBS publiceert zijn niet altijd toereikend om uw vragen te beantwoorden. Voor het laten uitvoeren van onderzoek op maat kunt u zich wenden tot CBS Maatwerk. Daar kunt u ook terecht voor informatie over zelf onderzoek doen op gegevensbestanden.

Bekijk de etalage maatwerk om een impressie te krijgen van de producten die wij leveren.

Richtlijnen indeling wijken en buurten

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in wijken en buurten. De gemeenten voeren eigen beheer op hun Wijk- en Buurtindeling (WBI) en kunnen wijzigingen aanbrengen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de verschillende indelingen in de landelijk dekkende WBI. Vanuit die rol kan er desgevraagd ook advies worden gegeven aan gemeenten.

De Wijk- en Buurtindeling is een voor gemeenten belangrijke indeling, die bepalend is voor bijvoorbeeld bestaande en nieuwe monitors in het sociaal domein, zoals de stapelingsmonitor en de gemeentelijke monitor sociaal domein. Ook wordt de indeling door een breed scala aan andere partijen overgenomen en toegepast, waaronder planbureaus, politie, makelaars, journalisten, onderzoeksinstituten en diverse andere overheidsinstanties.

In 2015 heeft het CBS in samenwerking met een tiental gemeenten richtlijnen opgesteld voor de Wijk- en Buurtindeling. In 2018 zijn deze aangevuld met antwoorden op veelgestelde vragen. Deze uitgebreide richtlijnen zijn per brief verstuurd naar alle gemeenten en daarnaast te downloaden vanaf deze webpagina.

Brief CBS aan Burgemeester en Wethouders nieuwe richtlijnen Wijken en Buurten dd november 2020

Richtlijnen voor gemeenten bij het vaststellen van een indeling naar wijken en buurten

Geoservices (interactieve kaarten)

De wijk- en buurtcijfers van het CBS zijn ook te bekijken via de visualisatie Cijfers op de Kaart.

Overige (regionale) onderzoeken

De Outcomemonitor 40-wijkenaanpak biedt inzicht in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk. Zijn de achterstanden in de 40 aandachtswijken op de vijf beleidsthema’s (Wonen, Leren, Werken, Veiligheid en Integratie) op het beoogde tijdstip ingelopen?

Voor de Europese Urban Audit worden verschillende sociaal-economische gegevens verzameld over 51 grote steden in Nederland. Sinds 2012 wordt deze Audit jaarlijks gedaan, daarvoor ongeveer elke drie jaar. Via de Eurostat database zijn ook de gegevens van andere grote steden in Europa te vinden.

Help

Komt u er niet uit? Kijk in de rubriek veelgestelde vragen of neem contact op met onze Infoservice.