Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Deze reeks vervangt vanaf september 2017 de reeksen Sociaaleconomische trends en Bevolkingstrends.

Statistische Trends

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim.

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Beschrijving van hoe het CBS de inkomensongelijkheid in Nederland meet

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Samenhang tussen economische zelfstandigheid en sociale veiligheid van vrouwen

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016, voor en na de invoering van de Jeugdwet.

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2017-2060

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast